Rehberim

İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa / İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!! konusu gösteriliyor Özet:İŞSİZLİK SİGORTASI Soru: İşsizlik sigortası nedir ? Cevap: İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa

İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 03-06-2007, 10:28 PM
TÜRKO
Lightbulb İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

İŞSİZLİK SİGORTASI

Soru: İşsizlik sigortası nedir?
Cevap: İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Soru: İşsizlik ödeneği ile işsizlik yardımı arasındaki fark nedir?
Cevap:İşsizlik sigortasının finansmanı işsiz kaldıklarında bu sigorta kolundan yararlanacaklardan ve bu kişileri çalıştıranlardan kesilen primler ve devlet tarafından belirli bir oranda yapılan katkıdan oluşmaktadır. İşsizlik yardımı finansmanı ise salt devlet tarafından yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Soru: Kimler, işsizlik sigortasına prim ödeyecektir?
Cevap:506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı kanunun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası primi ödemektedir. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazancı üzerinden; % 2 sigortalı, % 3 işveren, %2 oranında devlet katkısından oluşmaktadır. 22.12.2001 tarih ve 24618 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan 2002 yılı Mali Yılı Bütçe Kanunu�yla yapılan değişiklikle bu oranlar 2002 yılı için %1 oranında sigortalı, %2 oranında işveren ve %1 oranında da devlet payı olarak tahsil edilmektedir.

Soru: Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulacaktır?
Cevap:Sigortalı işsizlere verilecek hizmetler; ·İşsizlik ödeneği verilmesi, ·Hastalık ve analık sigortası primlerinin ödenmesi, ·Yeni bir iş bulma, ·Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesidir.

Soru: Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?
Cevap:
600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,
Süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

Soru: İşsizlik ödeneği ne şekilde hesaplanacak ve nasıl ödenecektir? Cevap:Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alındığında hesaplanan günlük ortalama net kazancın %50�sidir. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin netini geçemez. İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizin adına kurumca açılacak hesaptan Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecektir.

Soru: İşveren, işten ayrılma bildirgesini hangi süre içerisinde, nereye verecektir?
Cevap:İşverenler, hizmet akdi sona eren her sigortalı işsiz için İŞKUR birimlerinde ve Kurumumuzun İnternet sayfasında ([Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]) örneği bulunan İşten Ayrılma Bildirgesi�nden 3 nüsha düzenleyerek 1 nüshasının işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR�a ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir, diğer nüshasını da işyerinde saklar. İşverenler işten ayrılma bildirgesini 15 gün içinde ilgili kurum ünitesine ulaştırmakla yükümlüdürler.

Soru:İşveren hangi tarihten itibaren işten ayrılma bildirgesi düzenleyecektir? Cevap: İşveren, kanunda belirtilen 600 günlük prim ödeme şartı, 30.01.2002 tarihinden itibaren tamamlanacağı için, bu tarihten itibaren işten ayrılan her sigortalı işsiz için işten ayrılma bildirgesi düzenleyecektir.

Soru: İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilecektir?
Cevap: ·Kurum tarafından teklif edilen, mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işin, haklı bir neden olmaksızın reddedilmesi halinde işsizlik ödeneği kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir. ·Gelir getirici bir işte çalışıldığının tespit edilmesi halinde işsizlik ödeneği kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir. ·Haklı bir neden olmadan, kurum tarafından önerilen bir mesleki eğitime iştirak edilmemesi veya eğitimin yarıda bırakılması ya da kurumun çağrılarına zamanında cevap verilmemesi hallerinde işsizlik ödeneği kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez. Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananların ödenekleri bu durumlarının devamı süresince durdurulur.
Soru: Aynı anda hem iş kaybı tazminatından hem de işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün müdür?
Cevap : İş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş kaybı tazminatı ödenecektir. İş kaybı tazminatı almak üzere yapılan başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçecektir. İş kaybı tazminatı ödeme süresi bittiği halde bir işe yerleştirilemeyenlere, iş kaybı tazminatı alınan süreler mahsup edilmek şartıyla kalan süre için işsizlik ödeneği ödenecektir.

Soru: Başvuran herkese işsizlik ödeneği verilecek midir?
Cevap: Gerekli şartları taşıdığı tespit edilenlere başvuru süresini izleyen ayın sonunda işsizlik ödeneği verilecektir.
Soru: İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır?
Cevap:İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Soru: Hizmet akdinin askıya alınması durumunda İAB düzenlenecek midir? Cevap:Hizmet akdinin askıya alınması durumu, hizmet akdi sona ermediğinden işveren İAB düzenlemeyecektir.

Soru: İşveren işten çıkardığı her işçi için İAB düzenleyecek midir? Yoksa 51 inci madde kapsamında mı İAB düzenleyecektir?
Cevap:30 Mayıs 2002 tarih ve 24770 sayılı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 4 No�lu Tebliğin 4 üncü maddesine göre; İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.

