Rehberim

Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Sağlık / Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu konusu gösteriliyor Özet:TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (1) Kanun Numarası :5434 Kabul Tarihi :8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:17/6/1949 Sayı:7235 Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt:30 ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Sağlık

Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 14-03-2008, 01:30 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (1)

Kanun Numarası :5434
Kabul Tarihi :8/6/1949
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:17/6/1949 Sayı:7235
Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt:30 Sayfa:1335


BİRİNCİ KISIM
Kuruluş

Madde 1 - Maliye Bakanlığına bağlı olmak ve bu kanunda yazılı emeklilik işlerini görmek üzere Ankara'da(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı)kurulmuştur.
Sandığın tüzelkişiliği vardır.26/6/1838 tarihli ve 3460 sayılı kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hükümleriyle 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı kanun hükümleri bu Sandık hakkında da uygulanır.

Sandığın,gerekli görülen yerlerde şube ve ajanları bulunur.
Madde 2 - Sandığın organları şunlardır:
1. Genel Kurul;
2. Yönetim Kurulu;
3. Genel Müdürlük;
4. Sağlık Kurulu.
Sandığın Genel Kurulu,3460 sayılı kanunda gösterilen"İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel Kuruludur".
-------------------------------------------------------------------------
(1) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.(Bkz.R.G.28/10/1990 - 20679)

Madde 3 - (Değişik: 13/11/1981 - 2559/1 md.)
T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu:
a) Genel Müdür,
b) İki Genel Müdür Yardımcısı,
c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Maliye Bakanının önerisi ile atanan iki,Üyeden teşekkül eder.
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.Genel Müdürün bulunmadığı hallerde toplantılara Başkanca belirlenecek Genel Müdür Yardımcısı üye başkanlıkeder.
Yönetim Kurulu haftada en az iki defa ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Kararlar çoğunlukla alınır.Oylarda eşitlik olduğu takdirde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.
(Değişik:28/3/1988 - KHK. 318/5. md.)Dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.Bunların en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları ve T.C.Emekli Sandığı'na tabi görevlerde çalışmış bulunmaları şarttır.Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Madde 4 - (Değişik:3/3/1954 - 6311/2 md.)
İdare Meclisine gerek 12 nci maddede yazılı kurumların memurlarından naklen gerek açıktan reis ve aza tayin edilebileceği gibi buralara asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle memurlardan da tayin yapılabilir.Ancak bu suretle tayin edileceklerin adedi mevcudun yarısını geçemez.
Asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle tayin olunacaklara verilecek ücret,kadro ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.
Reis ve aza teklif ve tayin olunabileceklerin yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye,ekonomi,hukuk,bankacılık,sigortacılık,emekl ilik,mühendislik veya mimarlık kollarından birinde ihtisas sahibi bulunmaları şarttır. (1)

Madde 5 - Yönetim Kurulu haftada en az 2 defa toplanır.Başkanın bulunmadığı toplantılara,Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka,aralarında seçecekleri biri başkanlık eder.
(Değişik:3/3/1954 - 6311/3 md.)İdare Meclisi en az dört kişi ile toplanır.
Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyetiyle verilir.
İlk toplantıda salt çoğunluk olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk ile karar verilir.Oylarda eşitlik olursa,başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. (1)
-----------------------------------------------------------------------
(1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde 13/11/1981 tarih ve 2559 Sayılı Kanunla yapıan değişiklik sonucunda,4 üncü ve 5 inci maddelerin uygulanma imkanı kalmamıştır.
Madde 6 - (Değişik:1/6/1976 - 2013/2 Md.)
Sandığın bir genel müdürü ile sayısı üçten az olmamak ve Bakanlar Kurulunca tespit edilmek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.17/6/1938 tarih
ve 3460 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak şartıyle 4 üncü ve daha yukarı derecedeki memurlarla bunların aylıklarına muadil ücret alan hizmetliler genel müdürlüğün teklifi üzerine Müdürler Kurulu,bunların dışında kalanlar genel müdür tarafından tayin edilir.

Madde 7 - Sağlık Kurulunda:
a) Milli Savunma Bakanlığınca,ordu kadrosundan tayin olunacak bir uzman subay hekim;
b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin edilecek bir uzman hekim;
c) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kadrosundan bu Kurula memur edilecek bir uzman hekim;
olmak üzere 3 üye bulunur.
Kurul;her yıl aralarından birini gizli oy ile başkan seçer,üyelerinin tamamı ile toplantı yapar,gereken hallerde dışardan uzman hekimlerin mütalaalarını da alır.
İlgili;yazı ile isterse göstereceği bir hekim,kendisi hakkında verilecek kararın görüşülmesinde,Kurula üye olarak iştirak ettirilir.
Kurul,kararlarını Genel Müdürlükten evrakın kendilerine verilmesi tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde çoğunlukla verir.Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.
(Ek:16/1/1953 - 6015/1 md;Değişik:18/7/1963 - 294/1 md.)Sağlık Kurulu üyelerine ayda (400) lira ücret verilir. (1)
--------------------------------
(1) Sağlık Kurulu üyelerine verilmekte olan ücrete dair hükmün,14/7/1965 tarih ve 657 Sayılı Kanunun 31/7/1970 tarih ve 1327 Sayılı Kanunla değişik 91 inci maddesi karşısında uygulanma imkanı kalmamıştır.

Madde 8 - (Değişik:7/5/1986 - 3284/1 md.)
Yönetim Kurulu,Sandığın en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları inceleyip tespitlerini,
b) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri için uygun gördüğü aktarmaları yaparak,bölümler arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü öde-
nek tekliflerinden uygun gördüklerini,
c) Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilmesi için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planlarını inceleyip uygun gördüklerini,
ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştırma tekliflerinden karara bağladıklarını,
Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunmak;
d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuna kadar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve kar ve zarar hesaplarını inceleyip,uygun görürse onayladıktan sonra,yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine aynı yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna vermek;
e) Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine Sandığın genel politikasını tespit etmek;
f) Kanun,tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti,vazife veya harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenlerin tespiti ile kendisinden aylık bağlanacak iştirakçiyi veyahut emekli, adi malullük, vazife veya harp malullüğü,er vazife malullüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veyahut malul sayılacak hale getirenlere ya da kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye,emekli,adi malullük,vazife ve harp malullüğü,er vazife malullüğü aylığı alana veya bunların ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veyahut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede büyük bir kusur işlediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere ve emeklilik hakkı düşenlere aylık bağlanmaması için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit teklifleri inceleyerek karara bağlamak;
g) Sandığın mali durumunu aralıksız denetlemek suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve ödeme hükümleri hakkında alınması gereken tedbirleri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmek;
h) Dava açmak,icra kovuşturması yapmak,fayda görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh ve alayhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek;
i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini belli etmek;
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine,Sandığın sermayasinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı esaslara göre tayin etmek;
k) Fevkalade mesaisi görülen memurlara her yıl için iki aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye verilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak teklifleri karara bağlamak;
l) Genel hükümlere göre uzman yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar vermek;
m) Özel kanunlarda yer alan atama hükümleri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı derecedeki Sandık personelinin,Genel Müdürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapmak;
n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın görüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanacak tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri inceleyerek onaylamak;
o) Gerekli görülen hallerde genel hükümlere göre,merkezde başkanlıklar,taşrada bölge müdürlüğü,şube müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağlamak;
p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu,bu görevlerinin bir kısmını Genel Müdürlüğe devredebilir.
Emekli,adi malullük,vazife ve harp malullüğü,er vazife malullüğü,dul ve yetim aylıklarına,harp malullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan ödemeye, kesenek iadesine,emeklilik ve evlenme ikramiyeleri ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve ödeme işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltme,kaldırma,iptal ve ret işlemleri ile yönetmeliklerde belirtilen sair işler Genel Müdürlükçe yürütülür.
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 14-03-2008, 01:30 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Madde 9 - (Değişik:7/5/1986 - 3284/2 md.)
a) Yönetim Kurulunun 8 inci madde gereğince,Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunulacak kararlarının birer örneği 15 gün içinde bu Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hükümlerine uygun görülmeyen kararların,gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir.Yönetim Kurulu isteği yerinde görürse kararını düzeltir.Aksi halde karşı görüşü ile birlikte Bakanlığa sunar.Bakanlık görüşünde ısrar ederse Yönetim Kurulu,kararını düzeltir.
b) Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (f) fıkrasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği 15 gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uygun görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi ile birlikte resen Sandıktan isteyebilir.
Bakanlığın bildirimi üzerine,Yönetim Kurulu kararını düzeltmezse bu kararı dosyası ile birlikte Bakanlığa yollar.Bakanlık,görüşünde ısrar ederse bu konuda Danıştayın görüşü alınır.
İlgililer hakkında alınmış kararlar ile Genel Müdürlükçe yapılan tahsis işlemlerine ait bildirimler,ilgililerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir.Bunlara karşı ilgililer idari dava açabilir.

Madde 10 - Genel Müdür Sandığın işlerini kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.
Sandığı Genel Müdür temsil eder.
Temsil vazifesini doğrudan doğruya kendisi yapabileceği gibi yardımcılarından biri veya tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir.

Madde 11- Sağlık Kurulu:
a) 50 nci maddede yazılı malüllük raporlarını inceliyerek karara bağlar;
b) İlgililerin 52 nci maddede gösterilen malüllük derecelerini belirtir;
c) Bu kanunun malüllüğe ait hükümlerinin uygulanmasında düşüncelerini bildirir.

