Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Hukuk Rehberim / Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu gösteriliyor Özet:HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta .................................................. ........ (sözleşmede şirket olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Av. ............................ - Av. .......................... (sözleşmede ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Hukuk Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #151  
Okunmamış 23-05-2008, 10:56 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta .................................................. ........ (sözleşmede şirket olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Av. ............................ - Av. .......................... (sözleşmede avukatlar olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bir hukuk müşavirliği sözleşmesi düzenlenmiştir.
A- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Avukatlar, şirketin faaliyet alanı ile ilgili olmak üzere tüm hukuksal konularda çalışmalar yapacak, sorunların çözümünde yardımcı olacak, görev verilmesi halinde yasal gereğini yapacaklardır. Gerektiğinde şirket adına dava ve takipler açacak, şirket aleyhine açılmış dava ve takiplere katılacaklardır. Şirketi temsilen tüm adli ve idari makamlar, kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacaklardır. Avukatların şirketi temsil yetkisi sadece görev ve vekalet aldıkları konular ile sınırlı ve sadece hukuk müşavirliği sıfatı ile olacak; bunun dışında hiçbir biçimde şirketi temsil edemeyecek ve şirket adına işlemler yapamayacaklardır.
Avukatlara herhangi bir iş ve görev verilmesi veya daha önce verilmiş bir iş ile ilgili yapılması istenenler, her türlü talepler yazılı talimat ile yapılacaktır.
Avukatlar kabul edip aldıkları işleri sonuna kadar yargılamanın her aşamasında takiple yükümlüdürler. Avukatlar aldıkları işlerde Avukatlık Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli özeni göstermek zorunda olup sorumludurlar.
Avukatlar, önceden haber verilmesi şartıyla ve programlarının uygun olması halinde şirketin toplantılarına hukuk müşaviri sıfatıyla katılacaklardır.
Şirket de avukatların çalışmasında gereken bilgi ve belgeleri, masraf avanslarını zamanında verecek; uygun çalışma ortamı ve koşullarını sağlayacaktır.
B- ÜCRET
Avukatlara hukuk müşavirliği hizmetlerine karşılık olmak üzere ayda .........................-Lira ücret ödenecektir. Ücret, her ayın ilk mesai günü, bildirilecek banka hesaplarına yatırılacak veya elden nakit ve peşin ödenecektir.
Hukuk müşavirliği hizmetleri dışında avukatlara görev verilen dava ve takipler ile muhtelif işlerde dava konusunun para ile değerlendirilebilir nitelikte olması halinde avukatlık ücreti Avukatlık Asgari cret Tarifesi’ndeki oranlara iki (2) rakamı eklenerek bulunacak orana göre hesaplanacaktır.
Davanın olumsuz sonuçlanması ve icra takiplerinde tahsil imkanın olmaması halinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret ödenecektir. İcra takiplerinde tahsil imkanının olmadığı aciz belgesi alınmasıyla veya borçlunun takip talebindeki adresi ile şirketçe menkul malının bulunduğu bildirilen sair adreslere gidilerek tutanak tanzim edilmesiyle sabit olmuş sayılacaktır.
Miktar ve değeri para ile ölçülemeyen dava ve takipler için İstanbul Barosu’nca dönemler halinde yayınlanan en az ücret çizelgesinde belirlenen ücretler ödenecektir.
Dava ve takiplerde karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti avukatlara aittir. Ücrete esas olacak tutar dava veya takibin asıl tutarlarına faiz ve tüm fer’ilerinin ücretin ödeneceği tarih itibarıyla eklenmesiyle bulunacak tutardır.
Avukatların ücret alacağı, davalarda karar tüm aşamalardan geçip kesinleştiğinde icra takiplerinde ise tahsilat yapıldığında ve tahsil imkanının bulunmadığı belgelendiğinde muaccel olacak ve nakit olarak ödenecektir. Sulh, feragat, kabul, vazgeçme vs. hallerde avukatlık ücreti tam ödenecektir.
Avukatlar, aldıkları işi haklı bir neden olmaksızın takipten vazgeçtikleri ve vekaletten istifa ettikleri takdirde hiçbir ücret talebinde bulunamazlar. Bu durumda sarf etmedikleri masraf avanslarını ve kendilerine verilen belgeleri geri vermek zorundadırlar.
C- YOL VE KONAKLAMA GİDERLERİ
Dava ve takipler için İstanbul dışına gidilmesi gerektiğinde avukatların tüm masrafları şirket tarafından karşılanacaktır. Yol giderleri uçak, birinci mevkii yataklı tren, feribot, deniz otobüsü, otobüs ve mutabık kalınması halinde avukatın kendi aracının yakıt ve yol giderleri olarak hesaplanıp ödenecektir. Yol giderlerinden başka belgelendirilen konaklama giderleri de ödenecektir.
Dava ve takipler için değil de hukuk müşavirliği hizmetleri nedeniyle İstanbul dışına gidilmesi gerektiğinde ise yukarıdaki giderlere ilaveten beher gün için 100 USD ödenecektir.
D- İŞİN GERİ ALINMASI - BAŞKA AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ
Şirketin işi geri alması, avukatın yazılı izni olmaksızın başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka avukata vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri vermemesi, değiştirdiği yeni adresini yazılı olarak bildirmemesi, avukatın rızası olmadan veya takipten kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi ya da haklı bir sebep olmadan avukatları azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda sözleşme avukatlarca bozulabilir. Bu durumda bu sözleşmede belirlenen ücretin tamamı def’aten ödenecektir.
Şirket ücret konusunda belirlenen kurallara uymak kaydıyla avukatlara verdiği takipleri ve davaları yazılı talimatı ile bulundukları safhada durdurmak veya vazgeçmek hakkına sahiptir.
E- TEVKİL
Avukatlar yetki verilmiş olması halinde başkalarını tevkil edebilecekler ya da işi uygun görecekleri başka avukatlarla birlikte takip edebileceklerdir. Ancak her iki durumda da sorumluluk iş bu sözleşmeye imza koymuş avukatlara aittir.
F- ÖDEME VE TESLİM
Avukatlar, kendilerine tevdi edilen işlerden dolayı tahsil ettikleri paraları yukarıda belirlenen şekilde hesaplayacakları avukatlık ücretini mahsup ettikten sonra aynı gün veya en geç takip eden iş gününde şirkete ödemek zorundadırlar. Aynı şekilde şirket namına teslim aldıkları her türlü mal ve kıymetli evrak vs. de aynı süre zarfında şirkete teslim edilecektir. Avukatlıklar her türlü gecikmeden kusurları oranında sorumludurlar.
G- MASRAF AVANSLARI
Avukatlar kendilerine verilen işlerin masraf avansları ödenmedikçe hukuksal çalışmalara başlamak zorunda değillerdir. Masraf avansı, işin gerektirdiği resmi harç ve masraflar ile işin takip edilmesinde avukatlarca yapılacak her türlü masrafı içerir.
Avukatlar, dava ve takipler için yaptıkları resmi masraflara ilişkin harç makbuzlarının birer fotokopisini üzerlerine dosya ve tebligat giderlerini not ederek istendiğinde şirkete vereceklerdir.
II- BİLGİ VERİLMESİ
Avukatlar, kendilerine verilen işlerin dosyalarını düzenli olarak tutacaklardır. Şirketçe istendiğinde ve avukatlarca uygun görülen periyotlarda dosyaların aşamalarını gsöteren rapor verilecektir. Tahsilatlarda ve dosyalar sonuçlandığında rapor mutlaka düzenlenecektir.
I- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi .........../......../......... tarihinden başlamak üzere ......... aydır/yıldır.
İ- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Sözleşme karşılıklı anlaşmayla ya da avukatlar veya şirketçe tek taraflı olarak her zaman feshedilebilir. Sözleşme süresi sonunda taraflar sözleşmeyi feshetmemişler ise sabit ücret hariç olmak üzere aynı şartlarda yenilenmiş sayılacaktır. Avukatlar haklı neden olmaksızın sözleşmeyi feshederse ücret talebinde bulunamazlar. Şirket sözleşmeyi haksız olarak feshederse avukatlık ücretleri ve sözleşme sonuna kadar olan aylık müşavirlik ücretlerinin tamamını ödenmesi gerekir.
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #152  
Okunmamış 23-05-2008, 10:57 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR

A.1- ……………………….. ( sözleşmede işveren olarak anılacaktır )

A.2- ……………………….. ( sözleşmede işçi olarak anılacaktır )

B- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme bir hizmet (iş) sözleşmesidir. İşçi ve işverenin 4857 sayılı İş Kanunu ile diğer kanunlar kapsamında birbirlerine karşı haklarını, borçlarını ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

C- İŞYERİ

İşyeri işverene ait …………………….…………………. adresindeki …………….. işyeridir. Ayrıca işverenin ………….. ili sınırları içindeki diğer işyerleri ve göstereceği yerler işyeridir.

D- İŞÇİNİN YAPACAĞI İŞ

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………...

E- İŞE BAŞLAMA TARİHİ

İşçi işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk iş gününde işe başlayacaktır.

F- DENEME SÜRESİ

F.1- Deneme süresi iki aydır.

F.2- Deneme süresi içinde her iki taraf da gerekçe göstermeksizin ve önceden bir ihbarda bulunmadan iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

G- İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

G.1- İşçinin fiilen işe başladığı gün yürürlüğe girecek olan bu sözleşme bir yıllıktır.

G.2- Bir yıl tamamlandığında sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

H- İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

H.1- 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saattir. Çalışma süresi kural olarak haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

H.2- Üretim ve işletmesel nedenlerle işverence çalışma süresi günde 11 saati aşmamak koşulu ile haftanın çalışılan günlerine farklı olarak uygulanabilir. Bu halde iki aylık çalışma süresinde haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşmayacaktır.
H.3- İşçinin günlük işe başlayacağı ve işin bitiş saati önceden duyurulmak koşulu ile işverence belirlenir ve değiştirilebilir. Yine günlük çalışma içindeki dinlenme zamanları işçinin ihtiyaçlarını karşılamasına olanak verecek şekilde olmak ve önceden duyurulmak koşulu ile işverence belirlenecektir.

I- FAZLA ÇALIŞMA

I.1- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

I.2- İş Kanunu’nun 63. maddesine göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

I.3- Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

I.4- Sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 4857 SK’nın 69. maddesinde belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

I.5- Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınacaktır.

I.6- Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

I.7- Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.