Soru: İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter?
Cevap: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB� yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün içinde vermekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi tatil gününe gelmesi halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitiminde son bulur.
Örneğin; 31.01.2002 tarihinde iş akdi feshedilenler için İAB�nin Kuruma ulaştırma süresi olan 15 günlük süre 01.02.2002 tarihinde başlar ve 15.02.2002 tarihinde son bulur. Ancak 07.02.2002 tarihinde hizmet akdi feshedilenler için İAB�nin Kuruma ulaştırılma süresi 08.02.2002 tarihinde başlar ve 15 günlük İAB gönderme süresinin son günü 22.02.2002 resmi tatil gününe rastladığı için bu süre resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü olan 26.02.2002 tarihinde son bulur ve İAB�nin Kurumun ilgili birimine bu tarih itibarıyla ulaştırılması ya da postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Soru: İAB'nin ilgili bölümünün, sigortalı işsizin imzadan kaçınması veya işi terk etmesi hallerinde sigortalı işsizin imzası için ayrılan bölüme açıklayıcı şerh düşmesi yeterli olacak mı?
Cevap: Sigortalı işsizin İAB� yi imzadan kaçınması ya da İAB� yi imzalamadan işten ayrılması halinde işveren tarafından açıklayıcı şerh düşmesi yeterli olacaktır.

Soru: İAB� de yer alan işveren imzası yerine sorumlu mali müşavirlerin imzasının bulunması mümkün olabilir mi?
Cevap:İşveren vekili; işveren nam ve hesabına İAB� yi imzalamaya yetkili olan işveren ya da işveren yetkilisidir. Mali müşavir eğer işveren vekili ise İAB� yi imzalayabilir.

Soru: İşverenle işten çıkarılan sigortalı işsiz arasında uyuşmazlıklar yargıya intikal ettiğinde işsizlik sigortası işlemleri devam ettirilecek midir?
Cevap: İşsizlik sigortası işlemleri devam ettirilir ancak yargı kararına göre, yapılan işlemler tekrar gözden geçirilir ve mahkeme kararına göre işlem yapılır.

Soru: İAB'nin Kuruma verilmesindeki 15 günlük süre yerine; SSK, Bölge Çalışma Müdürlüğü 'ne dönemler halinde verilen bildirgelerde olduğu gibi takip eden ayın 15 'ine veya ay sonuna kadar uzatılması söz konusu olabilir mi?
Cevap: Bu süre kanuni bir süre olup, ancak Kanun değişikliği ile düzenlenebilir.

Soru: İşyerlerinde çalışan Türk soylu yabancı uyruklu işçiler işsizlik sigortası kapsamında mıdırlar?
Cevap: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesi kapsamında çalışanlar aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamındadırlar.

Soru: Sigortalının aynı işverenin başka bir işyerinde nakledilmesi durumlarında işverenin işten ayrılma bildirgesi düzenleme zorunluluğu var mıdır?
Cevap:Hizmet akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim ödeme sürelerinde kesinti olmaksızın, sigortalının aynı işverenin başka bir işyerinde nakledilmesi durumlarında işverenin İşten Ayrılma Bildirgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde sigortalının aynı işverene bağlı olarak çalıştığı sürelere ilişkin bütün bilgiler, düzenlenecek İşten Ayrılma Bildirgesinde yer alacaktır.

Soru: İAB formu postayla gönderilebilir mi?
Cevap: Gönderilebilir. Ancak 15 günlük yasal süre içinde postaya verilmesi gerekir.

Soru: İşsizlik Sigortası Kanununda hangi idari para cezaları öngörülmüştür? Cevap :İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden indirim veya kesinti yapan işverenlere, her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası öngörülmüştür. İşten Ayrılma Bildirgesi�ni Kurumumuza (30.01.2002 tarihinden itibaren) süresi içinde vermeyen işverenlere her bir fiili için ayrı ayrı olmak üzere asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Soru: Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların işten çıkması durumunda İŞKUR�a bildirme zorunluluğu var mıdır?
Cevap : Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar için işten ayrılma bildirgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soru: 600 gün veya Son 120 günü doldurmamış sigortalı işsiz için işten ayrılma bildirgesi düzenleme zorunluluğu var mıdır?
Cevap :Kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılanlar için prim ödeme gün sayıları dikkate alınmaksızın işten ayrılma bildirgesi düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Buradaki amaç sigortalı işsizin daha önce prim ödeyerek çalışması var ise işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanması mümkün olabilir.


Soru: Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?
Cevap :Hizmet akitleri 51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, 1- Hastalık, 2- Ücretsiz izin, 3- Disiplin cezası, 4- Gözaltına alınma, 5- Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6- Kısmi istihdam, 7- Grev, 8- Lokavt, 9- Genel hayatı etkileyen olaylar, 10-Ekonomik kriz, 11- Doğal afetler, nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.

Soru: İşten ayrılma bildirgelerinin verileceği İŞKUR müdürlüklerinin adreslerine nasıl ulaşılabilir?
Cevap :Kurumumuz ([Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]) Internet sayfasındaki �Adres Rehberi� bölümünden İŞKUR ünitelerinin adreslerine ve telefon numaralarına ulaşılabilir.
Sponsorlu Bağlantılar

Konu TÜRKO tarafından (28-06-2007 Saat 03:43 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 03-06-2007, 10:55 PM
TÜRKO
Standart Ssk İle İlgİlİ Sorular Ve Cevaplar

1) Borçlarından dolayı bir işçinin maaşının ne kadarına haciz konulabilir?
1) Borçlarından dolayı işçinin maaşının dörtte birine kadar haciz konulabilir. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile fertleri için hakim tarafından takdir olunacak miktar, bu paraya dahil değildir. Bu durum, nafaka borcu alacaklılarının haklarını ortadan kaldırmaz.