İKİNCİ KISlM
Sandıktan Faydalanacaklar

Madde 12 - Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle,(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar. (1)
I - Daire,kurum ve ortaklıklar:
a) Genel bütçeye giren daireler;
b) Katma bütçeli daireler;
c) Özel idareler;
ç) Belediyeler;
------------------------
(1) 25/9/1981 tarih ve 2527 Sayılı Kanuna göre çalıştırılan Türk Soylu yabancılar sandıkla ilgilendirilir.Ayrıca 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde hükmü olup teselsül sağlamak için numarası Ek Madde 21 olarak değiştirilen hüküm gereğince,bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden kazai rüşt kararı almak şartiyle öğrenimleriyle ilgili görevlere atananlar hakkında 18 yaş kaydı aranmaz.
d) 26/6/1938 tarihli ve 3460 sayılı kanunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş,idare ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tabi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı dahil);
e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzelkişiliği bulunan Devlet kurumları (Kefalet sandıkları dahil);
f) 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı kanuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği; (2)
----------------------------
(2) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair 16/11/1981 tarih ve 8/3851 Sayılı Kararname ile adı geçen Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yapılan bir değişiklikle söz konusu Sandığın Başkan ve aylık ücretli daimi personeli 1/1/1982 tarihinden itibaren Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiştir.
g) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar;
h) Genel bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelere bağlı idare ve müesseseler;
i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekküleri;
j) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, idare, banka ve kurumlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar;
k) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsaları;
l) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı;
Yukarıda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda (Kurum) denilmiştir.
II - Faydalanacaklar:
a) Cumhurbaşkanları;
b) (Değişik:3/3/1954 - 6311/6 md.) Özel,Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre daimi kadrolarda derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar;
(Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül etmiş idare meclislerinin reis ve azalariyle 788 sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değişik 64 üncü maddesinde yazılı stajyerler dahil)
c) (Değişik:3/3/1954 - 6311/6 md.) Daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler;
(İş yerlerindeki kapıcı,bekçi,odacı ve benzeri hizmetliler dahil kurumların İş Kanunu tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 17 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele,amele çavuşu,mütehassıs amele, hamal,hamalbaşı,tayfa,gemici,bahçıvan,lambacı,lava jcı,drezinör ve kurumların serbest ve mukaveleli avukatları hariç).
ç) Genel bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda çalışan memur ve hizmetliler;
d) Amele Birliği aylık,ücretli daimi memur ve hizmetlileri;
e) İller daimi komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş belediye başkanları (Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartiyle);
f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar;
g) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsalarının tayinleri
Ticaret Bakanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimi memurları;
h) Gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve ordu uzman erbaşları; (1)
i) Hatbakıcı,hat başbakıcı,dağıtıcı ve başdağıtıcılarla vaizler,hayrat hademeleri ve dersiamlar;
j) (Değişik:28/5/2003 - 4861/20 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;
Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;
k) Erler;(Vazife malüllükleri ile vazifeden doğma ölümleri halinde.)
1 - (Ek:9/6/1952 - 5951/1 md.) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler;(seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazı ile Sandığa müracaat ettikleri)(2)
m) (Ek:11/3/1954 - 6388/1 md.) 5441 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanatkarlar,
n) (Ek:1/3/1971 - 1377/1 md.)Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan illerin daimi komisyon üyeliğine seçilenlerle,emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilenmeden belediye başkanlığına veya T.B.M.M.üyeliğine seçilenler,seçimlerden itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini istedikleri ve emekli keseneklerini ödedikleri takdirde,kesenek karşılıklarıda ilgili kurumlardan alınmak suretiyle, (3)
o) (Ek:27/9/1983-2899/1 md.)İstekleri halinde 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 nci,28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre Devlet Planlama Teşkilatında sözleşme ile çalışanlar,
30/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunda sözleşme ile çalışanlar,
12/3/1964 tarihli ve 441 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre Devlet Yatırım Bankasında sözleşmeli çalışanlar,
Yukarıda gösterilenlere(Cumhurbaşkanları ile erler hariç)bu kanunda "iştirakçi" denilmiştir,İştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve haklarında ayrıca İş ve İşçi Sigortaları Kanunlarının hükümleri uygulanmaz. (4)
Mahiyetleri daimi olan hizmetler için geçici kadro alınamaz.
(Ek:11/10/2001-4710/2 md.) Bu Kanunun uygulamasında en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas
alınır.
---------------------------
(1) Bu Kanunda geçen "uzman çavuş" tabiri,18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş olup,madde metinlerinde gerekli düzeltme yapılmıştır.
(2) Yasama organı üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananların Sandıkla ilgilendirilmeleri konusunda Ek 51 - 56 ıncı maddelere bakınız.
(3) Bu bentteki 6 aylık müracaat süresi 28/6/1978 tarih ve 2161 sayılı Kanun gereğince aranmıyacaktır.
(4) Bu Kanunda geçen "Tevdiatçı" deyimi ve tevdiatçılarla ilgili hükümler 23/2/1965 tarih 545 Sayılı Kanunla kaldırılmış olup, madde metinlerinde gerekli düzenleme yapılmıştır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Bu Kanunla Tanınan Haklar
Madde 13 - Bu Kanunla tanınan haklar şunlardır:
a) Emekli aylığı;
b) Adi malüllük aylığı;
c) Vazife malüllüğü aylığı;
ç) Son hizmet zammı; (1)
d) Dul ve yetim aylığı;
e) Harp malüllüğü zammı;
f) Toptan ödeme;
g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi;
h) (Mülga:23/2/1965 - 545/4 md.)
i) 65 inci maddede yazılı yardımların yapılması;
j) İkramiyeler. (2)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri
Madde 14 - Sandığın gelirleri şunlardır: (3)
a) (Değişik birinci fıkra:7/5/1986 - 3284/3 md.)İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik kesenekleri; (4)
Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücreterinden kesenek alınmaz.Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.
b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenlerin (Bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dahil)emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri;
Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında yazılı % 15 kesilmez.
c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları;(5).
Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş olanların sonradan evvelki aylık derecesine yükselmeleri halinde artış farkı kesilmez.
----------------------------
(1) 3/2/1965 tarih ve 545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/3/1965 tarihinden itibaren bu bendin hükmü kalmamıştır.
(2) Bu Kanunla tanınan diğer haklar konusunda Ek Madde 4,Ek Madde 40 ve Geçici Madde 139`a bakınız.
(3) Bu maddede yer alan kesenek oranı; 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK`nin 26 ncı maddesiyle % 12`den,% 14`e yükseltilmiş,aynı madde ile bu oran, 15/7/1989 - 14/1/1990 döneminde % 13 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Daha sonra 18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK`nin 25 inci maddesiyle % 15`e yükseltilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) (a) fıkrasında yer alan "% 15" oranı, 3/4/2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "%16" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile değişik 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında katsayı değişiminin aylıklarda artış sayılmayacağı hükme bağlandığından katsayı değişiklikleri sebebiyle meydana gelen artışlardan fark kesilmeyecektir.
Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırmalarla 15 inci maddenin (b) fıkrasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine yapılacak zamlar yükselme sayılır.
ç) Subay ve askeri memurlardan mahkeme kararı ile nasp ve rütbeleri düzeltilenlere ödenen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkralarına göre alınacak kesenek ve artış farkları;
d) (Değişik:7/5/1986 - 3284/3 md.) (a) fıkrasında yazılı % 15 emeklilik keseneğine karşılık % 20,(b,c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar;
e) Mülga:7/2/1969 - 1101/2 md.)
f) Değişik:7/5/1986 - 3284/3 md.) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar;(1)
g) İştirakçilerin aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati para cezaları;
h) (Değişik:7/5/1986 - 3284/3 md.) 17 nci madde gereğince alınacak paralar;
i) Kurumlarda harç pulları dışında her çeşit pul,bilet ve yardım makbuzları satışarından alınan satış aidatının yarısı;
j) 15 inci maddenin (e) fıkrası ile 28,34,38,39,42,56,64,65,81 ve 89 uncu maddelere göre ödenecek paralar;
k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her çeşit karlar;
l) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler.

BEŞİNCİ KISIM
Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık,Ücret ve Ödenekler

Madde 15 - Emeklilik keseneği,aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ile ödeneklerden alınır: (1)
a) Özel teadül ve kuruluş kanunlarına göre müktesep hak olarak alınan derece aylık ve ücret tutarları;
İstisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların aynı kanunlara göre belirtilecek müktesep hak dereceleri aylık ve ücret tutarları;
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin başka kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece aylık ve ücretleri tutarları;
b) (Değişik birinci fıkra:11/3/1954 - 6388/2 md.) Daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetlilerle 5441 sayılı kanuna göre Devlet Tiyatrosunda mukavele
----------------------------
(1) Bu bentteki oranın 1994 Mali Yılında % 0 olarak uygulanacağı 24/12/1993 tarih ve 3941 sayılı "1994 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 60/g maddesi ile hükme bağlanmıştır. (R.G.: 29/12/1993 - 21803 Mük.)
(2) Bu maddenin a,b,c,ç,d bendleri ile (i) bendinin ikinci fıkrasının,5434 Sayılı Kanuna 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen ve numaraları teselsülü sağlamak amacıyla Ek Madde 16,17 ve 18 olarak değiştirilen Ek 1,Ek 2 ve Ek 3 üncü maddelerin yürürlüğe girdiği 1/3/1971 tarihinden itibaren hükmü ve uygulama imkanı kalmamıştır.