İ- TELAFİ ÇALIŞMASI

İ.1- Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

İ.2- Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

J- İŞÇİNİN ÜCRETİ, ÖDEME ŞEKLİ, ÖDEME ZAMANI

J.1- İşçinin brüt ücreti ………. YTL., Ödenecek aylık net ücret ise ………. YTL.’dir.

J.2- Ücret ayda bir ödenecektir.
J.3- Ücret kural olarak imza karşılığında ödenecektir. Gerek işçinin kendisine ve gerekse işçinin yazılı talebi ile bankaya yapılan ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verilecektir.

J.4- Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. I.3 madde hükmü saklıdır.

K- DİĞER HÜKÜMLER

K.1- İşveren en az bir hafta önceden bildirmesi halinde işçi hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışacaktır.

K.2- İşçi, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

K.3- İşçiye, işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla yıllık ücretli izin verilir.

K.4- Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

K.5- İşçi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

K.6- İşçi, iş sözleşmesinin devamı sırasında iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamaz ve rakip bir müessesede çalışamaz veya böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla ilişkili olamaz.

K.7- İşçi, işi özenle yapmakla sorumludur. Kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile işverene verdiği zarardan ayrıca sorumlu olacaktır.

K.8- Bu sözleşmede düzenlenmemiş olan konularda 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan hükümleri, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun hizmet akdine ilişkin hükümleri ile diğer kanunlardaki ilgili hükümler uygulanır.

L- YETKİLİ MAHKEME

Bu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

M- SON HÜKÜM

Taraflarca üç sayfa olarak düzenlenen işbu iş sözleşmesi son olarak okunmuş, imzalanmış ve bir sureti işverende bir sureti de işçide kalmıştır. …./…./….

İŞVEREN İŞÇİ
Alıntı ile Cevapla
  #153  
Okunmamış 23-05-2008, 11:00 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

KAT MÜLKİYETİ YÖNETİM PLANI

A- GENEL HÜKÜMLER :

A.1- Bu yönetim planı İstanbul, Zeytinburnu, ………. Mahallesi, ……… Sokakta bulunan ….. kapı numaralı …. pafta, ….. ada ve ….. parsel sayılı taşınmazın malikleri tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12.maddesi gereğince düzenlenmiş ve oybirliği ile kabul edilerek imzalanmıştır.

A.2- Yönetim planı taşınmazdaki kat maliklerini, kat malikinin ölümü halinde mirasçılarını, bir bağımsız bölümü kat malikinden satın alan veya başka bir yolla edinen tüm şahısları bağlar.

A.3- Ana taşınmaz bir bodrum, bir zemin, beş normal kattan oluşmakta ve taşınmazın bodrum katında kalorifer dairesi, su deposu-hidrofor ve sığınak alanı, zemin katında dört işyeri, normal katlarda ise onbeş daire bulunmaktadır. İşyerleri bu yönetim planında belirlenen şekilde, daireler ise konut olarak kullanılır; başka hiçbir şekilde kullanılamaz.

A.4- 634 Sayılı Kanunun 4.maddesinde belirtilen ve bağımsız bölümler dışında kalan yerler ile kat maliklerinin ortak kullanmaları, korunma ve yararlanmaları için zorunlu olan diğer bütün yerler ortak kullanım alanları, ortak yerlerdir.

A.5- İşbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

A.6- Ana taşınmazın bölünmesi, bir kısmının başkalarına devredilmesi, bir hakla kayıtlanması gibi önemli işlerde tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları şarttır.

A.7- Ana taşınmazın mevcut mimari yapısına her türlü ilave yapılması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar vermeleri şartına bağlıdır.

B- KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kat Maliklerinin Hakları :

B.1- Kat malikleri sahip oldukları bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler. Bu hak ve yetkilerini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümleri dairesinde kullanırlar.

B.2- Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerinden ilgili kanunlarda ve bu yönetim planındaki hükümlere göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümleri caridir.

B.3- Kat malikleri bahçe, otopark, asansör, sığınak gibi ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptirler.

B.4- Bağımsız bölüm malikleri, kat malikleri genel kurulunun doğal üyesidir; her kat malike toplantılara katılabilir; temsilci gönderebilir.

B.5- Her bağımsız bölüm maliki, arsa payı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir. Ancak birden fazla bağımsız bölüme sahip olan, tüm oyların 1/3’ünü geçmeyecek şekilde her bağımsız bölüm için bir oy hakkına sahip olur.

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri :

B.6 - Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümleri, bağımsız bölümlerin eklentilerini ve ortak kalanları kullanırken diğer kat maliklerine zarar verecek ve rahatsız edecek durumlardan kaçınmak, komşuluk hukuku ve doğruluk kurallarına uymak zorundadır.

B.7- Bağımsız bölümlerde ana yapıya zarar verecek değişiklikler ve ilaveler yapılamaz.

B.8- Bağımsız bölümler pencere ve balkonlarından halı silkelenemez, dışarıdan görülecek şekilde çamaşır asılamaz.

B.9- Bağımsız bölümler kumarhane, randevuevi gibi ahlaka aykırı amaçlarla kullanılamaz.

B.10- Kat malikleri, bağımsız bölümlerde ve ana taşınmazın ortak alanlarında kedi, köpek, tavuk gibi hayvanlar besleyemezler.

B.11- Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde ve ana taşınmazın ortak alanlarında diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız eden toplantılar düzenleyemezler.

B.12- Bağımsız bölüm malikleri televizyon, radyo, müzik aletleri vs şeyleri diğer kat maliklerini ve çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.

B.13- Bağımsız bölümlerde günlük yaşamda mutad olarak kullanılan şeyler dışında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve pis kokulu şeyler bulunduramazlar.

B.14- Bağımsız bölüm malikleri, gerek diğer bağımsız bölümlerde ve gerekse eklenti ve ortak alanlarda meydana gelen arızaların giderilmesi için gerekli ise kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek zorundadırlar.

B.15- Bağımsız bölüm malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerinin ve gerekse eklenti ve ortak alanların temizliğine, korunmasına özen göstermek ve ana yapının güvenliğini ve mimari güzelliğini korumak zorundadırlar.

B.16- Bağımsız bölüm malikleri, bütün bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesis yapamazlar, ana yapının dış cephesini farklı renk ve biçimde badana, boya, kaplama yaptıramazlar. Dış cephenin hiçbir yerine levha, tabela, bez afiş vs şeyler koyamazlar, koyduramazlar.

B.17- Bahçenin, binanın arkasında kalan kısmı otopark olarak ayrılmıştır. Otoparka binek araçlar dışında hiçbir şey konulamaz, kirletilemez, diğer bağımsız bölüm maliklerine ve üçüncü şahıslara zarar verecek şekilde kullanılamaz.

B.18- Kat mülkiyeti kütüğünde gerek konut olarak ve gerekse işyeri olarak kayıtlı bölümler hastane, klinik, dispanser, ecza laboratuarı gibi işlerde kullanılamaz; bu işlerin yapılması için kiraya verilemez.

B.19- Kat malikleri kurulunca oybirliğince karar verilmedikçe bağımsız bölümlerde sinema, tiyatro, kahvehane, bar, pavyon, gazino, kulüp, dans salonu, spor salon, lokanta, pastane, imalathane, boyahane, basımevi gibi iş ve faaliyetlerde kullanılamaz.

B.20- Bağımsız bölümleri kullanma ve faydalanmaya ilişkin Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında düzenlenmiş olan hak ve yükümlülükler bu bağımsız bölümleri kiracı veya başka bir sıfatla kullananları da bağlar.

B.21- Bağımsız bölüm malikleri, ana taşınmazın ortak giderlerine arsa payı oranında katılırlar.

B.22- Her kat maliki ortak giderlere arsa payı oranında katılacaktır. Ancak kapıcı ücretleri, sigorta primleri, diğer her türlü işçilik alacakları ile istihdam edilmesi halinde güvenlik görevlisi ücretleri arsa paylarına bakılmaksızın eşit olarak karşılanacaktır.

B.23- Bir ortak gidere kat maliklerinden biri veya aralarındaki hukuki ilişki dayalı olarak ona ait bağımsız bölümden yararlanan kişi kusurlu bir davranışı ile neden olmuşsa giderin tamamı bu kat maliki tarafından karşılanacaktır.

B.24- Bir bağımsız bölüm maliki ortak alan veya ortak tesislerden yararlanmaya gerek duymadığını/yararlanmadığını ya da yararlanma hakkından feragat ettiğini ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz

B.25- Ortak gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinin her birinin dava ve takip hakkı bulunduğu gibi yönetici tarafından da dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

B.26- Ortak gider ve avans payını ödemeyen kat maliki ödemenin geciktiği günler için aylık % 10 gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.

B.27- Kat malikinin gider ve avans payından, ona ait bağımsız bölümden bir hukuki nedene (kira, sükna vs) dayalı olarak yararlananlar da müşterek ve müteselsil sorumludurlar. Kiracının bağımsız bölüm kirasını kiralayan-bağımsız bölüm malikine peşin alarak ödemiş olması bu sorumluluğa etkili değildir. Ancak kiracının sorumluluğu bağımsız bölüm malikine ödemekle yükümlü olduğu kira ile sınırlıdır.

B.28- Noter aracılığı ile veya imza karşılığı yapılan ihtara rağmen verilen süre içinde ortak gider borcunun ödenmemesi halinde cebri icra yoluna gidilir. Bu halde ayrıca ödenmeyen borç için, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca diğer kat malikleri lehine, borcunu ödemeyen kat malikine ait bağımsız bölüm üzerine yasal ipotek hakkı tescil edilebilir.

B.29- Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Dava açılmasına kat malikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında, devrolunur.

C- YÖNETİM, YÖNETİM ORGANLARI, ORGANLARIN SEÇİMİ, GÖREVLERİ

Kat Malikleri Genel Kurulu :

C.1- Ana taşınmaz kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Ana taşınmazın en yüksek karar organı genel kuruldur. Kat malikleri genel kurulu tüm kat maliklerinden oluşur. Her kat maliki genel kurulun doğal üyesidir.

C.2- Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

C.3- Kat malikleri genel kurul toplantılarına bizzat katabilecekleri gibi yazılı olarak bildirmek koşuluyla temsilce de gönderebilirler.

C.4- Ana taşınmazın kullanılması veya yönetilmesi ile ilgili olarak kat malikleri arasında ya da kat malikleri ile yönetici ve denetçiler arasında çıkacak anlaşmazlıklar kat malikleri genel kurulu tarafından çözümlenip karara bağlanır.