2) Bir işçinin borcundan dolayı eşinin maaşına haciz konulabilir mi?
2) Borçların şahsiliği prensibine göre, bir işçinin borcu için eşinin maaşına haciz konulamaz.

3) İşçinin borçlarından dolayı o sırada kendisine ödenecek olan ihbar ve kıdem tazminatına haciz konabilir mi?
3) İşçinin borçlarından dolayı işçinin çalıştığı işyerine İcra Dairesinden ödeme emri gelmiş ve işverenden alacağı haklara haciz konmuş ise, bu sırada işçiye ödenecek ihbar ve kıdem tazminatına da haciz konabilir.

4) İşyerinin el değiştirmesi halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı?
4) İşyeri eğer hakiki şahsa ait bir işyeri ise, işyerini satın alan kişinin, işyerinde eskiden beri çalışan işçinin kıdem tazminatını ödeme imkanı olmayabileceği görüşü ile, bu işyerinde çalışan işçi, işyerinin el değiştirmesi halinde, bu hususun kendisine bildirilmesi veya tebliği tarihinden itibaren 6 işgünü içinde talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Ancak el değiştiren işyeri; anonim şirket veya limited şirket ise diğer bir tabirle sermaye şirketi ise, işçi işyerinin el değiştirmesi halinde kıdem tazminatına hakkı kazanamaz.

5) Part-time, örneğin haftada 2 gün çalışan işçinin kıdemi ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
5) Yargıtay’ın son senelerde yerleşik hale gelen içtihatlarına göre part-time, örneğin haftada iki gün çalışan işçinin kıdem süresi, işyerine ilk girdiği tarih ile işyerinden ayrıldığı son tarihe kadar geçen tüm süre üzerinden hesaplanır. Ancak kıdem tazminatı, bu süre içinde en son aylık ücretinin toplamı olan 4 hafta x 2 gün = 8 günlük aylık kazancı üzerinden çalıştığı tüm süre nazara alınarak hesaplanır.

6) Kıdem tazminatına hak kazanmak için çalışılması gereken asgari süre ne kadardır?
6) Kıdem tazminatına hak kazanmak için İş Kanunu`nun 14. maddesine göre (bu madde “1475” sayılı İş Kanunu'na ait olup; bu madde dışında kalan tüm maddeler, ”4857” sayılı İş Kanunu'nun çıkmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır) o işyerinde en az BİR YIL çalışılması gerekmektedir.

7) Evlenme sebebiyle kadın işçi nasıl kıdem tazminatına hak kazanabilir?
7) Evlenen kadın işçinin, nikah tarihinden itibaren bir yıl içinde, evlenme sebebiyle işyerinden ayrılma talebi halinde, “evlenme sebebiyle” kıdem tazminatına hak kazanır. Bu talep tarihi bir yılı aşarsa artık evlenme sebebiyle iş akdinin feshi hakkı kaybolmuş olur.

8) Çalışırken boşandığı eşi ile tekrar evlenip işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı?
8) Kadın işçinin evlenme nedeniyle kıdem tazminatından yararlanabilmesi için, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Ancak çalışmasını sürdürürken kocasından ayrılıp tekrar aynı kişi ile evlenen kadının bu hareketi objektif iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından, kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekir.

9) İşyerinin nakli halinde, yeni işyerine gitmek istemeyen işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı?
9) Çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre; işveren çalışma şartlarında yapmayı düşündüğü değişiklikleri işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin 6 gün içinde bu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda; işveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını yazılı olarak belirtmek ve bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi fesih edebilir.

10) Aynı işyerinde girdi yapılmak suretiyle kıdem tazminatı alan işçinin son kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
10) İşçiye aynı kıdem süresi için bir defa kıdem tazminatı ödenir. Ancak işçinin kıdem tazminatı hakkını azaltmak ve her seneki ücreti üzerinden girdi-çıktı yapmak, Yargıtay tarafından sulniyetli bir davranış olarak kabul edilmiş ve bu vaziyetteki işçilerin kıdeminin işyerinde çalışmış oldukları tüm süreye göre hesaplanmasını, ancak arada aldıkları kıdem tazminatının kanuni faiz işletilerek tümünün avans olarak değerlendirilip, tüm sürenin kıdem tazminatından mahsup edilmesi yerleşik içtihat haline getirilmiştir.

11) İşçinin yıllık izin hakkı ne zaman doğar? Bu izin hakkı kaç gündür?
11) İşçinin kıdem hakkı o işyerinde bir tam yıl çalıştıktan sonra, yani 365 gün sonra doğar. Örneğin 363. gün işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakkı doğmamıştır. İş Kanunu`nun 53. maddesine göre işçinin hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gün,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün,
ücretli izin verilir. Bu izin günleri, iş günü olup, bu süreler içine rastlayan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günleri bu süreye ilave edilir.