ile çalışan sanatkarlar ve hayrat hademesinin 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesiyle 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine ve tahsil durumları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları gereken derecelerin ücret tutarları:
Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenekleri iktisap ettikleri üst derece ücretlerinin tutarlarından alınır.Ancak bu muamele kendilerine bu kanun hükümleri dışında bir hak vermez.
Yukardaki esasa göre bulunacak derece ücretleri tutarlarından daha az ücret alanların keseneklerine bu ücretler mevcut derecelerden birisine uymuyorsa en yakın derece ücreti tutarı,iki derecenin tam ortasında ise üst derece ücreti tutarı,en aşağı derece ücreti tutarı olan 150 liradan az ise aldıkları ücretler esas tutulur.
Evvelce özel teadül ve kuruluş kanunlarına tabi bir vazifede bulunduktan sonra hizmetli kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücretleri,müktesep hak dereceleri ücretleri olup bu ücretler,hizmetli kadrolarında yükselme müddetlerini doldurdukça yukardaki fıkra gereğince yükseltilir.
Bu gibilerden özel teadül ve kuruluş kanunlarına tabi vazifelerde evvelce bir yükselme müddeti bulunmuş olanların hizmetli kadrolarına alınmalarında bir üst derece aylıkları keseneklerine esas tutulur.Ancak her iki şekilde de hizmetli kadroları ücretlerinin müsait bulunması şarttır.
c) Genel bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işaretli cetvellerdeki kadrolarda çalışan memur ve hizmetlilerin (b) fıkrasına göre tesbit edilecek ücretleri,
ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen veya tayin edilenlerin,kadro ödeneklerini geçmemek şartiyle son müktesep hak derecelerinin aylık veya ücret tutarları;
Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödeneklerinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri de 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunla değiştirilen 1 inci maddesinde yazılı aylık tutarlarından birine uymazsa en yakın üst derece aylık veya ücret tutarları;
Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenekleri, kadro ödeneklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecekleri üst derece aylık veya ücretlerinin tutarlarından alınır.Ancak bu muamele kendilerine bu kanun dışında,bir hak vermez.
d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve hat başbakıcılarla dağıtıcı ve hat bakıcıların bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutarları;
e) (Değişik: 28/5/2003 - 4861/21 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.
Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır.
Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.
Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak ukarıda
belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz.
f) Açıktan tayin edilen vekillerin,kanunlarına göre,aldıkları vekillik aylık veya ücretleri tutarları;
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden bulunanların vekil tayin edildikleri vazifelerin aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle müktesep hak dereceleri ve evvelki vazifelerde geçmiş müddet ile vekillik ettikleri vazifelerde geçecek müddetlere göre yükselme müdetlerini doldurdukça,bu kanun hükümleri dışında bir hak vermemek şartiyle bir üst derece aylık veya ücretleri tutarları;
g) (Değişik:17/5/1990 - 3650/1 md.) Görevden uzaklaştırılan,görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bulunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı;
Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı.
h) (Değişik: 13/11/1981-2559/2 md.) Kazanılmış hak aylık derecelerinden en çok üç aşağı dereceye kadar olan kadrolara atanan veya seçilenlerin,aylıkları genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına,kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri esas alınır. Bunlar kesenek ödedikleri derecelerin son kademesine kadar kademe ilerlemesinden yararlanırlar.Ancak,atandıkları veya seçildikleri tarihlerdeki derece ve kademe ile ilerledikleri kademe tutarları arasındaki farklara ait artış farklarının, kesenekve kurum karşılıklarının tamamı ilgililerin aylıklarından kesilir.
i) (Ek: 9/6/1952-5951/3 md; Değişik: 8/2/1954-6244/2 md.) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının (1) bendinde yazılı olanların emekliliğe esas olan son aylık veya ücret tutarları;
Bu kesenekler,emekliliğe esas olan son aylık veya ücretin alındığı tarihten itibaren her üç yılın hitamında bir üst derece aylık veya ücret tutarı üzerinden kesilir.Şu kadar ki,bu muamele hususi kanunlarında tanınan haklar mahfuz kalmak şartiyle kendilerine emeklilik durumları dışında terfi bakımından iki üst dereceden yukarısı için bir hak vermez.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 14-03-2008, 01:31 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

ALTINCI KISIM
Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderilme Şekli

Madde 16 - Emeklilik kesenekleri kurumlarca aylık,ücret veya ödeneklerin bordrolarında gösterilir ve bunların hak sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir.
Aylık,ücret veya ödeneklerin emanet hesaplarına alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. Bunların 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut idari,inzibati sebeplerle eksik verilmesi emekli keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettirmez.
Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan iştirakçilerden rütbeleri aylıkları,vazife aylık veya ücretlerinden fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri vazife aylık veya ücretlerinden kurumlarınca ve seferberlik ve harb için silah altına alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylıklarından fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri de,rütbeleri aylıklarını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir.

Madde 17 - (Değişik:7/5/1986 - 3284/4 md.)
Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden;
a) (Değişik:13/7/1993-KHK -486/20 md.)a,b,c,ç,d fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları aylık,ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,
b) (f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamını,bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara ait % 4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 2 ay içinde,
c) (Değişik:13/7/1993-KHK-486/20 md.)g,h,i fıkralarında yazılı olanları tahsilleri gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,
ç) (j) fıkrasında yazılı olanları,ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde.
Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar.
Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip,kurumlar,14 üncü maddenin (f,g,h,i,k,l) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini,miktarını,makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderirler.
14 üncü maddenin (a,b,c,ç,d) fıkraları ile 34,38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için,kurumlarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri,kurum karşılıkları,hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her takvim yılı için iki nüsha "Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu" düzenlenir.
Bir ay içindeki fiili ve itibari hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur.
Kurumlar bu bordroların,bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra,birinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler.Bordoların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşivlenir.
Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelirlerinin aylık toplamını,her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler.
Yıl sonlarında tediye merkezlerince,zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verilir.
İcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün,sayı ve muhteviyatları da gösterilir.
Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen,yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu paralar % 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil olunur.
Şu kadar ki,kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından,gecikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir.
(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.
Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.
Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.
Sandık Genel Müdürü,kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirmediğini,mahalli en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferiden veya yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir.
Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter,kayıt,hesap ve'sair belgelerin ibrazı zorunludur.Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.

Madde 18 - Ay başlarından sonra başka bir kurumda emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçen iştirakçilerden aylık,ücret veya ödeneklerini peşin alanların emekli kesenekleri,ödemeyi yapan kurumlarca,aylık veya ücretlerini ay sonlarında alanların kesenekleri de geçtikleri kurumlarca tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 17 nci maddede yazılı esaslara göre Sandığa ödenir.

Madde 19 - Sandık gelirlerinin kurumlarca ödenecek kısımları için gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam olarak konur.Tamam veya hiç konulmamış ödenekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamamlatmaya mecburdurlar.

YEDİNCİ KISIM
Sandığın Mevcutları


Madde 20 - Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları,gelir ve alacakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığını haizdirler.Bunlara karşı suç işliyenler hakkında Devlet mallarına karşı suç işliyenler gibi kovuşturma yapılır.
(Değişik: 22/1/1997 - 4227/1 md.) Bunlar, emanet hesaplarında kayıtlı olanlar hariç olmak üzere Sandığın veya Sandık iştirakçileriyle Sandıktan aylık bağlananların borçları için hiçbir suretle haciz edilemeyeceği gibi, bunlar hakkında iştirakçilerle Sandıktan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, harp malüllüğü, dul ve yetim aylığı bağlananlar tarafından temliki tasarrufta bulunulamaz.
(Ek: 22/1/1997 - 4227/1 md.) Sandığın, mülkiyetinde bulunan veya müşterek maliki bulunduğu gayrimenkullerden, Sandık Yönetim Kurulunca belirlenecek ve Maliye Bakanlığınca onaylanacak olanlar, üzerinde varsa diğer malikler ile de anlaşarak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki şartlar aranmaksızın, Sandığın talebi üzerine, 20 gün içinde tapu sicil müdürlüklerince tapuda, kat mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler halinde tescil edilir. Bu işlemin yapılması sırasında, kat mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plan, vaziyet planı sayılır ve anılan Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisine tasdik edilmesi yeterli görülür ve başkaca bir belge aranmaz.
(Ek: 22/1/1997 - 4227/1 md; İptal Ana.Mah.nin 20/5/1997 tarih ve E.1997/36, K.1997/52 sayılı kararı)

Madde 21 - Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile hak,gelir ve alacakları ve muameleleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait kağıt, makbuz ve ilanlar her çeşit vergi,resim ve harçlardan muaftır.

Madde 22 - (Değişik:3/3/1954-6311/8 md.)
Sandığın ihtiyatları normal ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması lazımgelen miktarlar çıkarıldıktan sonra kalanı;
---------------------
(1) Anayasa Mahkemesinin 20/5/1997 tarih ve E.1997/36., K.1997/5 Sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinin yürürlüğünün durdurulmasına Karar verilmiştir. (R.G.: 23/5/1997-22997)


I - Mütehavvil gelirli kıymetlerden:
a) % 40 ı geçmemek üzere iktisaden inkişafa mazhar olan en uygun yerlerde ve en fazla varidat temin edecek şekilde ve belediye hudutları içinde satın alınacak veya yaptırılacak gayrimenkullere;
b) (Değişik:12/6/1957-7003/1 md.) Yüzde kırkı geçmemek üzere;
1 - Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ait olan kurumların veya bu kurumlarca sermayesine iştirak olunan sermaye şirketlerine veya bu kurum ve şirketlerle müştereken girişilecek teşebbüslere,
2 - Memleket ekonomisinin inkişafına müessir ve sandık plasmanları bakımından da emin ve istifadeli olmak ve önceden İcra Vekilleri Heyetinden müsaade istihsal edilmek kaydiyle,hususi sermaye ile kurulmuş sermaye şirketlerinin aksiyonlarına veya bu şirketlerle ve diğer müteşebbislerle müştereken girişilecek teşebbüslere;
II - Sabit gelirli kıymetlerden:
c) (Değişik:7/5/1986-3284/5 md.) Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımları gelir ortaklığı senetlerine;
ç) (b) fıkrasında yazılı şirketlerle Devlet sermayesiyle kurulmuş olan teşekküllerin veya milli bankaların obligasyonlarına;
d) (Değişik:7/5/1986-3284/5 md.) Faiz haddi yürürlükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara;
Yatırılmak üzere İdare Meclisince hazırlanıp Maliye Vekaletince tasdik olunacak en çok (5) yıllık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı usulle değiştirilebilen bir yatırım planı dairesinde işletilir.Yatırımlar bu plana göre İdare Meclisi karariyle yapılır.
e) (Ek:25/4/1967 - 855/1 md.) (1) işaretli bendin (a) fıkrasında sözü edilen taşınmaz mallardan turistik mahiyette bulunanlar,belediye hudutları dışında da tesis olunabilir.