C.5- Kat malikleri kurulu, her yıl Nisan ve Kasım aylarında toplanır.

C.6- Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek koşuluyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

C.7- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasının katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

C.8- Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta, içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir.

C.9- Kanunlarda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

C.10- Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

C.11- Ana taşınmazda birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; ancak malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

C.12- Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

C.13- Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

C.14- Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir; ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

C.15- Kat malikleri kurulu kararları 1'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

C.16- Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kural olarak ona göre çözülür.

C.17- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri ana taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilir.

C.18- Kat malikleri genel kurulunda alınan kararlar toplantıya katılmamış olan kat maliklerine yönetici tarafından duyurulur.

Yönetim Kurulu (Yönetici) Seçimi, Görevleri

C.19- Kat malikleri, ana taşınmazın yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilirler.

C.20- Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

C.21- Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

C.22- Kat malikleri ana taşınmazın yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, kat maliklerinden her biri yönetici atanması için mahkemeye müracaat edebilir. Mahkemece atanan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

C.23- Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, değiştirilmesine izin verilmesi için mahkemeye müracaat edilebilir.

C.24- Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

C.25- Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana taşınmazın giriş kapısı yanına veya antrede görülecek bir yere çevre içinde asılması mecburidir.

C.26- Yönetici; a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi, b) Ana taşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, c) Ana taşınmazın sigorta ettirilmesi, d) Ana taşınmazın genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması, e) Ana taşınmazın yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması, f) Ana taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü, g) Ana taşınmazı ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması, h) Ana taşınmazın korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması, i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi, j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana taşınmazın yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması, k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması konularında yetkili ve görevlidir.

C.27- Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32’nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

C.28- Yönetici, Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede : a) Ana taşınmazın bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları, b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20’nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar, c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20’nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.

C.29- İşletme projesinde, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

C.30- Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

C.31- Yönetici,her toplantıda kat malikleri kuruluna, ana taşınmazın yönetim işleri ile ilgili olarak o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.

C.32- Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

C.33- Yönetici, kural olarak vekilin haklarına sahiptir.

C.34- Yöneticiye bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı miktarı ve koşulları yönetici seçimi sırasında kat malikleri kurulunca karara bağlanır.

C.35- Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını da kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
C.36- Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

C.37- Hesaplar her genel kurul toplantısında denetlenir. Haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

D- DENETİM, DENETİM ORGANLARI, SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

D.1- Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir.

D.2- Denetçi veya denetim kurulu her kat malikleri genel kuruluna, verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana taşınmazın yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir.

D.3- Denetçi veya denetim kurulu raporu çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
D.4- Denetçi veya denetim kurulu raporlarını ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

…/…/….. tarihinde düzenlenen işbu yönetim planı bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından okunmuş, oybirliği ile kabul edilip imzalanmıştır.
Alıntı ile Cevapla
  #154  
Okunmamış 23-05-2008, 11:01 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

KİRA SÖZLEŞMESİ

DAİRESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
NUMARASI :
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :
KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI :
KİRACININ ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI :
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI : Rakamla (.........)
Yazı ile (...............................)
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI : Rakamla (.........)
Yazı ile (...............................)
KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ :
KİRA MÜDDETİ :
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU :
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI :
KİRALANAN ŞEY İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLEN
DEMİRBAŞLAR : ..................................................
.................................................. .................................................. ..................................................
Demirbaşlar Özel Şartlar Madde 10’da yazılıdır .................................................. ......................
.................................................. .................................................. ..................................................
GENEL ŞARTLAR
1- Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini, şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi davranmağa mecburdur.
2- Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
3- Kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmina mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
4- Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeğe mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için, menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar, mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden, kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
5- Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
6- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise, mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeğe mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletleri kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir; gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı, zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep eylediği halde ödemeğe mecburdur.
7- Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule gelen eksiklik ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
8- Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
9- Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
10- Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel ve harçları belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler, kiracıya/mal sahibine aittir.
11- Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
12- Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
13- Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kâmilen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, havagazı, elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri ve radyo televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler, demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
14- Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yürürlükteki alacaklı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- DEVİR YASAĞI
Kiracı kiralayanın yazılı muvafakatı olmaksızın kiralanan yeri başkasına kiralayamaz, devremeze, ortak alamaz.
2- GİDERLER
Bina yönetim giderleri, tüm ortak giderler, olağan tamir ve bakım giderleri, çevre temizlik vergisi kiracı tarafından ödenecektir.
3- ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ
Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde elektrik abone sözleşmesini kendi adına yapacaktır. Mecurda su ve doğalgaz iç tesisatı ve faal kullanımı olmadığından kiracı isterse su ve doğalgaz tesisatlarını tekniğine, yasal mevzuata uygun olarak yaptıracak ve ilgili idarelere müracaatla gerekli işlemlerini ikmal ederek abonelik sözleşmelerini kendi adına yapacaktır. Bu iş ve işlemlerin gerektirdiği tüm giderler kiracı tarafından karşılanacak, sözleşme sonunda olduğu gibi kiralayana teslim edilecek, kiralayandan bedel talep edilmeyecektir.
4- STOPAJ
Kira bedeli net olarak tespit edilmiş olup kiracı brüt miktar üzerinden yürürlükteki mevzuata göre stopaj ve SSDF kesintisini ilgili vergi dairesine süresinde ödeyecektir. Sözleşmenin devamınca mevzuatta değişiklik olması halinde benzer mali yükümlülükler aynı şekilde yerine getirilecektir. Ödemeye ilişkin makbuz suretleri kiralayana veya yetkili vekillerine takip eden ay sonuna kadar teslim edilecektir.
5- MUACCELİYET
Aylık kiraların herhangi biri gününde veya belirlendiği şekilde ödenmediği takdirde hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşme sonuna kadar olan aylık tüm kira bedelleri muaccel olur. Bu durum aynı zamanda akde aykırılık ve temerrüt teşkil eder; ihtarsız tahliye nedenidir.
6- FESİH BİLDİRİMİ
Kiracı akdi feshedip mecuru tahliye etme istemini yeni kira dönemi başlangıcından en az bir ay önce yazılı olarak kiralayana bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin yapılmaması ve kiralayanın da bu yönde bir talebi olmaması halinde sözleşme kira bedeline ilişkin hükümler hariç aynı şartlarla ve bir yıl için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.
7- KİRA ARTIŞI
Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde aylık kira bedeli % 15’den az olmamak üzere TÜİK’nun açıkladığı yıllık ÜFE oranında artırılacaktır. Bu artış şartı takip eden kira dönemleri için de geçerlidir.
8- TEMİNAT
Kiracıdan sözleşme sırasında 3.400.- Euro teminat alınmıştır. Tahliye ve teslim zamanında mecurda tazmini gereken bir eksiklik veya hasar bulunmadığı ve kira ya da sair bir borcu da olmadığı takdirde kiracıya aynen iade edilecektir. Teminat Bedeline faiz talep edilmeyecektir.
9- KULLANIM ŞEKLİ
Sözleşme konusu yer bodrum ve zemin kattan ibaret depolu işyeri olup tatlıcı olarak kullanılacaktır. Mecurda hazır tatlı mamullerinin satışı yapılacak olup imalat yapılamayacağı gibi bu tür yerlerde mutat olarak satılan şeyler dışında başka gıda maddeleri de satılmayacaktır. Kiralayanın yazılı muvafakati olmaksızın kullanım şekli değiştirilemez; aksi hal sözleşmeye aykırılık ve tahliye nedenidir.
10- DEMİRBAŞLAR
İşyerinde bir adet ...................... numaralı telefon bulunmaktadır. Telefon çalışır durumda ve borçsuzdur. Tahliye anında aynı şekilde yani çalışır ve borçsuz olarak kiralayana teslim edilecektir.
Ayrıca halihazırda taşınmazda; önde kafes kepenk, komple vitrin, 8 mm.’lik vitrin camları, cam kapı ve çalışır vaziyette cam kapı otomatiği, vitrin içinde 150 W’lık ampullü iki adet vetray aydınlatma, vitrin dışında deve boynu ile üç adet yağmura dayanıklı Avrupa malı vetraylar, elektrik panosu, elektrik sayacı, reaktif elektrik sayacı, zaman ayarlı elektrik sayacı, 2,50x2 m. Flotal ayna, ön cephede 5.50 m.x1 m. 2 mm. kalınlığında saçak, bir adet banko, marley ve dükkan içinde sağ ve solda cam raflar demirbaş olarak teslim edilmiştir.
11- SİGORTA
İşyeri zorunlu deprem sigortası dışında ve kiracının kendisine ait eşya ve maddi değerlerden ayrı olmak üzere yangın, su baskını, terör eylemleri vs. rizikolara karşı kiralayan lehine sigorta ettirilecek; buna ilişkin prim ve giderler kiracı tarafından ödenecektir. Poliçe veya poliçe fotokopisi kiralayana teslim edilecektir.
12- DEKORASYON VE DEĞİŞİKLİKLER
Kiracı iş ve faaliyeti için gerekli gördüğü tadilat, dekorasyon ve düzenlemeleri imara, mimari projeye ve diğer yasal mevzuata aykırı olmayacak şekilde ve kiralayanın yazılı olurunu almak koşuluyla yapabilir. Yapılacak dekorasyon, değişiklik, tadilat ve bu yöndeki her türlü düzenleme tek tek gösterilen ayrıntılı liste halinde ve gerektiğinde projesi ile birlikte yazılı olarak kiralayanın onayına sunulacak ve yazılı onay alınarak yapılabilecektir. Bu işlerle ilgili olarak gerekli ise resmi merciler nezdindeki tüm iş ve işlemler kiracı tarafından ikmal edilecek ve giderleri de kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralayanın yazılı oluru alınmadan, yasal mevzuata uyulmadan veya üçüncü şahıslara zarar verecek şekilde yapılan her türlü değişiklik, dekorasyon, tadilat ve faaliyet sözleşmeye aykırılık ve tahliye nedenidir.
Kira süresince mecurda yapılan tüm dekorasyon, değişiklik ve ilaveler sabit tesis niteliğinde olsa da olmasa da tahliye anında olduğu gibi kiralayana teslim edilecektir. Kiracı bunlardan dolayı kiralayandan herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bu madde kapsamında eksik teslim halinde tazminat sorumluluğunu kiracı şimdiden kabul etmiştir.
13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
14- 14 genel ve 13 özel şarttan oluşan işbu sözleşme ........../......./....... tarihinde iki nüsha olarak tanzim imza ve teati edilmiştir.