12) İşçi, hafta tatili ücretine ne kadar çalışmakla hak kazanır?
12) İşçi hafta tatiline; işyerinde tatilden evvelki çalışma günlerinde tam olarak çalıştığı takdirde, diğer bir tabirle işyerinde uygulanan haftalık çalışma günlerinde tam olarak çalıştığı takdirde hak kazanır.

13) İşçinin hafta tatiline hak kazanması için çalışılmış olarak kabul edilen haller nelerdir?
13) İşçinin hafta tatiline hak kazanması için çalışılmış gibi kabul edilen haller:
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.

14) İşçilik haklarından doğan alacakların zaman aşımı süresi nedir?
14) Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları, 5 yıllık zaman aşımına, kıdem tazminatı ise on yıllık zaman aşımına tabidir.

15) Servis aracının kaza yapması nedeniyle zarara uğrayan işçilerin tazminat talebi var mıdır?
15) İşçilerin taşınması için kiralanan aracın şoförünü işverenin emir ve talimatı altında saymak gerekir. Böyle olunca araçta meydana gelen trafik kazasında zarar gören işçilerin işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.

16) Belirli süreli hizmet akitlerinde ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi nasıl olacaktır?
16) Belirli süreli hizmet akitlerinde sözleşmenin sona ereceği daha önceden belirlenmiş olduğu için, ihbar öneli gerekmez, dolayısıyla ihbar tazminatı hakkı da doğmaz. Hizmet akdinin sözleşme süresi sona ermeden fesih edilmiş olması, bu hukuki ilkeyi değiştirmez. Ancak bu fesih, haklı sebeple olmadığı takdirde akdi fesih eden tarafın diğer tarafa bakiye sürenin ücretini ödemesi gerekir. Bu arada işçi başka yerde bir iş bulmuş ise, işveren bu durumda aradaki farkı ödeyecektir. Belirli süreli hizmet akitlerinde kıdem tazminatına hak kazanmak için en az bir yıl çalışmış olmak şarttır.

17) İşçinin hangi miktardaki devamsızlığı halinde iş akdi tazminatsız ve ihbarsız fesih edilebilir?
17) İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda üç iş gününü işe devam etmemesi halinde hizmet akdi tazminatsız ve ihbarsız feshedilebilir. Buradaki bir aylık süre, takvim ayı değil, işçinin ilk devamsızlık ettiği tarihten itibaren 30 günü kapsayan süredir.

18) İşverenin izni olmaksızın, başka bir işyerinde çalışan işçinin hizmet akdi fesih edilebilir mi?
18) İşçinin, işverenin bilgisi dışında başka bir işyerinde çalışması halinde, işçinin bu hareketi işverenin güvenini kötüye kullanma, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olup, tazminatsız işine son verilebilir.

19) İşçinin 13 yaşından önceki çalışmaları kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilir mi?
19) İşçinin 13 yaşından önceki çalışmaları 4857 sayılı İş Kanunu`nun kapsamı dışında kaldığından, bu döneme ait çalışmalar için kıdem tazminatı talep edilemez.

20) İşten ayrılma halinde kullanılmayan izin hakkı nasıl hesaplanır?
20) İşyerinde yeni yıllık izne hak kazanabilmek için, bir evvelki yıllık izne hak kazanma tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
Buna göre izne hak kazanan işçinin işten ayrılması halinde hak kazandığı izin süresinin ücreti, işyerindeki son almakta olduğu çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanarak kendisine nakit olarak ödenir.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

21) Bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan işçinin hastalık masrafları işverene ödetilir mi?
21) İşveren, sağlık raporu almadan bünyece elverişli olmadığı halde ağır ve tehlikeli işte çalıştırdığı işçi için, Kurumca yapılan hastalık sigortası masraflarını ödemek zorundadır.

22) İşyeri ile ilgisi olmayan bir suçtan dolayı tutuklanan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
22) 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin derhal fesih hakkını düzenleyen 25. maddesinin 4. bendinde; ” ...IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması....” denmektedir. Buna göre işçinin tutukluluk veya gözaltı süresinin sözleşmenin feshi halinde uyulması gereken “bildirim süresi”’ni aşması durumunda işveren derhal fesih hakkını kullanabilecek; dolayısıyla işçiye kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

23) Belirsiz süreli hizmet akitlerinde deneme süresi içinde hizmet akdi fesih edildiği zaman ihbar önelleri uygulanır mı?
23) Deneme süresi içinde ihbar öneli uygulanmaz.

24) Muvazzaf askerlik nedeniyle sona eren iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı alınabilir mi?
24) Muvazzaf askerlik nedeniyle sona eren iş sözleşmeleri dolayısıyla kıdem tazminatı alınabilmektedir. Ancak, bu nedenle sona eren sözleşmelerde ihbar tazminatı ödenmemektedir.

25) Bir işçinin deneme süresi toplu sözleşmeyle değil de belirsiz süreli sözleşmede belirtilerek 3 aya kadar arttırılabilir mi?
25) İş Kanunu`na göre deneme süresi 2 aydır. Toplu sözleşme ile 4 aya kadar çıkarılabilir. Toplu Sözleşme olmayan bir işyerinde de bu süren fazla 2 aydır ve uzatılamaz.

26) Özel şirketlerde maaşlara zam en fazla ne kadar sürede yapılmalıdır?
26) Maaş zammı konusunda yasada herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Zam konusu iş akitlerinde işçi ile işverenin anlaşmasına göre belirlenir.