Madde 23 - (Değişik:7/5/1986-3284/6 md.)
Sandığın her yıl;bütçesine konulacak ödenekten iki iştirakçinin kefaletiyle ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı en az beş yıl olan istirakçilere,faiz haddi % 5'ten aşağı olmamak üzere borç para verilebilir.
Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 katını geçemez.Verilen borç para en çok iki yıl içinde geri alınır.
Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir kayıt sistemi ile borç bitinceye kadar muhafaza edilecek olan mektuplardaki miktarlara göre,ilgililerin borç aldıkları ayı takip eden aybaşından itibaren aylıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile emeklilik sicil numaraları da doğru ve tam olarak kaydolunmak suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları ile bağlı bulundukları saymanlıklar tarafından ilgili bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir.
Değişik:13/7/1993-KHK-486/21 md.)Her ay başında yapılan borç para kesintileri toplamı saymanlıklar tarafından en geç 7 gün içinde tahsilat bordroları ile birlikte Sandık adına bankaya intikal ettirilir.Bankaca ekstrelerle birlikte Sandığa gönderilir. Kesilen borç para taksitlerini bu süre içinde ilgili bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların bu işle görevli memurlarından,Sandığın talebi üzerine ,ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden %30 faiz kurumlarca tahsil edilir ve Sandığa gönderilir.Bu faiz,ödemeyenlerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil edilir.
Borcun tamamını ödemeden emekli,adi malul,vazife veya harp malulü ve er vazife malulü olanların kendilerine,ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanuni mirasçılarına ödenecek emekli ikramiyesinden borç artıkları def'aten, ikramiyelerinin borç artıklarını karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca bunlara ödenecek aylıklardan taksitler halinde veya yapılacak toptan ödeme veyahut sair adlarla ödenecek toplu paralardan def'aten tahsil edilir.
Sandıktan borç para almış bulunanlara kefil olmuş iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi hallerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.
Borç vermeye ait diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

Madde 24 - (Mülga: 3/3/1954 - 6311/19 md.)

Madde 25 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/7 md.) Sandık ihtiyacı için gayrimenkuller Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile satın alınabilir, yaptırılabilir veya kanunla sandığa verilen görevlerin ifası için gerekli görülen yerlerde Sandıkça kamulaştırılabilir.
22 nci maddede belirtilen gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.

SEKİZİNCİ KISIM
Hesap İşleri


Madde 26 - Sandık sermayelerinin çeşitleri ve gelirlerinin, bunlardan hangilerine kaydedileceği,ödemelerin hangilerinden yapılacağı ve Sandığın iş ve ihtiyacına uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Heyetinin de düşüncesi alınarak yönetmelik ile belirtilir.

Madde 27 - Genel Kurul tarafından tasvip edilen bilanço ile kar ve zarar hesabına göre belirecek safi kar,sermaye hesaplarına geçirilir.

Madde 28 - Sandığın her yıl kati mizanına göre tahakkuk edecek yönetim giderleri,o yıl içinde 14 üncü maddenin (d) fıkrası gereğince,ödedikleri karşılıklar nispetinde kurumlar adına borç kaydedilir.Ve bu borçlar kurumlarca en geç mütaakıp yılın Haziran ayı sonuna kadar Sandığa ödenir.

(Ek: 3/3/1954 - 6311/10 md.) Şu kadar ki,Umumi Murakabe Heyeti için Sandık idare masraflarından bir hisse ayrılmıyacağı gibi mezkür heyetin masraflarına da Sandıkça iştirak edilmez.

Madde 29 - Maliye Bakanı en az 5 yılda bir defa,harb halinde,harbin sona erdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde Sandığın mali durumunu ve bu kanunla kabul edilen çeşitli ödemeleri her cihetten,biri aktüer olmak üzere,teknik uzmanlara inceletmeye mecburdur.
İnceletmeler sonunda Sandığın mali durumunun sağlamlaştırılması ve geleceğinin zarardan korunması için bu kanun hükümlerinde değişiklik yapılması gerekli görülürse, Maliye Bakanının teklifi üzerine hükümetçe kararlaştırılarak bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine arzolunur.
İlk inceleme üç yıl içinda aktüerlere yaptırılır.

DOKUZUNCU KISIM
Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı


Madde 30 - İştirakçilere bu kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 14-03-2008, 01:31 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

ONUNCU KISIM
Fiili Hizmet Müddeti

Madde 31 - Fiili hizmet müddeti,iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir.
Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.
13/11/1943 tarihli ve 4489 sayılı kanun gereğince aylıksız geçen izin müddetlerinin fiili hizmet müddeti sayılması,bunlar için son aylık veya ücret, yükselme yapılmış ise,yükselen aylık veya ücret üzerinden 14 üncü maddenin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa gönderilmesine bağlıdır. (1)
-----------------------
(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesine göre ücretsiz izin alanların ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin hizmetten sayılması konusunda 30/12/1982 tarih ve 2771 Sayılı Kanuna bakınız.
926 Sayılı Kanuna 29/7/1983 tarih ve 2870 Sayılı Kanunla eklenen Ek 20 nci madde ile kadın subay ve memurların ücretsiz izinli geçen sürelerin bazı şartlarla hizmetten sayılması hakkı getirilmiştir.

Bu takdirde bunların karşılıkları,Sandığın bildirimi üzerine,kurumlarca ödenir.
Ancak sözü geçen kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile dönemiyenlerin bu müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz.

(Değişik:28/5/2003 - 4861/22 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.
(Değişik:28/5/2003 - 4861/22 md.) Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiilî
hizmet müddeti sayılmaz.
Er olarak silah altına alınan iştirakçilerin eksik aylık veya ücret almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretlerinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle,fiili hizmet müddeti sayılır.

(Değişik: 17/5/1990-3650/2 md.) 15 inci maddenin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiili hizmet müddetleri yarım hesaplanır.

Madde 32 - İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir:

IstirakçilerHizmetin geçtigi yerler Eklenecek müddetler aya) Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla askeri memur ve gedikli erbaslarin (1)Cumhuriyet ordusu kadrolarına3b) Degisik:4/4/1995-4104/1 md.) Asaleti onaylanmis olmak sartiyla Adaylikta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardimcisi, komiser, baskomiser, emniyet amiri,emniyet müdürleri ile bu ve daha yukari maas ve derecelerdeki emniyet mensuplarinin (2)Emniyet ve polis mesleginde3(1) 24/6/1965 tarih ve 635 Sayili Kanununun 26 nci maddesi ile uzman jandarmalarin ve 18/3/1986 tarih ve 3269 Sayili Kanunun 17 nci maddesi ile de uzman erbaslarin bu fikradan faydalanmalari saglanmistir.
(2) 22/7/1965 tarih ve 644 Sayili Mülga Kanunla MIT kadrosuna dahil emniyet müfettisi,emniyet müfettis yardimcilari ve dedektiflerin bu fikradan faydalan-
malari saglanmis; 1/11/1983 tarih ve 2937 Sayili Kanunun 31 inci maddesiyle de MIT fiili kadrosuna dahil olup, halen çalisan memurlarin teskilatta geçen sürelerine, yilda üç aylik fiili hizmet süresi zammi eklenecegi hükme baglanmistir. c) Lokomotif,makinist ve atesçilerinin;Lokomotif üzerinde6ç) Gemi atesçi ve kömürcüleriyle dalgiçlarin;Denizde6d) Atelye,fabrika,havuz ve depolarda çalisanlarin;I - Çelik demir ve pirinç döküm islerinde;
II - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerde;
III- Patlayici maddeler yapilmasinda;
IV - Lokomotif ve gemi kazanlarinin onarilmasi ve temizlenmesi islerinde;
V - Gemilerin (Sintine) lerinde ve (Dabilbotom) gibi kapali sarniçlar içindeki raspa ve boya islerinde;
VI - Oksijen, elektrik kaynagi, keski, tabanca ile perçin, takim sertlestirilmesi ve kum püskürt me suretiyle raspa işlerinde;
6

e) Maden istihsalinde çalisanlarin;Toprak altinda maden çıkartma işlerinde6f) (Ek:11/3/1954-6388/3 md.) Devlet Tiyatrosu sanatkarlarininDevlet Tiyatrosu sanatkarlığında3g) (Ek:1/9/1956-6842/1 md; Degisik: 1/6/1967-875/1 md.) Tarim Bakanligi Zirai Mücadele ve Karantina Teskilati ile Veteriner Teskilatinda vazife gören memur ve hizmetlilerinZirai Mücadele ve zirai karantina teknik ve idari isleri ile salgin, bulasici, paraziter hayvan hastaliklariyle mücadele islerinde2h) (Ek: 19/9/1972-1621/1 md.) Meslegi olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalisan tabip, teknisyen, saglik memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalisan bilümum personel ve yardimcilariMeslegi icabi röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuvarlarinda3Yukardaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da, o zamandanberi iyonizan radyasyon laboratuvarlarında bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır. I) (Ek: 11/8/1977-2098/2 md.)
I. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetini yapan ve yürüten Daire Başkanı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, muhabir, redaktör spiker, redaktör, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, ışıkçı, sesci, teknisyen, teleks operatörü