KİRACI KEFİL KİRALAYAN
Alıntı ile Cevapla
  #155  
Okunmamış 23-05-2008, 11:08 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

KİRA SÖZLEŞMESİ
ÖZEL ŞARTLAR

1- Kiracı mecuru kısmen veya tamamen başkasına kiraya veremez; devir ve ciro edemez, ortak alamaz, her ne şekil ve surette olursa olsun başkalarını faydalandıramaz.
2- Elektrik, su, yakıt, çevre temizlik vergisi, binanın ortak giderleri, mecurun ve binanın olağan bakım ve tamir giderleri, yönetime katılım payı ve yönetimin istihdam edeceği hizmet erbabına ve yöneticiye ödenecek aylık ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve tatil ücreti gibi her türlü giderler kiracıya aittir.
3- Sözleşme anında mecurun elektrik ve su borçları ilgili idareler nezdinde birlikte kontrol edilmiş olup borç bulunmamaktadır. Kiracı sözleşmeyi müteakip onbeş gün içinde elektrik ve su sözleşmelerini kendi adına yapacak ve bütün masrafları kendine ait olacaktır. Bu maddeye aykırı davranış akde muhalefet ve akdin feshi nedenidir.
4- Kiracı mecuru tahliye istemini yeni kira yılı başlangıcından üç ay önce yazılı olarak kiralayana veya kanuni vekillerine bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmaması ve kiralayanın da bu yönde bir talebi olmaması halinde sözleşme kira bedeline ilişkin hükümler hariç aynı şartlarla ve bir yıl için yenilenmiş olur.
5- Kiracı mecuru sözleşmede yazılı kullanma şekline uygun olarak kullanmak ve kullanma şeklini kiralayan veya yetkili vekilinin yazılı oluru olmaksızın değiştirmemekle yükümlüdür. Kiracı kiralayanın yazılı oluru olmadan mecurda tadilat yapamaz, aksi hal akde muhalefet ve akdin feshi nedenidir. Yazılı muvafakat ile yapılan ek ve tadilatlar nedeniyle bedel talebinde bulunulamaz, tahliye anında olduğu gibi ve bedelsiz kiralayana teslim edilir.
6- Mecurun halihazır durumunda iskan ruhsatı olmayıp kiracı bu durumu bilerek kabul etmiştir. Bu konuda kiralayana karşı bir talepte bulunulamaz.
Ayrıca mecurun çatısında ve çatı kaplamasında tahribat olup aslına, mimari projesine ve yasal mevzuata uygun şekilde tamiri ve yenilenmesi kiracı tarafından yapılacaktır. Yine kiracıya teslim anında kırık olan renkli cam, bodrum kata iniş demirkapı ve kilit tertibatı, bozuk-işlevsiz-yıpranmış tüm su ve elektrik tesisatı ile burada sayılmayan mecurdaki tüm eksiklikler kiracı tarafından mimari projeye ve yasal mevzuata uygun olarak yapılıp yenilecektir. Kiracı buna karşılık kiralayandan bir bedel talep etmeyecektir. Zira yapılacak işlerin bedeli Haziran 2003 ayı kirasına sayılmıştır.
7- Kiracı çarşı yönetmeliğine ve çarşı yönetimince alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Yönetimce talep edilecek masraf avanslarını derhal ve peşinen ödemekle yükümlü olup aksi hal akde aykırılık teşkil eder.
8- Kira bedeli net olarak tespit edilmiş olup kiracı bürütü üzerinden stopaj ve SSDF kesintisini ilgili vergi dairesine süresi içinde yatırmak zorundadır. Mevzuatta değişiklik olması halinde benzer mali yükümlülükler aynı şekilde yerine getirilecektir. Ödemeye ilişkin makbuz suretleri ödemeyi takip eden ay sonuna kadar kiralayana teslim edilecektir. Aksi hal akde aykırılık ve fesih nedenidir.
9- Birinci yıl sonunda (ikinci dönem için) kira bedeli % 25 oranında artırılarak ödenecektir. İkinci yıl sonunda (üçüncü dönem için) artırım oranı yine % 25’tir. Ancak her iki dönemde DİE’nin bir önceki yıl toplamı için açıkladığı TEFE oranı daha fazla olması halinde her iki dönemde % 25 değil, bu oran baz alınarak artış yapılacaktır. Üçüncü yılın sonunda ise sözleşmenin uzaması halinde yeni dönem kira parası kararlaştırılmamış ise % 50’den az olmamak üzere aynı şekilde TEFE oranı uygulanacaktır.
10- Kira bedeli her ayın birinci günü kiralayanın Akbank İstanbul ................ Şubesi nezdindeki ................. numaralı hesabına yatırılacaktır. Bir aylık kira bedeli gününde ve belirlendiği şekilde ödenmediği takdirde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşme sonuna kadar olan aylık kira bedellerinin tamamı muaccel olur. Aynı zamanda bu durum akde aykırılık ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüt teşkil eder; tahliye nedenidir.
11- Müteselsil kefilin kefaleti kira dönemi ile sınırlı olmayıp sözleşmenin sona ermesine kadar devam eder.
12- Kira borcu, su, elektrik, yakıt, çarşı giderleri ve sözleşmede yazılı sair ödenmesi gereken bedellerin ödenmesinin teminatı olarak kiracıdan 800 Amerikan Doları depozito olarak alınmış olup mecurun tahliye ve kiralayana fiilen tesliminde herhangi bir borç bulunmaması ve mecurda kötü kullanmadan dolayı bir hasar olmaması halinde iade edilecektir.
13- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda .................. İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

KİRACI KEFİL KİRALAYAN
Alıntı ile Cevapla
  #156  
Okunmamış 23-05-2008, 11:09 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