27) Malulen emekli olabilmek için gerekli olan asgari şartlar nelerdir?
27) En az 5 yıl boyunca, 1800 gün SSK Primi ödemiş olmak ve malulen emekli olabilecek sağlık problemi olduğunu SSK Hastanesi`nden alınan heyet raporu ile belgelemek.

28) İşçinin görevini tam olarak yerine getirmemesi haklı bir fesih nedeni teşkil eder mi?
28) Feshin geçerli sebebe dayandırılması; 4857 sayılı iş kanunu’nun 18. maddesiyle düzenlenmektedir. Buna göre;
a- İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler: Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, ...
b- İşçinin davranışlarından doğan sebepler: İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, ...
c- İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler: Sürüm ve satış olanaklarının azalması, yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, ...
Fesih için geçerli neden teşkil etmektedir.

29) Bordroda yer alan normal çalışma, genel tatil, hafta tatili, satış primi, ek ödemeler toplamı ve özel indirim konularını açıklar mısınız?
29) Normal Çalışma : İş Kanunu'na göre günde 7.5 saat, haftada 45 saat, ayda 225 saattir.
Genel Tatil : Resmi, dini bayramlar ve yılbaşı tatilidir.
Hafta Tatili : 6 gün çalışmadan sonra hakkedilen 1 günlük tatildir.
Satış Primi : Satış ağırlıklı işyerlerinde, çalışanlar sattıkları mal üzerinden belli yüzdelerle çeşitli kazanç sağlamaktadır.Bu rakamlar çalışanın ücretine yansıtılmaktadır.
Ek Ödemeler Toplamı : Normal ücret dışında, bordroya dahil olan ücret sayılan gelirlerdir (prim, fazla mesai, yakacak yardımı, yemek, yol).

30) Aynı anda birden fazla işyerinde çalışan bir işçinin SSK bildirimi hangi esaslar çerçevesinde yapılacaktır?
30) Herhangi bir işçinin birden fazla işyerinde çalışması durumunda farklı işyerlerindeki çalışma süreleri ayrı bildirgelerle SSK’ya bildirilecektir.

31) SSK`lı olarak çalışan ve doğum yapmış bir bayan, doğum iznindeyken şirketinden maaş almış ise SSK`dan Analık Sigortası adı altında para alabilir mi?
31) Doğum yapmış bir bayan, eğer çalıştığı şirketten maaşını tam olarak alıyorsa, doğum parasını işveren alır. Eğer işveren almaz ise çalışan alabilir.

32) Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışan bir kişi için yıllık izin süresi ne olmalıdır?
32) Bu durumda yıllık izin süresi, yeni işe girişte olduğu gibi hesaplanır. Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre “50 yaşından yukarı olan işçiler için verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz”.

33) Maaş+Prim usulüyle çalışan bir kişinin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hesabı yalnızca brüt maaşı üzerinden mi yapılır, yoksa bu hesaba primler de dahil edilir mi?
33) Bu konuda farklı görüşler mevcut. Bizim görüşümüz; primlerin, ikramiye gibi düzenli bir ödeme şeklinde yapılıyorsa ve 12 ay boyunca ödenmiş ise kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması şeklindedir. 11 ay ödenip bir ay ödenmemiş bile olsa, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaması gerekir.
Yargıtay’ın bu konuda kararları ise şöyledir:
Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun ‘...prim veya ikramiyelerin kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret mefhumuna dahil bulunduğu hakkındaki’ kararına karşılık; Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.2.1986 tarih ve 1986/1616, 16.4.1986 tarih ve 1986/4110 s. kararlarına göre; teşvik primi, daimilik arz eden ödemelerden olmayıp, arızi ve değişken bir özellik gösterdiğinden kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

34) Şu anda görev yaptığı firmada daha önce çalışmış, bir süre ara vermiş ve sonra tekrar burada çalışmaya başlamış, halen de devam eden bir kişinin emekliliğe hak kazandığını düşünelim.İlk ayrılışı sırasında tazminat almamış ve herhangi bir evrak imzalamamışsa kıdem tazminatının hesabında daha önce çalıştığı yıllar da dikkate alınır mı?
34) 1475 sayılı İş Kanunu`nun 14.maddesi 4. bendinde ‘İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır’ demektedir.
Buna göre; geçmişte çalışılan sürelerle ilgili kıdem tazminatı alınmamış ise, çalışılan süreler birleştirilir ve kıdem tazminatınının hesaplamasında esas alınır.

35) Sigortalı olduktan ne kadar zaman sonra sağlık hizmetlerinden faydalanılır?
35) İlk defa çalışmaya başlayan sigortalıların, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. Daha önceden sigortalı olan kişilerin ise, sağlık yardımından yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları gerekir. .

36) Akdin feshi durumunda, hak edilen yıllık ücretli izin hesabında, aradaki hafta tatilleri de dikkate alınır mı?
36) Hayır. İzin günlerinde çalışma günleri dikkate alınır ve çıplak ücret esastır.