Türkiye Radyo- TV Kurumu haber hizmetlerinde
3ayYukaridaki fikra kapsamina giren istirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek süre, 359 sayili TRT Kanununun yürürlüge girdigi tarihten sonra Kurumun haber hizmetlerinde bilfiil çalismis olanlarin emeklilik islemlerinde uygulanir. II. Basin karti yönetmeligine göre basin karti sahibi olmak suretiyle gazetecik yapanlardan memurluga girip de, meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilenlerBasin müsavirleri3 ayYukarki (c,ç,d,e) fikralarinda gösterilen vazifelerde bir yil içindeki çalisma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanir.
Yillik çalisma saatleri toplaminin ay kesirleri tam ay sayilir.
-----------------------------
(1) 25/3/1957 tarih ve 6940 Sayili Kanunun 21 inci maddesi ile Cumhurbaskanligi Senfoni Orkestrasinin yabanci olmayan Sef ve Üyelerinin bu fikradan fayda-
lanmalari saglanmistir.
a) fıkrasında yazılı olanlardan mütaakıp fıkralarda gösterilen hizmetler de çalışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiili hizmet müddeti zamlarından faydalanırlar.
Madde 33 - 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra girenlerin fiili hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere,o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiili hizmet müddeti zamları da,ayrıldıkları ay da dahil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için hesaplanır.
(Değişik: 8/7/1971-1425/4 md.) Fiili hizmet müddeti zamları,emeklilik muamelerinde fiili hizmet sayılır.Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez.Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir.
Madde 34 - Kurumlar,iştirakçilerin fiili hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıllık çalışma müddetlerini ve yapılacak zamları gösteren izahlı cetvelleri,yıl sonlarından itibaren 3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar.
Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alınmayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları toplamının % 10'u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılmak üzere; kurumlar tarafından yukarda yazılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir.(1)
----------------------
(1) 24/12/1880 tarih ve 2363 Sayılı Kanunla kesenek oranı % 10'a, kurum karşılığı oranı % 18'e çıkarılmış,aynı Kanunla eklenen Ek Madde 1 ile (Teselsülü sağlamak için numarası "Ek madde 38" olarak değiştirilmiştir.) kesenek ve karşılık toplamını ifade eden oranlar "Kesenek ve karşılık toplamları" olarak değiştirilmiştir.7/5/1986 ve 3284 sayılı Kanunla da kesenek oranları, % 12, karşılık oranı ise % 20 olarak değiştirilmiştir.

ON BİRİNCİ KISIM
İtibari Hizmet Müddeti

Madde 35 - İtibari hizmet müddeti, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenen müddettir.

Madde 36 - (Değişik: 18/1/1979-2177/1 md.)
İştirakçilerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıl için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlardan:
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerdegörevli olanların,çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden,Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların,çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle,kurumları ile ilgileri kesilmeyerek,(A)fıkrasının(a),(b),(c)bentlerinde yazılı hareketlerde sivil iştirakçi, er veya erbas olarak katilanlarin, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklik süreleri dahil) bir kati;
C) Harp halinde düsmana tutsak düsen veya düsman tarafindan enterne edilen istirakçilerden kanunlari geregince, ayliklari ödenmek suretiyle, kurumlari ile ilgileri kesilmeyenlerin,bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin bir kati;
Yukaridaki yazili itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve toplami 5 yildan fazla olamaz.

Madde 37 - (Degisik: 23/6/1983-2852/1 md)
Pilot olan ve olmayan Türk Silahli Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanligi dahil) uçuculari ile Devlet Havayollari Genel Müdürlügü uçucu personelinin uçucu olarak; denizaltici,dalgiç,kurbaga adam ve parasütçü subay,yedek subay ve astsubaylarin denizaltici,dalgiç,kurbaga adam ve parasütçü olarak görevlerinde geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yili için 32 nci maddenin (a) fikrasi ile 36 nci maddenin (a),(b) fikralarinda gösterilen fiili ve itibari hizmet müddetleri zamlari disinda ayrica 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir.(1)

Madde 38 - Müddet tahdidine ait hükmü hariç olmak üzere 33 üncü madde ile 34 üncü maddenin hükümleri 36 ve 37 nci maddelerde yazili itibari hizmet müddeti
zamlari hakkinda da uygunlanir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 14-03-2008, 01:32 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

ON IKINCI KISIM
Emekli Ayligi Baglanacak Haller

Madde 39 - Emekli ayligi asagidaki hallerde baglanir:
a) Cumhurbaskanliginda bulunanlarin bu yerlerden ayrilislarinda istekleri üzerine;
b) (Degisik: 25/8/1999-4447/23 md.) 25 fiili hizmet yilini dolduran istirakçilerden kadin ise 58, erkek ise 60 yasini dolduranlarin istekleri üzerine,
Seçilmis belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azalari hariç olmak üzere,30 hizmet yilini tamamlamis olanlar kurumlarinca lüzum görüldügünde yas kaydi aranmaksizin re'sen, Ceza bakimindan takibat veya muhakemeleri yapilmakta olanlardan bu durumda bulunanlarin istekleri takibat veya muhakemeleri sonuna birakilir.
Subay ve askeri memurlarla gedikli subay ve gedikli erbaslarin harbe hazirlik devresinde istekleriyle emekliye ayrilma muameleleri,durumun aydinlanmasina ve tehlikenin geçmesine kadar geri birakilabilir.Bu devrenin basladigi ve bittigi tarihler Icra Vekilleri Heyetince tesbit edilir.(2)

(Dördüncü fikra mülga: 7/2/1969- 1101/2 md.)

(Besinci fikra iptal: Anayasa Mah.nin 30/1/1963 tarih ve E.1962/262, K. 1963/21 Sayili Karari ile.)
--------------------------------
(1) 28/2/1985 tarih ve 3160 Sayili Emniyet Teskilati Uçus Hizmetleri Tazminat Kanununun 15 inci maddesi geregince Emniyet Genel Müdürlügü uçucu personeli de ayni haktan yararlanir.
(2)(a)Bu bendin ikinci fikrasindaki 25 yillik süre,28/2/1959 tarih ve 7242 Sayili Kanunla 30 yil olarak degistirilmis ve metne islenmistir.
(b) Bu bendin üçüncü fikrasinin, 30/5/1963 tarih ve 241 Sayili Kanunun yürürlüge girdigi 8/6/1963 tarihinden itibaren hükmü ve uygulama imkani kalmamistir.

c) (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine;
ç) (Değişik:25/8/1999-4447/23 md.) 87 nci maddenin (a,b,c,d,e,g,h,i,j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,
d) (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilememiş olanların (61) yaşını doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen;
e) Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen;
f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeblerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen;
g) (Değişik: 9/7/1953-6122/1 md.) Belediye reisleri ile vilayetlerin daimi komisyonu azalarının bu yerlerde iken (b) fıkrasında yazılı duruma girmelerinde istekleri üzerine;
h) (Ek: 3/7/1975-1922/1 md.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
i) (Ek: 3/7/1975-1922/1 md.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
j) (Ek: 13/11/1981-2559/3 md.) Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların istekleri üzerine;
k) (Ek: 13/6/1994-KHK-546/1 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile)
Değişik paragraf - (Değişik:25/8/1999 - 4447/23 md.) Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı,(e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (b) fıkrasının ikinci paragrafı ile (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler hariç) (d,e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.

(Ek:23/9/1983-2898/2 md.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
(Ek: 25/8/1999 - 4447/23 md.) (b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir.
ON ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaş Hadleri


Madde 40 - (Değişik birinci fıkra: 3/4/2003-4839/2 md.) İştirakçilerin görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını doldurdukları tarihtir. 61 yaşını
dolduranların açıktan veya naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. (1)
a) (Değişik: 3/4/2003-4839/2 md.) 6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararı ile atanmış olup, bu görevleri fiilen
yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve niteliği itibarıyla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılabilir.
b) (Değişik: 3/4/2003-4839/2 md.) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir. (1)
----------------------------
(1) Anayasa Mahkemesinin 8/5/2003 tarihli ve E.:2003/31, K.:2003/3 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı ile Esas hakkında karar verilinceye kadar birinci fıkranın ve
(a) bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

c) (Mülga: 28/4/1982-2665/6 md.)
ç) (Değişik: 6/2/1959-7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri,hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:
I - Subay ve askeri memur ve gedikliler:
1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41
2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46
3 - Binbaşılar 52
4 - Yarbaylar 55
5 - Albaylar (Değişik: 12/12/1980-2358/1 md.) 60
6 - Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 2358/1 md.) 62
7 - Kor ve organeraller ve amiraller 65
8 - Mareşal ve büyük amiraller 68
9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55
10 - Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60
11 - Gedikli subaylar 52
12 - Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43
13 - Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar 46
14 - Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49
15 - Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55

II- Emniyet mensupları:
1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60
2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58
3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56
4 - Polis memurları 52

III- Gümrük koruma mensupları:

1 - Gümrük koruma memurları 50
2 - Gümrük koruma kısım amirleri 55

IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcı
ları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55

V - (Ek: 13/6/1994-KHK-5446/2 md.;İptal:Ana.Mah.`nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile ; Yeniden Düzenleme : 16/2/1995 -4069/1 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:
1.Müsteşar Yardımcısı,Başkan,Hukuk Müşaviri,Öğretim Kurulu Başkanı,Başkan Yardımcısı,Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş,Öğretim Kurulu Üyesi,Başmüşavir 60
2.Daire Başkanı,Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş,Öğretim Üyesi,Müşavir 58
3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı,1 inci Sınıf Uzman,Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı,Müfettiş,Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri,Daire Başkan Yardımcısı,Öğretim Üyesi Yardımcısı 56
4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı,2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı,Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54
5. Diğer kadrodakiler 52
(Değişik : 16/2/1995 - 4069/1 md.)
Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri,ilgili bakanlarca (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.
d) (Değişik: 3/4/2003-4839/2 md.) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaşını ve (ç) bendinde belirtilen görevlere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen tayin edilemezler. (1)
------------------------
(1) Anayasa Mahkemesinin 8/5/2003 tarihli ve E.:2003/31, K.:2003/3 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı ile Esas hakkında karar verilinceye kadar bentte geçen" (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını..." bölümünün yürürlüğü durdurulmuştur.


e) (Değişik: 15/4/1987-3356/1 md.) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;
I - Subayların:
1 - Tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha aşağı rütbeleri 57 yaşına kadar (57 yaş dahil),
2 - Diğer sınıf subaylarının yukarıda gösterilen yaşlara kadar,
3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar,
II - Astsubayların:
Yukarıda gösterilen yaşlardan (5) yıl yaşlı olanları,
Sağlık durumları elverişli olanların en gençlerinden başlayarak orduya alınabilirler.
f) (Ek: 8/6/1959-7333/1 md; Mülga:27/7/1967-926/208 md.)