KURULUŞ
MADDE: 1
AŞAĞIDA ADLARI SOYADLARI İKAMETGAHLARI VS. UYRUKLARI YAZILI KURUCULAR ARASINDA BİR LİMİTED ŞİRKET KURULMUŞTUR.
a) ................... SOKAK, .............. APARTMANI 40/1 .............. / İSTANBUL T.C. TEBALI.
B) ................. SOKAK, ................ APARTMANI NO: 20 DAİRE: 8 ........... / İSTANBUL T.C. TEBALI.
C) ................. CADDESİ .............. APARTMANI NO: 18/4 ............... / İSTANBUL ADRESİNDE MUKİM, T.C. TEBALI.
ÜNVAN
MADDE: 2
ŞİRKETİN ÜNVANI ...................... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’DİR.
AMAÇ VE KONU
MADDE: 3
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR:
1) HER TÜRLÜ DENİZ, TATLI SU VE GÖL ÜRÜNLERİ TİCARETİ PAZARLAMASI İTHAL VE İHRACI VE DEPOLANMASINI YAPMAK.
2) HER TÜR VE CİNSTE BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ ALIM SATIMI İTHAL VE İHRACI PAZARLAMASI VE DEPOLANMASINI YAPMAK.
3) HER TÜR VE CİNSTE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, ALIM SATIMI, İTHAL VE İHRACI, PAZARLANMASI VE DEPOLANMASINI YAPMAK.
4) GIDA MADDELERİNİN HER TÜRLÜ YAŞ, KURU, TAZE DONDURULMUŞ OLARAK TURŞU VEYA KONSERVE ŞEKLİNDE ZİRAAT, ORMAN, SU, HAYVANSAL VE TARIMSAL ÜRÜNLERİN VE MEŞRUBAT VE HER TÜRLÜ İÇECEK MADDELERİNİN AMBALAJINI, NAKLİYESİNİ PAZARLANMASINI, ALIM SATIMI İMALATI İHRACATI VE İTHALATINI YAPMAK, NAKLİYE YAPIMI VE ARAÇ ALIM SATIMI.
5) HER NEVİ GIDA MADDELERİNİN SOĞUK TABLDOT APERATİF GIDA VE YEMEK HALİNDE İMALATI, ALIMI SATIMI’NI YAPMAK.
a) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İHTİRA BERATI, RUHSATNAME, TEKNİK BİLGİ FİKRİ VE SINAİ HAKLARI, TİCARET UNVANLARI VE MARKALARI ALIR SATAR, KULLANIR, KİRALAR, KİRAYA VERİR, MÜMESSİLLİK ACENTALIK TAAHHÜT KOMİSYON VEKALET, KEFALET ALIM VE SATIM VE DİĞER SÖZLEŞMELERİ YAPAR.
b) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ YERLİ VE YABANCI, YURT İÇİNDE VE DIŞINDA OTURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE ŞİRKETLER KURAR, KURULMUŞ ŞİRKETLERE İŞTİRAK EDER, İŞ ANLAŞMALARI YAPAR, İŞLETME, TEŞEBBÜS ŞİRKET VE FİRMALARI KISMEN VEYA TAMAMEN DEVİR ALIR VEYA DEVİR EDER.
c) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI SATIN ALIR SATAR, KİRALAR, KİRAYA VERİR, REHİN VE İPOTEK EDER, AYNİ HAKLARI İKTİSAP VE FERAĞ EDER, ŞİRKET MENFAATLERİNİN KORUNMASI İÇİN İPOTEK ALIR VE KALDIRIR.
d) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İÇİN KURACAĞI, SATIN ALACAĞI, İTHAL VE İHRAÇ EDECEĞİ, PAZARLAYACAĞI, YAPTIRACAĞI, EMTİA CİHAZ VE MAKİNALAR HAM VE YARDIMCI MADDELER İÇİN GEREKLİ İÇ VE DIŞ KREDİLERİ, DAHİLİ VE HARİCİ FİNANSMAN KURUMLARI İLE YERLİ VE YABANCI İŞLETMELERDEN TEMİN EDER VE BU İŞLEMLER İÇİN HER NEVİ TEMİNATI VEREBİLİR.
e) ŞİRKET AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİNALAR VE DEPOLAR ALABİLİR, ANTREPOLAR AÇABİLİR, GEREKTİĞİ TAKDİRDE BUNLARI KİRALAYABİLİR, SATABİLİR.
YUKARIDA GÖSTERİLEN MUAMELELERDEN BAŞKA İLERDE ŞİRKET İÇİN FAYDALI VE LÜZUMLU GÖRÜLECEK BAŞKA İŞLERE GİRİŞİLMEK İSTENDİĞİ TAKDİRDE ORTAKLAR KURULUNUN İTTİFAKLA ALACAKLARI KARAR İLE ŞİRKET DİLEDİĞİ İŞLERİ YAPABİLECEKTİR. ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ MAHİYETİNDE OLAN BU HUSUS İÇİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN GEREKLİ İZNİ ALINACAKTIR.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE: 4
ŞİRKETİN MERKEZİ İSTANBUL İLİ ................İLÇESİ’NDEDİR.
ADRESİ: ................................... KADIKÖY / İSTANBUL’dur.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ ADRES TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN ETTİRİLİR VE AYRICA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BİLDİRİLİR, TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT ŞİRKETE YAPILMIŞ SAYILIR. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESİNDEN AYRILMIŞ OLMASINA RAĞMEN, YENİ ADRESİNİ SÜRESİ İÇİNDE TESCİL ETTİRMEMİŞ, ŞİRKET İÇİN BU DURUM FESİH SEBEBİ SAYILIR. ŞİRKET, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BİLGİ VERMEK ŞARTIYLA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ŞUBELER AÇABİLİR.
SÜRE
MADDE: 5
ŞİRKETİN SÜRESİ TESCİL VE İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAMAK ÜZERE 50 YILDIR.
SERMAYE
MADDE: 6
ŞİRKETİN SERMAYESİ 400 PAYA AYRILMIŞ, 10.000.-YTL (ON BİN) YTL OLUP, BUNUN
a) 200 PAYA KARŞILIK OLAN 5.000.- (BEŞ BİN) YTL. ................,
b) 100 PAYA KARŞILIK OLAN 2.500.-YTL. (İKİBİNBEŞYÜZ) YTL. ................,
c) 100 PAYA KARŞILIK OLAN 2.500 (İKİBİNBEŞYÜZ) YTL. ................
TARAFINDAN MUVAZAADAN ARİ OLARAK TAMAMEN TAAHHÜT EDİLMİŞTİR. SERMAYENİN 1/4’Ü KURULUŞUN TESCİLİ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE KALAN İSE ........./......./......... TARİHİNE KADAR ÖDENECEKTİR.
BU HUSUSTAKİ İLANLAR ANA SÖZLEŞMENİN İLAN MADDESİ UYARINCA YAPILIR.
İLAN
MADDE: 7
ŞİRKETE AİT İLANLAR, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 37. MADDESİ HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK ŞARTI İLE ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE EN AZ BİR GAZETE İLE ASGARİ YEDİ GÜN EVVEL YAPILIR.
ŞİRKETİN İDARESİ
MADDE: 8
ŞİRKETİN İŞLERİ VE MUAMELELERİ ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN VEYA DIŞARIDAN SEÇİLEBİLECEK BİR VEYA BİRKAÇ MÜDÜR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR. İLK BEŞ YIL İÇİN .........................., ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMİŞTİR.
TESLİM VE İLZAM
MADDE: 9
ŞİRKETİ MÜDÜRLER TEMSİL EDERLER, ŞİRKETİ İLZAM EDECEK İMZALAR ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN TESPİT TESCİL VE İLAN OLUNUR. İLK BEŞ YIL İÇİN ŞİRKET MÜDÜRÜ SEÇİLEN .........................., ŞİRKET KAŞESİ ALTINA ATACAĞI MÜNFERİT İMZASI İLE ŞİRKETİ HER KONUDA BEŞ YIL MÜDDETLE TEMSİL VE İLZAM EDECEKTİR.
MURAKIP
MADDE: 10
ORTAKLAR SAYISI 20’Yİ AŞTIĞI TAKDİRDE BİR VEYA BİRDEN FAZLA MURAKIP BULUNUR.
HESAP DÖNEMİ
MADDE: 11
ŞİRKETİN HESAP YILI OCAK AYININ BİRİNCİ GÜNÜ BAŞLAR VE ARALIK AYININ 31. GÜNÜ SONA ERER.YALNIZ İLK HESAP YILI ŞİRKETİN KESİN SURETTE KURULDUĞU TARİHTEN BAŞLAYARAK ARALIK AYININ SONUNCU GÜNÜ BİTER.
KÂRIN DAĞITIMI
MADDE: 12
ŞİRKETİN SAFİ KÂRI, YAPILMIŞ HER ÇEŞİT MASRAFLARIN ÇIKARILMASINDAN SONRA KALAN MİKTARDIR. SAFİ KÂRDAN HER SENE EVVELA % 5 İHTİYAT AKÇESİ AYRILIR, KALAN MİKTAR HİSSEDARLARA ÖDENMİŞ SERMAYE ÜZERİNDEN HİSSELERİ ORANINDA DAĞITILIR. KÂRA İŞTİRAK EDENLERLE HİSSEDARLARA DAĞITILMASI KARARLAŞTIRILAN MİKTARLARDAN TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 466’NCI MADDESİNİN 2. FIKRASININ 3 NUMARALI BENDİ GEREĞİNCE % 10 AYRILARAK UMUMİ YEDEK AKÇEYE EKLENİR, KÂRDAN BİR KISIM HİSSEDARLARA DAĞITILMASI VEYA ŞİRKET ADINA İŞLETİLMESİ VEYA MEMURLARA VEYA HİZMETLİLERE İKRAMİYE OLARAK VERİLMESİ GİBİ KARARLAR ŞİRKET SERMAYESİNİN EN AZ % 51’İNİ TEMSİL EDEN HİSSEDARLARIN KARARINA BAĞLIDIR.
İHTİYAT AKÇESİ
MADDE: 13
İHTİYAT AKÇESİ, ŞİRKET SERMAYESİNİN % 20’SİNE ÇIKINCAYA KADAR AYRILIR. BU MİKTARIN AZALMASI HALİNDE YENİDEN İHTİYAT AKÇESİ AYRILMASINA DEVAM OLUNUR, KANUNİ VEYA İHTİYAT AKÇELERİYLE KANUN VE ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE AYRILMASI GEREKEN MİKTAR, SAFİ KÂRDAN AYRILMADIKÇA, HİSSEDARLARA KÂR DAĞITILMAZ.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE: 14
BU ANA SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR.
GEÇİCİ MADDE
DAMGA VERGİSİ
BU ANA SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİ ÜÇ AY İÇİNDE ................ VERGİ DAİRESİ’NE ÖDENECEKTİR.

................................... ................................... ...................................
İMZA İMZA İMZA
Alıntı ile Cevapla
  #157  
Okunmamış 23-05-2008, 11:09 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

“Ortaktan ortak dışına”
LİMİTED ŞİRKETİ HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ

DEVİR EDEN :
DEVİR ALAN :
ANA SERMAYE :
DEVRİDLEN MİKTAR :
DEVİR EDEN :
Taraflardan ben ................... İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun .................. sicil numarasında tescilli ........................... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı ................. YTL ana sermayeli şirkette mevcut ........................................ YTL sermaye hak ve hisselerimin tamamlarını yukarıda adresi yazılı şirkete haricen giren T.C. Tebaasından ................’a ve yine müvekkilim .................’nin şirkette mevcut bulunan ................. YTL sermaye hak ve hisselerimin tamamını ................. YTL bedel ile şirkete haricen giren yukarıda yazılı adresinde mukim, T.C. Uyruklu ............’a bugünkü tarihi itibarı ile bütün aktif ve pasifi ile nominal değeri üzerinden devir ve temlik ettim. Devir bedelini aldığımı, bugün haricen bir alacağımın kalmadığını, devre bahis hisselerin bu günden sonra devir alana ait bulunduğunu, devir alanın iş bu hisse devri sözleşmesini ilgili yere ibrazla kendi adına ortaklar pay defterine işletmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, devre bahis hisselerin bugüne kadar olan bilumum vergi harç ve rusumları tarafıma, bu günden sonrakilerinin ise devir alana ait bulunacağını, gerek devir alanın, gerekse diğer hissedarların zimmetlerini umumi suretle ibra ve ıskatı hak eylediklerini beyan kabul ve taahhüt ederim.
DEVİR ALAN :
Yukarıda devir eden beyanlarını aynen kabul ederek, devir edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım. Devir bedelini bugün haricen nakten ve peşinen ödedim, bu hususta bir borcumun kalmadığını, devre bahis hisselerin bugüne kadar olan bilumum vergi resim harç ve rusumları ile kanuni mükellefiyetlerinin devir edene bu günden sonrakilerinin ise tarafıma ait bulunacağını, beyan kabul ve taahhüt ederim.

DEVİR EDEN DEVİR ALAN

İşbu hisse devri sözleşmesi altındaki imzaların şahıs ve kimlikleri ibraz ettikleri; ................ nüfus idaresinden verilme ............/......../....... tarih ve ............. seri numaralı fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdanına nazaran ..................... Cilt, ........ Sıra, ...... Aile, ........’de kayıtlı ............ ile ............’dan olma ........... doğumlu ..............’ye ve yine ibraz olunan İstanbul Trafik Şubesi’nden verilme ............/......../....... tarih ve ............. seri numaralı fotoğraflı ve tasdikli sürücü belgesine nazaran ...................... Cilt, ............. Sayfa, ......... Kütük .......’de kayıtlı ............... ile ................’den olma ............ doğumlu .................’a ve yine ibraz olunan ........... Nüfus İdaresinden verilme ............/......../....... tarih ve .................. sayılı fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdanına nazaran ................... Cilt, ........... Sıra, ............Aile ...........’de kayıtlı ................. ile .................’den olma ............. doğumlu .................’a ait olup dairede huzurumda imzaladıklarını onaylarım. ............ Yılı ......... ayının onbirinci günü. ............/......../.......
Alıntı ile Cevapla
  #158  
Okunmamış 23-05-2008, 11:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

LİMİTED ŞİRKETİ HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

DEVİR EDEN :
DEVİR ALAN :
DEVREDİLEN MİKTAR :
HİSSEYİ DEVREDEN :
Ticari merkezi İstanbul ...............................adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun ................ sicil numarasında kayıtlı ........................... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı, ........................... (ONMİLYAR) YTL’si ana sermayeli şirketteki (BEŞMİLYAR) YTL’lik hissemin bütün aktif pasifi ile huki ve mali yükümlülükleriyle birlikte şirket ortaklarından ..................’na devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten tamamen aldım. Devrettiğim hissemin devir alan adına kayıt ve tescil etmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve ikrar ederim.
HİSSEYİ DEVİR ALAN :

Yukarıda hissesini devredenin beyanında yazılı olduğu şekilde, devir edenin adı geçen şirketteki hissesini yukarıda yazılı bedelle devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Bu hissenin kendi adıma ortaklar pay defterine yazılmasına ve adıma kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