37) Doğum sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanılabilir mi?
37) Doğum, kıdem tazminatı alınarak işten ayrılmak için bir neden değildir. Ancak; kadın işçilerin doğum yapmaları durumunda, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ücretli izin hakları vardır. İstemeleri halinde doğum sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

38) Çağrı üzerine çalışmanın esasları nelerdir?
38) Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Aksi kararlaştırılmadıkça; günlük çalışma süresi 4 saatten, haftalık çalışma süresi 20 saatten az olamaz.

39) Herhangi bir işçinin sözleşmesi deneme süresi içinde fesih edilirse çalıştığı günlere ilişkin ücret ödenir mi?
39) 4857 sayılı İş Kanunu'nun deneme süreli çalışmayı düzenleyen 15. Maddesine göre, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresi olmaksızın ve tazminatsız feshedebilmektedir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

40) Haftalık tatilde çalışılması durumunda, verilecek ücret nasıl hesaplanacaktır?
40) 4857 sayılı İş kanunu’nun bu konuyu düzenleyen “47.” Maddesine göre; kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak tanımlanan günlerde bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücretleri ödenecektir. Bu tatil günlerinde çalışılması durumunda ayrıca bir günlük ücret tutarı ödenecektir.

Konu TÜRKO tarafından (03-06-2007 Saat 11:05 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 03-06-2007, 10:55 PM
TÜRKO
Standart Ssk İle İlgİlİ Sorular Ve Cevaplar

41) Askerlik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan işçiye; kıdem tazminatı ödenir mi?
41) Kıdem tazminatını düzenleyen ve halen yürürlükte olan,”1475” sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrılmalarda; kıdem tazminatına hak kazanmak için gerekli olan bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak kaydıyla kıdem tazminatı alınabilmektedir.

42) 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 4773 sayılı İş Güvencesi ile düzenlenen konular hangi kanuna tabi olacaktır?
42) 4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu “4857” sayılı kanunla birlikte yürürlükten kalkan “1475” sayılı kanunda bir takım düzenlemeler içermekteydi. Gerek bu düzenlemeler, gerekse 4773 sayılı kanunla getirilen yenilikler “4857” sayılı kanunla yeniden düzenlendiği için bu kanun yürürlükten kalkmıştır.

43) Yurt dışında çalışanların ihbar tazminatı hesaplamaları nasıl oluyor?
43) Yurt dışında çalışılan şirket bir Türk şirketi ise Türk İş Kanunları geçerlidir ve 1 yıllık ihbar öneli 4 haftadır. Dolar üzerinden olan ücret, ödeme günündeki döviz alış kuru ile değerlenir. Ancak şirket yabancı ise, o ülkenin kanunları geçerlidir. Türk şirketlerinde brüt maaş üzerinden hesaplama yapılır.

44) Bireysel emeklilik sistemine ödediğim primleri gelir vergisi matrahımdan indirebilir miyim?
44) Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin brüt aylık gelirin “10/100”’ una kadar olan kısmı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ancak; bir yıl içinde yapılabilecek toplam indirim tutarı aynı yıl için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarıyla sınırlıdır.

45) Yeni kanunla birlikte gündeme gelen “esnek çalışma” ne anlama gelmektedir?
45) Bilindiği üzere; bundan önce günlük çalışma süresi “7.5” saat, haftalık çalışma ise “45” saat olarak uygulanmaktaydı. 4857 sayılı İş kanunuyla birlikte; işin değişen yoğunluğu dikkate alınarak haftalık “45” saat olan çalışma süresinin bir günde “11” saati aşmamak kaydıyla haftanın günlerine farklı sürelerle dağıtılmasına imkan sağlanmıştır.

46) Çalışma süresinin denkleştirilmesi nedir? Nasıl uygulanır?
46) 4857 sayılı kanun haftalık çalışma süresini “45” saat olarak belirtmektedir. Ancak, farklı bir uygulama olarak; işin artan ve azalan yoğunluğuna göre ayarlanmak ve iki aylık bir süre içinde ortalama haftalık çalışma süresini “45” saat yapmak kaydıyla; haftalık çalışma süresinin fazla çalışma ücreti ödenmeksizin artırılması ve ücret kesintisi yapılmaksızın azaltılması olanaklı hale getirilmektedir.

47) Özel sigorta şirketlerine ödenen primler (yaşam, hastalık, birikimli şahıs sigortası ...) gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?
47) Sosyal güvenlik şemsiyesinin özel sektörü de içine alarak genişlemesi amaçlı düzenlemeler çerçevesinde; ödenen sigorta primlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkündür. Ancak, bu kapsamda yararlanabilecek indirim tutarı; aylık toplamda brüt maaşın “5/100”’ini, yıllık toplamda ise, yıllık brüt asgari ücret tutarını geçemez.

48) Eşinin ödediği özel sigorta primleri ile ilgili herhangi bir indirimden yararlanmak söz konusu olabilir mi?
48) Bu konuda yapılan yasal düzenlemeye göre; eşinizin ve çocuklarınızın (bakmakla yükümlü bulunulan) ödediği özel sigorta primleri gelir vergisi matrahından indirilebilir. Ancak; bu konuda yapılabilecek indirim tutarı sınırları çerçevesine bağlı kalınması, söz konusu primi ödeyenin kendine ait bir gelirinin olmaması, eğer böyle bir gelir varsa, öncelikle kendi vergi matrahından indirim yapılması gerekmektedir.