ON DÖRDÜNCÜ KISIM
Emekli Aylığı


Madde 41 - (Değişik: 23/9/1983-2898/3 md.)
a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.
b) Emekli, adi malullük ve vazife malullügü ayliklari,(a) fikrasina göre tespit edilen rakamlarin her yil Bütçe Kanununda tespit edilen katsayi ile çarpilmasi sonunda bulunacak tutarin fiili ve itibari hizmet toplami 25 yil olanlara % 75`i,25 yildan az olanlara her tam yil için % 1 eksigi, fazla olanlara da her tam yil için % 1 fazlasi üzerinden baglanir.
Fiili ve itibari hizmet toplamindaki ay kesirleri tam ay sayilir.Yil kesirlerinin her ayi için emekli ayligi baglanmasina esas aylik tutarinin % 1`inin 12` de biri emekli ayligina ayrica eklenir.
Baglanacak ayliklarin toplami,emekli ve adi malullük ayliklarinda emekli ayligi baglanmasina esas ayliklarinin % 100`ünü geçemez. Vazife malullügü ayliklari hakkinda bu tahdit uygunlanmaz.

Madde 42 - (Degisik: 29/11/1984- KHK 243/48 md.)
Cumhurbaskanliginda bulunduktan sonra herhangi bir sebep ve suretle ayrilanlara veya bu makamlarda iken 39 uncu maddenin (b) fikrasinda yazili duruma girenlere,Cumhurbaskanina ödenmekte olan aylik ödenegin yüzde kirki emekli ayligi olarak baglanir.Bu ayliklar ödendikçe faturasi karsiliginda Hazineden alinir.

Madde 43 - Emeklilik hakki taninan vazifelerde bulunduktan sonra belediye baskanligina ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilmis veya seçilecekler bu vazifelerde bulunmakta iken emekliye ayrilma hakkini kazandiklarinda veya(61) yasini doldurduklarinda emekliye ayrilma istekleri yerine getirilmekle beraber vazifelerinde birakilirlar.

ON BESINCI KISIM
Malüllük


Madde 44 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarinda hasil olan arizalar veya düçar olduklari tedavisi imkansiz hastaliklar yüzünden vazifelerini yapamiyacak duruma giren istirakçilere (Malül) denir ve haklarinda bu kanunun malüllüge ait hükümleri uygulanir.
(Degisik:28/6/2001-4699/25 md.)Su kadar ki, bunlar yazi ile istedikleri takdirde haklarinda bu Kanun hükümleri uygulanmaksizin malûllüklerinin mani olmadigi baska vazife ve siniflara nakil suretiyle tayinleri yapilmak üzere istifa etmis sayilirlar.
Bunlarin, istifa etmis sayildiktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasini istemek haklari mahfuzdur. Ancak, kurumlarinda baska vazife ve siniflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarina göre yükümlülük süresine tâbi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadikça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduguna dair 50 nci madde uyarinca yeniden rapor almadikça bu haklarini kullanamazlar.
Talim, manevra,seferberlik veya harb dolayisiyle vazifeleriyle ilgileri kesilmeksizin silah altina alinan istirakçilerin adi veya vazife malüllüklerinin asil vazifelerini yapmaya mani olmadigi hallerde haklarinda malüllük hükümleri uygulanmaz.

Madde 45-44 üncü maddede yazili malüllük;
a) Istirakçilerin vazifelerini yaptiklari sirada vazifelerinden dogmus olursa;
b) Vazifeleri disinda kurumlarin verdigi her hangi bir kuruma ait baska isleri yaparken,bu islerden dogmus olursa;
c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);
ç) Fabrika,atelye ve benzeri işyerlerinde,işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;
Buna (Vazife malüllüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malülü) denir.

Madde 46-44 üncü maddede yazılı malüllük 45 inci maddede gösterilenler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Adi malüllük) ve bunlara uğrıyanlara da (Adi malül) denir.

Madde 47 - Vazifelerini yapamıyacak derecede hastalığa uğrıyanlardan hastalıkları kanunlarında tayin edilen müddetlerden fazla devam edenler, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Adi malül) veya (Vazife malülü) sayılırlar.
Fiili hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli hizmetliler için bu müddetler en çok (2) aydır.(1)
-----------------------------
(1) 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 140" olarak değiştirilen Geçici 8 inci madde ile, personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık izin süreleri hakkında 657 Sayılı Kanunun 105 inci maddesinin uygulanacağı hükme bağlandığından bu fıkranın uygulanma imkanı kalmamıştır.


Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel geçen hastalıkların en çok bir yıl içinde nüksetmeleri halinde yukarki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri toplamına göre uygulanır.
Tedavisi imkansız olduğu raporla belirtilen hastalıklara uğrayanlar hastalıklarının mahiyet ve doğuş sebeplerine göre yukarki müddetlerin bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren (Adi malül) veya (Vazife malülü) sayılırlar.

Madde 48 - Vazife malüllükleri:
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;
b) Kanun,tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;
c) Yasak fiilleri yapmaktan;
ç) İntihara teşebbüsten;
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından;
doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında (Adi malullük) hükümleri uygulanır.

Madde 49 - Vazife malüllükleri, doğdukları tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçiler veya bunların ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bildirilir.Bildirilmediği takdirde bu malüllüklere uğrıyanlar hakkında (Adi malüllük) hükümleri uygulanır.
Erler için bu müddet bir buçuk yıldır.
Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısiyle haklarında (Vazife malüllüğü) hükümleri uygulanacaklar için 47 nci maddede sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının tedavisi imkansız olduğu anlaşılanlar için buna ait olarak verilen raporlarında yazılı tarihlerden,esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona erdiği tarihlerden başlar.

Haklarında adi malüllük muameleleri uygulananlar bu tarihten itibaren bir yıl içinde malüllüklerinin vazife malüllüğü olduğunu yazı ile Sandığa bildirerek muamelenin düzeltilmesini istiyebilir.
(Ek: 1/4/1998 - 4354/1 md.) Yukarıdaki süreleri geçirenlerden, T.C. Emekli Sandığına yazı ile başvuranlara, vazife malullüklerini belgelemeleri ve müstahak olmaları şartıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık, aylık farkı ve emekli ikramiyesi veya farkı ödenmez.

Madde 50 - (Değişik: 3/3/1954-6311/11 md.)
İştirakçilerin her çeşit malüllükleri ve ihtisasa taallük eden hastalıklar kuruluşu tam olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin raporu ile belirtilir.Şu kadar ki, bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde bu raporlar en az üç hekimi bulunan mahalli hastaneler tarafından da verilebilir.
Bu kabil hastaneler de bulunmazsa iştirakçilerin her çeşit malüllükleri birisi malüllüğün taallük ettiği ihtisası haiz olmak üzere en az üç hekim tarafından birlikte verilecek raporlarla tesbit edilir.Bu hekimlerin ikisinin 12 nci maddenin 1 işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa iştirakçinin (54 ve 61 inci maddelerde yazılı olanlar hariç)bağlı bulunduğu kurumun hekimi olması şarttır.Bu hekimleri iştirakçinin bağlı olduğu kurumlar gösterir.
Hastanın bulunduğu yerde yukardaki fıkralarda yazılı hastane veya aynı şartları haiz hekimler bulunmaz ve hastanın da en yakın kuruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla anlaşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin I işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafından verilen rapor nazara alınır.Ancak,Sandık,mahallinde hastayı muayene ettirmek ve neticesine göre muamele yapmak hakkını muhafaza eder.Vazife malüllüklerinin harb veya iç tedip hareketlerinden doğması halinde bunların doğuşlarına sebep olan hadiselerden sonra iştirakçilerin gönderildikleri askeri hastanelerin raporlariyle tesbit edilir.

Madde 51 - Vazife malüllüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının raporla anlaşılamaması halinde bunların 45 inci maddedeki sebep ve şartlar altında doğduğu ve 48 inci maddedeki hallerin de bulunmadığı tüzükte gösterilecek usul ve belgelere göre belirtilir.

Madde 52 - Vazife malüllükleri (6) derecedir.Bu malüllüklerin nevileriyle dereceleri tüzükle belirtilir.
Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malüllüklerin hangi dereceye girecekleri sağlık kurulunca tayin olunur.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 14-03-2008, 01:33 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

ON ALTlNCI KISIM
Adi Malüllük Aylığı

Madde 53 - Adi malüllük aylığı,fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malüllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır
Fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır.
Yıl kesirlerinin her ayı için adi malüllük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife aylık veya ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri adi malüllük aylığına ayrıca eklenir.(1)
Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı kesirleri elli kuruşa elli kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır.(2)
(Ek fıkralar: 22/6/1956-6741/1 md.) Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir malüliyete duçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın idamei hayat imkanı kalmıyan adi malüllere; "Mezkür kanunun 48 inci maddesinde yazılı hususlar nazarı dikkate alınmak suretiyle" 15 sene fiili hizmeti bulunan malüller gibi maaş tahsis olunur.
Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez.