DEVİR EDEN DEVİR ALAN
Alıntı ile Cevapla
  #159  
Okunmamış 23-05-2008, 11:11 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

SÖZLEŞME

Bu sözleşme ...................... / Kadıköy adresinde kayıtlı ............ Yayıncılık Ltd. Şti. ile ......................... Sultanahmet / İstanbul adresinde kayıtlı ...................... A. Ltd. Şti. arasında akdedilmiştir. ................... Ltd. Şti. bu sözleşmede lisans veren, ............ A. Ltd. Şti. ise lisans alan olarak anılacaktır.
1- Lisans veren hazırlayıp yayınladığı ................ adlı yayın içinde yer alan resimleri ve bilgileri kısmen veya tamamen sözleşmenin imzalanmasından başlayarak bir yıl süreyle internette, kendi server ve programında yayınlamak üzere lisans alana izin ve muvafakat vermiştir.
2- Bu sözleşme lisans alanı anılan bilgisayar programının tamamını ve/veya olduğu şekilde kullanma, yayma borcu altına sokmaz. Lisans alan ........... resimlerini kendi programında aynen kullanacaktır. Ancak programın diğer içeriğinden kendi programında dilediği şekilde istifade edebilir. Sözleşme süresince lisans verenin buna müdahale hakkı yoktur.
3-Lisans alan bu sözleşme kapsamında programında kullandığı bilgi, resim v.s.’nin lisans verenin ................................... adlı yayınından alındığını belirtecektir.
4- Lisans veren lisans alanın kullandığı bilgi, resim v.s.’yi güncelleme, düzeltme, geliştirme gibi sebeplerle değiştirilmesini ve yeni şekli ile yayınını istemesi halinde lisans alan bunlardan uygun gördüğü değişikleri yapacaktır.
5- Lisans veren anılan yayının her türlü telif haklarının telif hakları yasaları ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kendilerine ait olduğunu beyan ve bu konuda üçüncü şahısların talep sonuçlarını tekeffül etmiştir. Üçüncü şahısların talep ve şikayetlerinin sübutu halinde aldığı bedeli iade ile birlikte 150.000 USD tazminat ödemeyi kabul etmiştir.
6- Lisans alan bu lisansı bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez, kiralayamaz, yukarıda tanımlanmış amacın dışında herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Lisans alan bu lisansı kitap, broşür ve benzeri basılı yayınlarda, internet, CD-ROM, VCD, DVD ve benzeri elektronik yayınlarda kullanamaz, çoğaltamaz. Bu maddenin ihlali durumunda lisans alan lisans verene 50.000 USD tazminat öder.
7, Sözleşme süresinin dolmasına en az otuz gün kala lisans alan lisans verene yazılı olarak sözleşmeyi uzatma isteğini bildirir. Sözleşmenin uzama koşulları taraflar arasında yeniden belirlenir.
8- Lisans alan lisans verenebirer aylık dört eşit taksitte toplam 4.000 USD+KDV lisans bedeli ödeyecektir. Ödeme koşullarına uyulmaması halinde lisans veren sözleşmeyi feshedebilir veya lisans bedelinin tamamı muacceliyet kazanacağından tediyesini talep edebilir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde lisans veren bu tarihe kadar tahsil ettiği bedeli iadeyle sorumlu değildir. Lisans alan ise fesih bildirimi kendisine ulaşır ulaşmaz yayını durdurmak zorundadır.
9- İhtilaf halinde İstanbul ............. Mahkemeleri yetkilidir.
10- Bu sözleşme ................................... tarihinden başlamak üzere ................................... tarihine kadar geçerlidir.
11- Bu sözleşme 11. maddeden ibaret olup taraflarca kabul, imza ve teati edilmiştir.
Sözleşme Tarihi: ........../....../.......
............. Yayıncılık A.Ş. ........... A. Ltd. Şti.
Alıntı ile Cevapla
  #160  
Okunmamış 23-05-2008, 11:11 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

DÜZENLEME MENKUL REHNİ VE
ARİYET MUKAVELESİ

REHİN BORÇLUSU :
REHİN ALACAKLILARI :
Ben aşağıdaki imza ve mührün yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz İstanbul ........i Noteri ........................... mezuniyetine binaen daire yeminli başkâtibi ........................... İstanbul’da ........................... adresinde görevinin başında iken;
Yukarıda yazılı adreste mukim olduğunu söyleyen ve ibraz ettiği ...................... Trf. Şb.’den ......./....../....... tarihinde verilip ................ tarihinde ........ sayı ile değiştirilen fotoğraflı sürücü belgesine göre İstanbul, Sarıyer, cilt ......, sahife ......, kütük ....... sayılarda kayıtlı ve 1955 yılında İstanbul’da ...........’den doğma ............. oğlu ............... hülasaten bir sureti çıkarılarak son sahifeye yazılan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun .............. sicili no.sunda ........................... LİMİTED ŞİRKETİ namına imzaya yetkili olup şirket adına hareketle rehin borçlusu ve diğerlerinin gösterdikleri .......... Trf. Şb.’den ................... tarihinde verilip ..................... tarihinde değiştirilen ................ sicil no.lu sürücü belgesine göre ..................... Merkez, ..................... Mahallesi cilt ........, sahife ......., kütük ........ sayılarda kayıtlı ve ..................... tarihinde .....................’dan doğma ..................... oğlu ..................... ile Fatih Nüfus İdaresi’nden ..................... tarihinde ................ kayıt no.suna işlenerek değiştirilmek suretiyle verilen fotoğraflı ve ........ seri ........... no.lu nüfusa göre ....................., merkez, ........, cilt .......... aile sıra ......... sıra .......’de sayılarda kayıtlı ve ..................... tarihinde .....................’dan doğma ..................... oğlu ..................... her ikisi –rehin alacaklısı– sıfatıyla bana müracaatla düzenleme şeklinde bir rehin ve ariyet sözleşmesinin tanzim ve tasdikini istediler, kendileri ile konuşarak okur yazar ve kanuni ehliyeti haiz olduklarını anladım. Bunun üzerine arzu ve isteklerinin ne olduğunu sorduğumda, söze başlayarak dediler ki (Taraflardan ben ..................... münferid imzam ile temsil ve ilzama yetkili bulunduğum ..................... LİMİTED ŞİRKETİ namına hareketle şirketimizin sahibi bulunduğu:
a) 34 ..................... plakalı 1985 model 302 S tip ..................... şasi ..................... motor seri
b) 34 ..................... plakalı 1985 model e302 S tip ..................... şasi ..................... motor seri no.lu Otobüs,
c) 34 .....................plakalı Isuzu marka NPR tip ..................... şasi ..................... motor seri no.lu 1990 model Otobüs,
d) 34 ..................... plakalı 1986 model Mercedes marka 302 S tip ..................... şasi ..................... motor seri no.lu Klimalı Otobüs,
cem’an dört motorlu vasıtayı Medeni Kanun’un 853 ve müteakip maddeleri hükümleri dairesinde ..................... ve .....................’a ......./....../....... tarihine kadar rehin edip teslim ettim.
İşbu rehine karşı şirketimizin zimmetinde borçlu olduğu 200.000.-YTL (ikibin YTL)’yi muhtelif tarihlerde şirket namına belirtilen tarihe kadar taksitler halinde ödeyeceğimi ve bu müddet içerisinde her ne şekilde olursa olsun mezkûr motorlu vasıtaları şirket uhdesinden çıkarmayacağımı, başka bir borca karşılık göstermeyeceğimi ve rehin etmeyeceğimi, tediyeyi kolaylaştırmak zımnında yapılmış bulunan taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmediği takdirde borcun tamamının muacceliyet kesbedeceğini ve alacaklıların rehin edilen malları paraya çevirmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu beyan ve ikrar ederiz.
2- Bizler ..................... ve ..................... LİMİTED ŞİRKETİ’nden alacağımızın teminatını teşkil etmek üzere şirketimize rehinettiği evsafları yukarıda yazılı dört kalem motorlu vasıtayı tesellüm ettik. Borçlar Kanunu’nun 299 ve müteakip maddeleri hükümleri dairesinde ariyet olarak kullanmak üzere ..................... borçlu şirkete dört vasıtayı teslim ettik.
Rehnin paraya çevrilmesi vesair haklarımızın kullanılmasında dört vasıtayı geri almak yetkimizin olacağını,
Ben ..................... münferid imzam ile temsile yetkili bulunduğum ..................... LİMİTED ŞİRKETİ namına tarafıma teslim edilen rehinli dört motorlu vasıtayı ariyet olarak tesellüm ettim. Ve alacaklıların istediği an veya paraya çevrilmesi halinde menkul malları noksansız ve kusursuz kendilerine teslim edeceğimi, bu müddet içerisinde ariyet olarak şirketimiz tarafından kullanılan zaman içerisinde rehinli dört vasıta üzerinde vuku bulacak hasar ve zararın tamamen ve derhal tazmin ile mükellef olacağımı ve rehinli malların çalışır ve kusursuz ve eksiksiz halde tesellüm ettiğimi beyan ve ikrar ederim.
3- Her iki taraf birlikte söz olarak işbu mukavelenin İstanbul Trafik Şubesi’ne tebliğ ile arabalar üzerine kayıt ve işaret ettirilip tescil edilmesine rıza ve muvafakatımızın bulunduğu beyan ve ikrar ederiz) diyerek sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri arzu ve isteklerini aynen yazdırdığım bu sözleşmeyi okuyup imzalamaları için verdim. Okudular, arzularına uygun olarak zaptolunduğunu beyan etmeleri üzerine mühürledik. Bindokuzyüz doksandört yılı temmuz ayının onikinci günü. ......./....../.......

REHİN BORÇLUSU
..................... LİMİTED ŞİRKETİ

REHİNALACAKLILARI
.....................