49) Bireysel emeklilik katkı paylarının indiriminde ölçü oluşturan brüt maaş nasıl hesaplanır?
49) Bireysel emeklilik sistemi kapsamında ödediğiniz primlerin indirileceği brüt maaş; işveren tarafından düzenli olarak yapılan, maaş, prim, yol, yemek, v.b. ödemeler toplamı üzerinden hesaplanır.

50) İşveren tarafından sözleşmenin fesih edilmesi durumunda işçinin itiraz hakkı var mıdır?
50) Sözleşmenin feshi geçerli bir nedene dayanmak ve işçinin yazılı savunması alınmak şartıyla mümkün olabilir. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih hakkı saklıdır. İşçinin feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle itiraz etmesi durumunda; fesih nedeninin geçerliliğinin ispatı işverenin sorumluluğundadır.

51) Feshin geçersizliği gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu fesih geçersiz olursa sonuç ne olur?
51) Feshin geçersizliği sebebiyle yapılan itirazlar 1 ay içinde mahkemece karara bağlanır. Feshin geçersiz kabul edilmesi durumunda; işçi 6 işgünü içinde işe başlatılması için işverene başvurmak durumundadır. İşverende 1 ay içinde işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür. Aksi takdirde; mahkemece belirlenen tazminat tutarını işçiye ödemek durumundadır.

52) Kısmi süreli iş sözleşmesine (part-time) bağlı olarak çalışan bir işçinin yıllık izin hakkı nasıl hesaplanacaktır?
52) Kısmi süreli iş sözleşmesine (part-time) bağlı olarak çalışan işçinin bölünemeyen menfaatleri (yıllık izin, kıdem tazminatı, v.b.) belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçi ölçü alınarak belirlenecektir. Buna göre; çalıştığı işyerinde bir yılını dolduran bir işçi, toplam “14 gün” yıllık izin hakkı elde edecek, hafta tatilleriyle birlikte bu süre “16 gün” olarak gerçekleşecektir.

53) Günde “7.5” saat çalışan ve “0.5” saat ara dinlenmesi kullanan bir işçinin ücreti kaç saat üzerinden ödenecektir?
53) Ara dinlenmesi “4857” sayılı iş kanununda çalışılmış gibi kabul edilen sürelerden olmadığından; bu süreye ilişkin herhangi bir ücret ödenmeyecek, işçinin ücreti “7.5” saat üzerinden ödenecektir.

54) Fazla mesai ücretleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?
54) Kıdem tazminatı hesabında, işçiye her ay düzenli olarak ödenen para ve parayla ölçülebilir kıymetler dikkate alınmaktadır. Buna göre; fazla mesai ücreti düzenli bir ödeme olmadığından kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

55) Aylık ücret ile çalışan personelin saat ücreti ne şekilde hesaplanacaktır?
55) İş Kanunu'nda aylık çalışma süresi "225" saat olarak kabul edilmektedir. Buna göre, aylık ücrete bağlı olarak çalışan bir işçinin saat ücreti; aylık ücretinin "225"'e bölünmesi yoluyla bulunabilecektir.

56) Kullanılmayan yıllık izin sürelerinin ücretleri, işten ayrılmadan alınabilir mi?
56) İş sözleşmesinin feshi durumunda, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçiye ödenmektedir. Ayrıca, işçinin yıllık izin kullanması durumunda, bu süreye ait ücret peşin olarak ödenmektedir. Bunun dışında, sözleşmenin devam ettiği sürece izin kullanmaksızın herhangi bir izin ücreti ödenmemektedir.

57) İşsözleşmesinde �6� aylık dönemlerde zam yapılacağı belirtiliyor ve bu zam yapılmıyorsa, bu durum sözleşmenin feshi için neden teşkil eder mi?
57) Ücretlere hangi zaman aralıklarında ve hangi şartlarla zam yapılacağına ilişkin, herhangi bir kanuni sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, sözleşmede zammın zamanını belirten bir hüküm bulunması ve bu hükmün yerine getirilmemesi sözleşmenin feshi için yeterli bir neden olarak kabul edilmektedir.

Konu TÜRKO tarafından (03-06-2007 Saat 11:15 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 09-06-2008, 02:40 PM
akincimust
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

2002 yılında SSK ve BAĞKUR pirimlerimde 94 günlük çakışma var. 2006 yılı bağkur affında faydalanarak pirimlerimi cezalı yatırdım. 94 günlük aynı döneme ait pirim tutarımı nasıl iade alabilirim ? 12. derecede bağkur pirimi yatırdığım için elime ne kadar geçer. Bilgi lütfen.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 21-06-2008, 01:35 PM
tufantufan
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

babam vefat ettiği için annem ve ve biz üç kardeş babadan emekli maaşını (ssk) alıyoruz. ama erkek kardeşimin maaşı kesildi. bunun annemin maaşına bağlanması gerekiyormuş. bunu nasıl yapacağız? yardımcı olursanız sevinirim.. teşekkürler..
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 22-06-2008, 10:02 AM
Cep Telefonu
Post Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gereken Belgeler

Gerçek Kişilerde
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
Nüfus Cüzdanı Sureti
İkametgah İlmühaberi
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
Kira kontratı veya tapu fotokopisi
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Tüzel Kişilerde (Şirketler)