Madde 54- 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olanlardan 61 yaşını doldurmadan evvel adi malül durumuna girenlere 53 üncü madde esaslarına göre adi malüllük aylığı bağlanır.(3)
------------------
(1) Adi malüllük aylıklarının hesabının 41 inci maddeye göre yapılması gerektiğinde bu maddeye bağlı olup hizmet müddetine göre aylık nisbetini gösteren tablo metne alınmamıştır.
(2) 24/12/1980 tarih ve 2363 Sayılı Kanunla eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası Ek Madde 39 olarak değiştirilen Ek 2 nci madde uyarınca bağlanacak aylıklardaki lira kesirleri liraya çıkarılacaktır.
(3) Bu maddede yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile (61) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

ON YEDİNCİ KISIM
Vazife Malüllüğü Aylığı

Madde 55 - Vazife malüllüğü aylığı, vazife malüllerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:
a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;
b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden;
53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malüllük aylıklarına malüllük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:


Malüllük derecesi Zam nispeti 1%602%503%404%305%206%15
Vazife malüllüğü aylıkları,buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarlarının % 90 ını geçemez.(1)

(Ek: 3/3/1954-6311/12 md.) Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa, 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır.Şu kadar ki 53 üncü maddeye göre hesaplanacak kesir o madde gereğince ayrıca nazara alınmaz.(2)

Madde 56 - (Değişik: 18/3/1976-1976/1 md.)
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine,öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının,daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları,sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır.
Bu suretle bağlanacak aylıklarına,maluliyet derecelerine göre,55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.
Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.

Madde 57 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede iken adi malül olmaları dolayısiyle vazifelerinden ayrılmalarında eski aylıklarının 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenir.Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı,eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 70'ini geçemez.(3)

Madde 58 - Vazife malüllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife malülü olarak ayrılışlarında haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Daha yüksek derecede vazife malülü olmuş iseler, eski aylıkları; bunlarda dahil bulunan 55 inci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, kalan kısmına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir.(4)
b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife malülü olmuş iseler,eski aylıklarına, 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu zam üzerinden yeni malüllük derecesine ve bu derece için 55 inci maddede yazılı nispete göre hesaplanacak miktar eklenir.(4)
--------------------------
(1) 23/9/1983 tarih ve 2898 Sayılı Kanunla değişik 41 inci madde ile vazife malüllüğü aylıkları hakkında tahdit uygulanmıyacağı hükme bağlanmıştır.
(2) 53 üncü maddenin 3 nolu dipotuna bakınız.
(3) 23/2/1965 tarihli ve 545 Sayılı Kanunla değişik 100 üncü madde uyarınca son hizmet zammı kaldırılmış olduğundan, bu şekilde göreve girenlerin eski ve yeni hizmet süreleri toplamı üzerinden ve yeni durumlarına göre aylık bağlanacaktır.
(4) 57 nci maddenin dipnotuna bakınız.

Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı,eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 90 ını geçemez. (1)

Madde 59 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların,vazife malülü olarak ayrılışlarında,emekli veya adi malüllük aylıklarına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına,malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir.Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanın % 90 ını geçemez.(1)
----------------------
(1) 55 inci maddenin dipnotuna bakınız.

Madde 60 - Emekli,adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malülü olmaları halinde kendilerine malüllük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malüllüğü aylığı bağlanır.
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silah altında iken vazife malülü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:
a) Malüllükleri,esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malüllüğü aylığı,esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;
Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları,ileride esas vazifelerinden dolayı emekli,adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz;
b) (Mülga: 23/2/1965-545/4 md.)

Madde 61 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananların, malüllük derecelerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esaslara göre ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayeneleri yapılır.
Gerek vazife malüllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan ilk muayenede,gerek yukarki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muayenelerde malüllük derecelerinin değişmiyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır.
Malüllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malüllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itibaran (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.

Madde 62 - 61 inci madde gereğince malüllük derecelerinin değiştiği veya malüllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kurulunca tasdik edilecek raporlariyle anlaşılanların aylıkları,bu raporların tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir veya kesilir.

Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:
a) (Değişik: 9/7/1953-6122/2 md.) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmiyenlere isterlerse fiili hizmet müddetleri 5 yıldan fazla 10 yıldan az olmak şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek sandıkla alakaları kesilir.
İstemezlerse veya fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla ise 61 yaşını doldurdukları zaman fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre emekli aylığı bağlanır veya hizmeti 10 yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır.Şu kadar ki bunlardan fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilirler.(1)
--------------------------
(1) a - 39 uncu maddenin 3 nolu dipnotuna bakınız.
b - Bu fıkradaki fiili hizmet müddeti 28/2/1959 tarih ve 7242 Sayılı Kanunla 25 yıldan 30 yıla çıkarılmışsa da 39 uncu maddenin 23/9/1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla değişik (h) ve (i) bentleri karşısında, bu fıkradaki fiili hizmet müddetine ilişkin hükmün uygulanma imkanı kalmamıştır.
c - Bu fıkrada yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile 61 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenerek haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmediği gibi emekli keseneğini istememiş,henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olanların eski malüllükleri, bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporların sağlık kurulunca tasdikı tarihlerinden itibaren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.
Yapılacak muayenelerinde malüllükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

Madde 63 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan adi malül oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:
a) Vazife malüllüğü aylıkları kesilir.
b) Mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 üncü maddeye göre adi malüllük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır.
c) Adi malüllük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malüllüğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakiyeleri silinir.
ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malüllüğü aylığının ödendiği her ay için toptan ödemenin fiili ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar indirme yapılır.
d) Adi malül iken vazife malüllüğü aylığı bağlanması,ilgilinin kötü niyet ve hareketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydı ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil olunur.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Okunmamış 14-03-2008, 01:33 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

ON SEKİZİNCİ KISIM
Harp Malüllüğü


Madde 64 - (Değişik: 18/1/1979-2177/1 md.)
Vazife malüllerinden bu malüllüklere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan muvvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malülü) denir.

Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.

Şu kadar ki, harp malülü olan erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı malüliyet derecesinden vazife malülü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malülü olanlara bağlanacak vazife malüllüğü aylığı, harp malülü erlere bağlanacak vazife malüllüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malüllerinin, malüllük derecesine göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malüllüğü zammı" olarak aylıklarına ayrıca eklenir.
(Değişik gösterge tablosu: 28/2/1995 - 4082/4 md.)


Malüliyet Derecesiİştirakçiler, erbaş ve erler
ile sivil görevliler için 1110029503800460055006400

Harp malülü sayılacak vazife malüllerinden bir harekatın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malüllüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malüllüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malüllerine bağlanacak aylıkların hesabında;
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 üncü maddesi uyarınca, kendilerinin harp malülü olması halinde bağlanacak aylık ve harp malüllüğü zammı ile vazife malüllüğü aylığı arasındaki farkın % 80'i vazife malüllüğü aylıklarına ayrıca eklenir.

Madde 65 - Harb malüllerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:
a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.
c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.
ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb Malülleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malüllüğü zamlarından kesilir.
d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.
Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
(Değişik: 7/5/1986-3284/9 md.) Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.
e) (Değişik: 7/5/1986-3284/9 md.) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. (1)
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır. (2)

ON DOKUZUNCU KISIM
Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller


Madde 66 - Dul ve yetim aylıkları:
a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,
b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,
c) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
ç) İştirakçilerden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;
d) Erlerden 56 ncı maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;
e) Erlerden 56 ncı madde gereğince vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
f) (Değişik: 9/7/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin, (3)
g) Vazife malüllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin,
Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.(4)
---------------------
(1) Sözü edilen Geçici 7 nci madde, teselsülü sağlamak için Geçici 139 olarak numaralandırılmıştır.
(2) Sandıkça harcanacak paraların Hazineden alınması, 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 141" olarak değiştirilen Geçici Madde 9 ile kaldırılmıştır.
(3) Bu fıkrada yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile (61) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) Maddedeki 15 ve 20 yıllık süreler, 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile (Teselsülü sağlamak için ek maddeye çevrilmiş ve numarası "Ek Madde 29" olarak değiştirilmiştir.) 10 yıla indirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 67 - 66 ncı maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:
a) Karı;
b) Koca;
c) Çocuklar;
ç) Ana;
d) Baba.

YİRMİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylıkları


Madde 68 - (Değişik: 15/6/1978 - 2149/1 md.)
Dul ve yetim aylıkları:
Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarının;
a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i,
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır. Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır.
Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir.

(Değişik: 14/3/1985-3166/1 md.) Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe % 50 oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.
Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarından mütenasiben indirilir.
Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı koca aylığa müstehak değilse, bunların payı çocuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi ise % 50'sini, 2 kişi ise % 80'ini, 3 kişi ise % 100'ünü geçemez.
Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesini gerektiren durumların doğması, sonradan veya yeniden aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmekte olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hükümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeniden hesaplanır.

Madde 69 - Dul ve yetim aylıklarının bağlanmasında:
a) İştirakçilerle 88 nci madde gereğince kesenekleri geri verilmemiş olanlardan veya vazife malüllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda bulunanlardan ölenler için; bunların adi malül olmaları halinde kendilerine bağlanması gereken aylıklar,
b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta olanlardan, (aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenler için; bu aylıklar ile varsa son hizmet ve harb malüllüğü zamları toplamı,
c) İştirakçilerle emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlandıktan sonra tekrar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete girenlerden vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenler için; kendilerinin birinci dereceden vazife malülü olmaları halinde bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları;
ç) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan yedek er olarak silah altına alınanlardan (c) fıkrasında yazılı surette ölenler için; eski aylıkları ve 56 ncı maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife malüllüğü aylıkları toplamı,
d) (Değişik: 18/1/1979-2177/2 md.) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 üncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64 üncü madde de yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazılı ve 64 üncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 üncü maddeye göre birinci malüliyet derecesi üzerinden hesaplanacak harp malüllüğü zammı toplamı,
Esas tutulur.