..................... NOTER
Alıntı ile Cevapla
  #161  
Okunmamış 23-05-2008, 11:12 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

MUVAFAKAT VE FESİH PROTOKOLÜDÜR

......./....../....... tarihinde ........................ ile ........................ arasında akdedilen Ortaklık Sözleşmesine göre taraflar % 50 hisse sahibidir. Söz konusu sözleşmeye göre yazılı muvafakat ile taraflardan biri payını üçüncü bir şahsa devredebilir.
........................ diğer ortak H’nin % 50 hissesini M’ye devretmesine muvafakat etmiştir. Muvafakata istinaden H. hissesini devretmiştir.
H. ile K. arasındaki ortaklık sözleşmesi feshedilmiştir. Tarafların birbirinden herhangi bir borç ve alacağı kalmamıştır. Ortaklar birbirlerini her yönden ibra ederler. Ortaklığın işletilmesinden kaynaklanan her türlü borç ve sorumluluk K’ye aittir. Ortaklıktan ayrılan H’nin herhangi bir borcu ve sorumluluğu kalmamıştır. Üçüncü şahıslara olan her türlü borç K’ye aittir. Bu hususta ortaklıktan ayrılan ortaktan talepte bulunamaz. Fesih tarihinden itibaren taraflar hangi nedenle olursa olsun birbirlerinden talepte bulunamazlar.
Muvafakat ve fesih protokolü iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. ........./......./......

............................... .............................
Alıntı ile Cevapla
  #162  
Okunmamış 23-05-2008, 11:13 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

REZERVASYON SÖZLEŞMESİ

A- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşme ……….. Otelinde/turizm işletmesinde burada belirlenen kurallara uygun bildirim yapılması halinde yer ayrılması ve gönderilenlerin yararlanmasına sunulması ile buna ilişkin karşılıklı edimleri düzenlemektedir.

B- TARAFLAR :

b.1- …………………… (sözleşmede acente olarak anılacaktır.)

b.2- …………………….Oteli/turizm işletmesi (sözleşmede turistik tesis veya işletme olarak anılacaktır.)

C- SÖZLEŞME SÜRESİ :

İmza tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

D- BİLDİRİM :

d.1- Acente kaç kişi göndereceğini, hangi tarihte tesiste olacaklarını ve ne kadar süre kalacaklarını açıklamak suretiyle en az 15 gün önce yazılı olarak talepte bulunacaktır.

d.2- İşletme yer bakımından müsait olduğu müddetçe bu talebi kabul etmek zorundadır. Tesis yer bakımından müsait değil ise acenteye en yakın yeni tarih önerecektir.

d.3- Bu haberleşmeler mutlaka yazılı veya en azından imzalı faks mesajı şeklinde olacaktır.

d.4- Süresinde alınmayan rezervasyonlar aynı gün iptal edilecektir.

E- FİYATLAR :

e.1- İşletme bu sözleşme ekinde tüm detayları ile belirtilen fiyatları 6 ay süreyle değiştirmeyecektir.

e.2- Her altı aylık dönemler başında ise bir değişiklik olsun ya da olmasın fiyatlarını yine detaylı bir şekilde, YTL ve piyasada en çok işlem gören döviz birimlerine göre acenteye yazılı olarak bildirecektir. Bu fiyatlar yerli turistler için YTL olarak uygulanacak, yabancı turistler için …………. ülkeleri para birimleri olarak uygulanacaktır.

e.3- Acente göndereceği her kişi ve kafile için önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla (yerli turistler) hariç hangi para biriminin uygulanacağına karar verme hakkına sahiptir.

F- ÖDEMELER :

f.1- Acente, rezervasyonun onaylandığının bildirilmesi tarihinden itibaren üç gün içinde toplam bedelin % 10’nu avans olarak öder.
f.2- Bakiyenin hangi tarihlerde ödeneceği her rezervasyonda ayrıca kararlaştırılır. Buna göre işletmenin düzenlendiği her fatura üç gün içinde ödenir.

f.3- Ödemeler belirlenen para birimine göre ve rezervasyon tarihindeki TC Merkez Bankası alış kuruna göre yapılır.

G- NO-SHOW :

g.1- Acente, rezervasyonun kabul edildiğine ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasını müteakip 2 gün içinde tesislerden yararlanacakların isimlerini bildirir.

g.2- Yararlanma tarihine kadar acente, isim listelerinde değişiklik yapabilir. Ancak bunu hizmetin başlayacağı güne kadar yazılı olarak bildirmek zorundadır.

g.3- Ancak girişten 3 gün önce acente tarafından yapılan iptallerde işletme 2 günlük no-show yeri faturalama hakkını saklı tutmuştur. Bunun dışında tarih değişikliği nedeniyle acenteden herhangi bir talepte bulunulamaz.

H- DİĞER HÜKÜMLER :

h.1- İşletme, hizmet süresince resepsiyona yakın veya kolayca görülebilecek uygun bir yerde aktiviteleri ve diğer duyuruları yazılı olarak asacaktır.

h.2- Mücbir sebepler nedeniyle (harp, kargaşa, sel, yangın, deprem, salgın hastalık, grev, lokavt vs ) rezervasyon yapılmış olmasına rağmen işletmenin hizmet verememesi halinde işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır.

h.3- Mücbir sebepler dışında ise konfirmesi acenteye verilmiş yerlerin verilmemesi halinde acente uygun göreceği başka bir tesisten hizmet almakta serbesttir. Bu durumda hizmet bedeli işletme tarafından karşılanacağı gibi acentenin zararını da karşılamayı taahhüt etmektedir.

h.4- …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
………………………….

h.5- ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

I- YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda …………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağı taraflarca kabul edilmiştir.

İ- SON HÜKÜM :

İşbu sözleşme …/…/….. tarihinde iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

……Oteli/…….Turizm İşletmesi Acente
Alıntı ile Cevapla
  #163  
Okunmamış 23-05-2008, 11:13 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR
Bir tarafta ........................................ ( sözleşmede satış için bırakan olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ................................... adına ................................... (sözleşmede satış için alan olarak anılacaktır) arasındaki koşullarda anlaşmaya varılmıştır.
B- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme satış için bırakanın üreticisi/bayii/tek satıcısı veya satıcısı olduğu malların satış için alan tarafından ................................... / İST. adresinde kurulu işyerinde kendi ad ve hesabına satışı, bedelin ödenmesi veya malın iade edilmesi/alınmasına ilişkindir.
C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
........../......../....... başlamak üzere ......... yıldır.
D- SÖZLEŞME KOŞULLARI
1- Satış için bırakan sipariş edilen malları, bedeli daha sonra alınmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun olarak fatura, sevk irsaliyesi vs. düzenleyerek satış için alana teslim edecektir. Bundan doğacak sorumluluk satış için bırakana aittir.
2- Aksi kararlaştırılmadıkça malın teslim yeri ................................... adresidir. Nakliye ve nakliye ücreti ................................... aittir.
3- Mallar sipariş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde satış için alana teslim edilecektir. Aksi halde satış için alan Borçlar Kanunu’nun 106. maddesindeki hakkı kullanabilir.
4- Satış için alan, malları aldığı bedelin altında bir fiyatla satamaz. Ancak aksi kararlaştırılmadıkça başka firmalar ve başka markalara ait malları da aynı yerde satabilir.
5- Malların üçüncü şahıslara satılmasından önce ayıplı olduklarının anlaşılması halinde satış için alan durumu derhal satış için bırakana ihbarla bedel ödemeksizin iade hakkını kullanabilir.
6- Malların satılmasından sonra ortaya çıkan ayıplardan da kusuru olmadıkça satış için alan sorumlu değildir. Ancak mallar satış için alanın yedinde iken ayıplı hale gelmiş ise satış için bırakan sorunmlu tutulamaz.
7- Satış için alan sipariş listesinde ve kendisinde bulunmayan veya mevcudu kalmayan bir malı da alıcısına satış için bırakan tarafından teslim edilmek üzere satabilir.
8- Satış için bırakan, satış için alana karşı üçüncü şahısların ayıba karşı ve zapta karşı tekeffül hükümleri dairesinde sorumludur.
E- CARİ HESAP, HESAP KESİMİ, BEDELİN ÖDENMESİ
1- Mal bedelinin ödenmesi bir cari hesap üzerinden takip edilecektir. Satış için alan sattığı malların bedelini her hafta Pazartesi günü akşamına kadar satış için bırakanın hesabına geçirecek veya elden ödeyecektir.
2- Kredi kartı ile satış yapılması halinde aynı süre içinde satış için bırakanın hesabına virman yapılacaktır.
3- Cari hesap her yılın sonunda ve yeni yılın ilk haftası içinde kontrol edilecek ve mutabakat sağlanacaktır.
F- MALLARIN İADESİ, GERİ ALINMASI
1-Satış için alan malları aldığı tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra talep, sürüm ve piyasa koşullarını değerlendirerek veya hiçbir sebep göstermeksizin iade edebilir. Satış için bırakan iade almaktan kaçınamaz. İade hakkının kullanılmasıyla satış için alan borcundan kurtulur.
2- Satış için bırakan da teslim tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra halen hiçbir sebep göstermeksizin satış için alanın elinde bulunan malları geri alabilir.
G- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
1- Sürenin bitmesine bir ay kala taraflardan biri fesih ihbarında bulunursa yazılı süre sonunda sözleşme sona erer. Taraflardan her biri üç ay önce feshi ihbar etmek suretiyle de sözleşmeyi sona erdirebilirler.
2- Sözleşmenin fiilen sona ermesinden itibaren 15 gün içinde taraflar cari hesap özetlerini çıkarıp karşılaştırmak, bakiye ödenmek ve varsa mal iadesi yapılarak cari hesap kapatılır.
3- Fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde süre sonunda sözleşme kendiliğinden aynı süre kadar yenilenmiş olacaktır.
H- YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme ............/......../.......... tarihinde iki nüsha olarak tanzim imza ve teati edilmiştir.

Satış İçin Bırakan Satış İçin Alan
Alıntı ile Cevapla
  #164  
Okunmamış 23-05-2008, 11:14 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

TELİF SÖZLEŞMESİA- TARAFLAR

A.1- ……………………….. sözleşmede yayıncı olarak anılacaktır,

A.2- ……………………….. sözleşmede yazar olarak anılacaktır.

B- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ………………… konulu eserin çoğaltma, yayma, mali hakların devri ve bu konuda yayıncı ile yazarın karşılıklı hak ve borçlarını düzenlemektedir.

C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşmenin süresi üç yıldır.

D- HAKLARIN DEVRİ

Sözleşmenin imzalanması ile yazar sözleşme süresince geçerli olmak üzere eserin çoğaltma, yayma ve mali haklarını yayıncıya devretmiş olacaktır.

E- TASLAĞIN TESLİMİ

E.1- Yazar sözleşmenin imzalanmasını takiben üç ay içerisinde eserin daktilo veya bilgisayar ile yazılmış taslak kağıtlarını veya bilgisayar CD’sini yayıncıya verecektir.