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri
Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi
Müdür imza sirküleri
Kira kontratı veya tapu fotokopisi
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Tüzel Kişilerde (Kooperatifler)

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri
Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri
Kooperatif Tüzüğü
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi
Kooperatif Başkanının imza sirküleri
Kira kontratı veya tapu fotokopisi
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Kapıcılık İşyerlerinde

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri
Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri
Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste
Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa)

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa)

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi
Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Okunmamış 02-08-2008, 09:57 PM
tansusu
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

benm 2 sigorta numaram war.sigorta numaralarım birisin de bulunan baba ismimde bir yanlışlık var.bu sorun giderilebilirmi? veya nereye başvurmam gerekmktedir? lütfen yardımcı olun
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Okunmamış 15-08-2008, 12:35 PM
weysel_72
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

ben sigortalı çalışıyordum.hastalandım işgörmezlik belgesi aldım. fakat ssk dan para alamadım . çünkü ben hastaneye gidince işyeri sigortamı yatırmadı ne yapabilirim.cevap yazarsanız memnun olurum
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Okunmamış 03-04-2009, 11:14 AM
barcak
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

İyi günler.

2 yıl çalıştığım firmadan 01.08.2008 tarihinde askerlik nedeniyle işten ayrıldım ayrılırken kıdem tazminatımı aldım 01.02.2008 tarihinde teskeremi aldım ve eski çalıştığım firmaya baş vurdum ve kriz nedeniyle geri almadılar. acaba nasıl bir yol izleye bilirim. cevap veren olursa memnun olurum.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Okunmamış 03-04-2009, 03:58 PM
TÜRKO
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

Alıntı:
barcak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
İyi günler.

2 yıl çalıştığım firmadan 01.08.2008 tarihinde askerlik nedeniyle işten ayrıldım ayrılırken kıdem tazminatımı aldım 01.02.2008 tarihinde teskeremi aldım ve eski çalıştığım firmaya baş vurdum ve kriz nedeniyle geri almadılar. acaba nasıl bir yol izleye bilirim. cevap veren olursa memnun olurum.
Firmanın kriz dolayından sizi işe almaması çok doğal.Almayınca herhangi bir yaptırımıda yok.İllaki sizi işe almaları gerekmiyor resmiyette bile.

Alıntı ile Cevapla
  #11  
Okunmamış 03-04-2009, 03:59 PM
TÜRKO
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

Alıntı:
weysel_72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
ben sigortalı çalışıyordum.hastalandım işgörmezlik belgesi aldım. fakat ssk dan para alamadım . çünkü ben hastaneye gidince işyeri sigortamı yatırmadı ne yapabilirim.cevap yazarsanız memnun olurum
Raporlu iken zaten sigorta priminiz ödenmez,çalışmadığınız günlerin parasını sgkdan almanız gerekiyor.Bununla ilgili çalıştığınız işyerin sgkya bildirimde bulunması gerekir.
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Okunmamış 03-04-2009, 04:00 PM
TÜRKO
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

Alıntı:
tansusu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
benm 2 sigorta numaram war.sigorta numaralarım birisin de bulunan baba ismimde bir yanlışlık var.bu sorun giderilebilirmi? veya nereye başvurmam gerekmktedir? lütfen yardımcı olun
Bulunduğunuz il sgk müdürlüğüne başvurduğunuz takdirde sorununuz çözülecektir.
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Okunmamış 08-08-2010, 02:02 AM
Rozaa
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

01.01.2008 tarihinde sigorta girişim var.. 01.06.2008 tarihine kadar sigortalı çalıştım..
rahatsızlğımdan dolayı işten çıkmak zorunda kaldım..şuan ev hanımıyım..Ben dışardan sigortamı isteye bağlı olarak ödeyebilir miyim ??
Şimdiden teşekkürler...
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Okunmamış 11-08-2010, 08:30 AM
TÜRKO
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

Alıntı:
Rozaa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
01.01.2008 tarihinde sigorta girişim var.. 01.06.2008 tarihine kadar sigortalı çalıştım..
rahatsızlğımdan dolayı işten çıkmak zorunda kaldım..şuan ev hanımıyım..Ben dışardan sigortamı isteye bağlı olarak ödeyebilir miyim ??
Şimdiden teşekkürler...
Tabi ki ödeyebilirsiniz ama şöyle bir ayrıntı var.2008 yılında yürürlüğü konulan yeni sgk kanununa göre 3,5 yıla kadar ssk,3,5 yıldan sonra ödediğiniz primler bağ-kura ödenmiş sayılıyor ve bağ-kur mevzuatına göre emekli olabiliyorsunuz.
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Okunmamış 14-08-2010, 11:47 AM
sopkin-92
Standart Cevap: İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

bir işçinin işyerinden tazminat alabilmesi için aynı iş yerinde 15 yıl çalışması mı gerekli ? yoksa farklı iş yerinde çalıştıgı günlerle beraber 15 yıl çalışmış olması yeterli mi ??
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
işsizlik sigortası, işsizlik sigortası ile ilgili sorular ve cevaplar, sigorta
Seçenekler
Stil


İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!!

İşkur ve Ssk ile İlgili Sık Sorulan Sorular!!! konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa bölümünde tartışılıyor .
Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net