E.2- Taslağın bu sürede teslim edilmemesi halinde üç aydan sonraki geçen süreler sözleşme süresine eklenecektir.

E.3- Taslağın teslimi için belirlenen sürenin bitmesinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen teslim edilmemesi halinde yayıncının sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

F- ESERİN BASIMI VE DAĞITIMI

F.1- Yazarın taslağı teslim etmesinden itibaren üç ay içinde dizgi ve tashihi yapılacak ve son kontrol için yazara verilecektir. Yazar, teslim edilen dizgiyi bir ay içinde kontrol ederek tekrar yayıncıya teslim edecektir. Son kontrolün bu sürede yapılıp teslim edilmemesi halinde yazar kendisine teslim edilen dizgiye onay vermiş sayılacak ve eser bu şekliyle basılacaktır.

F.2- Yayıncının belirlenen sürede eserin dizgisini yapmaması halinde yazar uygun bir süre verip yazılı olarak bildirmek suretiyle bu süre sonunda sözleşmeyi feshedebilir.

F.3- Yazar tarafından son kontrolü yapılmış eser en geç üç ay içinde basımı yapılacak ve en az beş ayrı ilde satışa arz edilecek şekilde dağıtımı gerçekleştirilecektir.

F.4- Eser …….. adet basılacaktır.
G- TELİF ÜCRETİ, ÖDEME ŞEKLİ, ÖDEME ZAMANI

G.1- Yazara telif hakkı olarak, eserin satışa sunulduğu tarihteki satış fiyatından KDV düşüldükten sonra çıkan rakam baskı sayısı ile çarpılacak ve bulunan rakamın % 10’u oranında ücret yayıncı tarafından ödenecektir.

G.2- Bir önceki maddede açıklandığı şekilde belirlenecek telif ücretinin % 25’i peşin ve nakit olarak, bakiye ise üçe bölünerek keşide edilecek çeklerle ödenecektir. İlk çek peşinatın ödendiği tarihten itibaren iki ay sonraya, diğerleri de takip eden birer ay aralıklı olarak keşide edilecektir.

G.3- Eserin satış fiyatı yayıncı tarafından belirlenecektir. Ancak telif ücretinin miktarı eserin fiyatına göre belirleneceğinden satış fiyatının ….. YTL.’den aşağı olamayacağı kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir.

H- DİĞER HÜKÜMLER

H.1- Eserin adı “……………………..” dır. Yazar son kontrol için belirlenen zamanın sonuna kadar eserin adını değiştirebilir.

H.2- Kapak tasarımı yazarın onayı alınarak yapılacaktır. Eserin ön kapağında yazarın ismi, arka kapağında ise vereceği bir resmi ve özgeçmişi ile diğer eserleri yer alacaktır.

H.3- Eserin içeriğinde yazarın onayı olmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

H.4- Eser, sözleşme süresinde en fazla ….. kez basılıp dağıtılabilir. Eserin sonraki baskılarında yazar dilediği değişiklikleri yapabilir.

H.5- Birden fazla basım ve dağıtımın yapılması halinde her seferinde telif ücreti G.1’de belirlenen şekilde hesaplanarak aynı ödeme planı ile ödenecektir.

H.6- Yazar eserin tamamını veya belirli bölümlerini başka yerlerde yayınlayamaz, yayın hakkına başkalarına veremez.

H.7- Yayıncı yazarın yazılı izni olmadıkça bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına veremez, devredemez.

H.8- Eserin sözleşmede belirlenenden fazla her yeni baskısı için yazarın yazılı onayının alınması şarttır.

H.9- Belirlenen telif ücreti net ücrettir. Telif ücreti Vergi Usul Kanunda belirlenen usullere uygun makbuz karşılığında ödenecektir.

H.10- Eserin ilk ve takip eden her basımında baskı adedinin % 2’si kadar eser yazara bedelsiz verilecektir. Yazarın bu sayıdan daha fazla basılmış eser talep etmesi halinde etiket fiyatına göre % 40 indirim yapılacaktır.

H.11- Bu sözleşme eserin yalnızca Türkiye’deki basım ve dağıtım haklarını kapsamaktadır.

H.12- Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede yazılı adresler yazarın ve yayıncının tebligat adresleridir.

H.13- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.

I- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda …………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İ- SON HÜKÜM

Bu sözleşme …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş, imzalanmış ve bir nüshası yayıncıda, diğer nüshası da yazarda kalmıştır.


Yayıncı Yazar
Alıntı ile Cevapla
  #165  
Okunmamış 02-09-2008, 01:20 PM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

ANNE VE BABANIN SAGLIK YARDIMINDAN YARARLANABILMESI IÇIN GEREKEN BELGELER
1- Dilekçe

TC.
ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI
SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BASKANLIGI
SIGORTA ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
………………………….SIGORTA IL MÜDÜRLÜGÜ’NE
………………………Kurumunuzda ……………… sigorta sicil numarasi ile kayitli olup, ………………………. adresinde faaliyet gösteren isyerinde ………………. tarihinden bu yana çalismaktayim.

Bakmakla yükümlü oldugum, anneme ve babama, SSK.506 sayili Kanunun 42.nci maddesi uyarinca, Kurumunuz Saglik Hizmetlerinden yararlanabilmesi için Saglik Karnesi düzenlenmesini talep ediyorum.

Ek’te sundugum Talep-Taahhüt belgesinde yer alan bilgilerin dogru oldugunu, aksinin kanitlanmasi halinde Kurumunuzun ugrayacagi tüm zararlari Yasal Faizleri ile birlikte ödeyecegini Beyan ve Taahhüt ederim.

Saglik karnesinin tanzimi hususunda geregini,

Arz ederim.


IMZA


SIGORTALININ
ADI – SOYADI :


EKI:
• Bir adet fotograf
• Vukuatli Nüfus Kayit Örnegi
• 120 günü gösterir 6 aylik saglik belgesi
• Talep taahhüt belgesiIKAMETGAH ADRESI:


2- Ilgili Kurumlardan Alinacak Yazilar


S.S.K. ……………….. SIGORTA IL MÜDÜRLÜGÜ’NE


BAG KUR

Asagida künyesi yazili sahislar için Kurumumuz kayitlarinda yapilan tetkikte; Bag-Kur tescil kaydi bulundugu ve Kurumumuz Saglik Hizmetlerinden yararlandigi tespit edilmistir / edilmemistir.

ADI- SOYADI :
BABA ADI :
DOGUM TARIHI :
DOGUM YERI :

ADI- SOYADI :
BABA ADI :
DOGUM TARIHI :
DOGUM YERI :

KAYDI VAR ISE : BASLAYIS …./…./……… BITIS …./…./……..

TAPU IL MÜDÜRLÜGÜ

Yukarida adi geçen sahislarin, dairemizdeki Tapu Kayit durumlarinin asagidaki gibi bulundugu tasdik olunur.

ADI SOYADI :
EVI :…….. KATLI…………………..MEVKIIDE
ARSASI :………..M2 …….……………….MEVKIIDE
TARLA/BAHÇE :………..M2…….………………..MEVKIIDE

ADI SOYADI :
EVI :…….. KATLI…………………..MEVKIIDE
ARSASI :………..M2 …….……………….MEVKIIDE
TARLA/BAHÇE :………..M2…….………………..MEVKIIDEIL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ

Yukarida adi geçen sahislarin, dairemizdeki yesil kartla ilgili durumlarinin asagidaki gibi oldugu tasdik olunur.

ADI SOYADI :
YESILKARTI : VARDIR - YOKTUR

ADI SOYADI:
YESILKARTI : VARDIR - YOKTUR
3- Talep Tahahhüt Belgesi


SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BASKANLIGI

BEYAN VE TAAHHÜT BELGESI (ANNE VE BABA IÇIN)

SIGORTALININ/ EMEKLI SIGORTALININ
1- ADI SOYADI :
2- AYLIK KAZANCI :
3- SICIL NO :
4- TAHSIS NO :
EV ADRESI VE TEL :SAGLIK KARNESI ISTENILEN ANNE VE BABANIN
5- ADI SOYADI :
6- SIGORTALIYA/EMEKLIYE YAKINLIGI :
7- BABA ADI :
8- ANA ADI :
9- BAG-KURDAN AYLIK VEYA GELIR ALIP ALMADIGI :
10- 2022 SAYILI YASA GEREGI EMEKLI SANDIGINDAN AYLIK ALIP ALMADIGI :
11- YESIL KART SAHIBI OLUP OLMADIGI :
12- MALIKI BULUNDUGU GAYRIMENKUL :
13- GEÇIMININ SÜREKLI OLARAK SIGORTALI/ EMEKLI TARAFINDAN SAGLANIP SAGLANMADIGI :

14- ANA VE BABANIN YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE KAÇ YILDIR OTURDUKLARI:

15- EV ADRESI VE TEL:

16- ANA VE BABANIN GEÇIMLERINI DAHA ÖNCE NE SEKILDE SAGLADIGI :

17- SAG OLAN DIGER ÇOCUKLARIN
ADI SOYADI EV ADRESI VE TEL IS ADRESI VE KAZANCI

YUKARIDA YAPTIGIM BILDIRIMLERIN DOGRU OLDUGUNU, GERÇEGE AYKIRI BILDIRIMDE BULUNMAMDAN DOLAYI KURUMCA YERSIZ OLARAK YAPILACAK MASRAFLARI ISTENILDIGINDE YASAL FAIZI ILE BIRLIKTE GERI ÖDEYECEGIMI, AYRICA HAKKIMDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 343. VE 523. MADDELERI UYARINCA ISLEM YAPILACAGINI BILDIGIMI BEYAN VE TAAHHÜT EDERIM.Sigortali / Emekli Ana- Baba
Imza Imza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
asliye hukuk mahkemesine, dilekce ornekleri, hakim, karisik dilekce ornekleri, ornek dilekce, savcilik, ssk dilekce ornekleri

Seçenekler
Stil


Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Hukuk Rehberim bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sanal Pos Nedir Nasıl Çalışır. Nasıl Entegre Edilir., Sanal Pos Çözümü Serisi 1 E-Gold & 2CO & Paypal
Bilgisayar DONANIM-YAZILIM-İNTERNET hakkında yararlı bilgiler ! Diğer Bileşenler
Bilgisayar virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Yazılım Tanıtımları
Overclock Nedir? Ne işe Yarar? Nasıl yapılır? Resimli Program Anlatımları
Türkçede Dilbilgisi Konularinin Hepsinin Anlatimi Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net