Madde 70 - Birden fazla karısı olan kocanın ölümünde 68 inci maddede yazılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar arasında paylaştırılmak suretiyle bağlanır. Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının kesilmesini gerektiren bir duruma girmesinde aylığı en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkrası hükümleri bunların birbirleri hakkında da uygulanır.

Madde 71 - İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.
(Ek: 3/3/1954-6311/13 md.) Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır.

Madde 72 - (Değişik: 7/5/1986-3284/10 md.)
Ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulunmayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan babalarına Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malül olanlar için yaş kaydı aranmaz.
Muhtaç olması sebebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren öz anaya bağlanır.
Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış veya boşanmış muhtaç analar ile (65) yaşını doldurmamış malul ve muhtaç bulunmayan babaların, (65) yaşını doldurmaları veya malul duruma girmeleri halinde, muhtaç bulunmaları şartı ile (65) yaşını doldurmuş olmakla beraber muhtaç olmadıklarından dolayı aylık bağlanmamış bulunanların sonradan muhtaç duruma girmeleri halinde, Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

(Değişik:1/4/1998 - 4354/2 Md.) Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a,b,c,ç,d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı
Kanun ile bu Kanuna ek 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katına kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.
Madde 73 - 67 nci maddede yazılı çocuklardan, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre:
a) Nesebi sahih;
b) Nesebi tashih edilmiş;
c) Evlat edinilmiş;
ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa müstahak olma halinde)
d) Tanınmış;
f) Babalık davası ile hükmen tanınmış; (Türk Medeni Kanununun 297 nci maddesi gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan davalar sonunda bu yolda hüküm alınması hariç.) (1)
çocuklar anlaşılır.
-------------------
(1) Bu bendin (e) yerine (f) olarak nitelendirilmesi Kanunun orijinalinden kaynaklanmaktadır.


Madde 74 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/11 md.)
Ölüm tarihinde (18) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır.
Ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır.

Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmaları veya öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla yeniden veya ilk defa öğrenci olanlara öğrenci oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir.

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez.

Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tesbit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye devam edilir.
5 yıl ve daha fazla fiili hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da (malüllük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır.


Madde 75 - (Değişik: 22/6/1956 - 6745/1 md.)
Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır.
Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.
Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu takdirde evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme yapılır.

Madde 76 - Ölüm tarihinde gebe olan karının sonra doğurduğu çoçuğa, doğum gününü takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Ve evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanan aylıklarda, doğan çocuk ta nazara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme yapılır. Ölümden sonra mahkemece babalığa hükmolunan çocuklar hakkında da aynı hükümler uygulanır.
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Okunmamış 14-03-2008, 01:34 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

YİRMİ BİRİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmıyacağı Haller

Madde 77 - Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlanmaz:
a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alanı;
Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malül sayılacak hale getirenlere;
b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, veya emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere;
c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya.

Madde 78 - (Değişik: 2/4/1956-6711/1 md.)
İştirakçilerle 88 inci maddeye göre kesenekleri geri verilmemiş veya 62 nci maddeye göre vazife malüllüğü aylığı kesilerek emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda olup da mahkemece gaipliklerine hükmolunanlardan; fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla bulunanların dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına hükmolunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yine yazı ile Sandığa müracaat edenlere de müracaatları tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren 68 inci madde esaslarına göre aylık bağlanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan aylıklar gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir. (1)
-------------------
(1) 66 ncı maddenin dipnotuna bakınız.


Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin olunanlar, iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların veya toptan ödemenin toplamı adlarına borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarından emekli, adi malüllük veya vazife malülü aylığı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü halinde de dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklardan yüzde on kesilmek suretiyle tahsil olunur.
İlgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait vergiler Sandığın işarı üzerine Hazinece toptan geri verilir.
Yukarıki fıkrada yazılı müddet içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmeyenlerin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fıkrasına göre yapılan toptan ödemenin toplamından fazla ise, fazlası toptan kendilerine ödenir. Noksan ise farkı aranmaz.
Gaiplikleri geçenlerden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış durumda olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik edilmeyip istediklerinde kendilerine müstahak oldukları aylıklar bağlanır ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu aylıklarından kesilir.

Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından birini almakta iken gaipliklerine hükmolunanların dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli aylıkları toplamından eksik ise farkı ayrıca kendisine toptan ödenir.

5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde kaybolan iştirakçilerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme bağlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren vazife yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına göre bu kanunun hükümleri gereğince aylık bağlanır. Gaiplikleri geçmesi halinde yukardaki fıkralar hükümleri kıyasen tatbik olunur. Bunlardan fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para, bağlanan aylıkların müterakiminden indirilerek varsa artanı aylıklarının dörtte birinin kesilmesi suretiyle tahsil olunur.

(Değişik: 18/1/1979-2177/3 md.) 64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malüllüğü aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malüllüğü zammı ödenir.

(Dokuzuncu fıkra mülga: 23/2/1965-545/4 md.)
(Ek fıkralar: 18/1/1979 - 2177/3 md.): Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alınmaz.
64 üncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında mahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 79 - 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafından, aylık bağlanması isteği ile yapılacak müracaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset vesikaları ile Sandık gıyabında yapılmış muhakeme sonunda aldıkları ilamlarda gösterilen şehitlikler, resmi kayıtlara göre hakikate uygun değilse Sandık, bu vesika veya ilamlardaki ölümün şehitlikle olduğu hakkındaki hüküm ve kararların bozulmasını ilgili mahkemeden istemeğe yetkilidir.

Madde 80 - (Değişik: 30/5/1963 - 241/1 md.)
92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 üncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, adi malül veya vazife malüllerinin yalnız Türkiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muhtaç dul ve yetimlerine, mezkür maddedeki durumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri takip eden ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde müstahak olanlara tekrar bağlanır.

Madde 81 - 66 ncı maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında yazılı olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. (1)


YİRMİ İKİNCİ KISIM
Toptan Ödeme


Madde 82 - Toptan ödeme, aşağıda yazılı hallerde yapılır:
a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya (61) yaşını doldurarak emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara;
b) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan; fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara; (2)
c) Haklarında adi malüllük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanlara;
ç) Vazife malüllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda iken (61) yaşını dolduranlardan; fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların; dul ve yetimlerine; (2)
d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve yetimlerine. (2)

Madde 83 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/12 md.)
Toptan ödeme, ilgililerin, fiili ve itibari hizmet süreleri ile borçlandıkları hizmet süreleri için ödedikleri paralara tekabül eden süreler toplamının her tam yılı ile, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylıklarının iki katının çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi toplamında bulunan yıl kesirleri tama iblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, bir yıllık hizmet için tahakkuk ettirilecek miktardan az olamaz.
--------------
(1) Maddede sözü edilen aylıkların, Hazineden alınması 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla 5434 Sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 141" olarak değiştirilen Geçici madde 9 ile kaldırıldığından bu maddenin hükmü ve uygulanma imkanı kalmamıştır.
(2) Bu fıkrada yer alan (60) ile (10) rakamları, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile (61) ve (15) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 66 ncı maddenin dipnotuna bakınız.

Madde 84 - 70,71 ve 72 nci maddelerle 74 üncü maddenin 1 inci fıkrası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetimlere yapılacak toptan ödemelerde de uygulanır.
Ölüm tarihinde çalışmağa mani ve tedavisi imkansız hastalık veya malüllük sebepleriyle muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan ödeme yapılır.

(Değişik: 3/3/1954-6311/14 md.) Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, baba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için ölüm tarihinden itibaren en çok iki yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır.
İstihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin hissesi ödenir ve müracaat etmiyenlerin hissesi ölüm tarihinden itibaren iki yıl müddetle mevkuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat vakı olmadığı takdirde bunların hisseleri 83 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak üzere diğerleri arasında taksim olunur.

Madde 85 - Ölüm tarihinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı tarafından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazı ile Sandığa bildirilmek şartiyle doğacak çocuk için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir.
Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para, 68 inci madde hükümlerine göre gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir.

Madde 86 - Ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bırakmıyanların kesenekleri Sandığa kalır.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Emekli Keseneklerinin Geri Verilmesi


Madde 87 - Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 inci maddelerde yazılı kesenek ve karşılık toplamlarının kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir. (1)

a) (Değişik: 9/6/1952 - 5951/4 md.) İstifa edenler; (Milletvekilliğine seçilmek üzere seçim kanununda yazılı müddet içinde istifa etmiş olupta milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)
b) İstifa etmiş sayılanlar;
c) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler;
ç) (Mülga: 9/6/1952 - 5951/4 md.)
d) Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya 40 ıncı maddede yazılı yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar;
e) İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;
------------------
(1) 34 üncü maddenin dip notuna bakınız.

f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar;
g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;
h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar (Cezaları tecil edilenler hariç); (1)
i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;
j) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler;
k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler;
l) (Değişik: 28/5/2003 - 4861/23 md.) Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);
m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetliler;
Bu maddede yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri ile fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları devam eder.

Madde 88 - (Değişik: 9/7/1953 - 6122/4 md.)
87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j,m) fıkralarında yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla bulunanların ayrılışlarında kesenekleri geri verilmez.(2)
-------------------
(1) Bazı mahkumiyetlerin emeklilik hakkını düşüreceğine dair 92 nci maddede yer alan hükümler 30/5/1963 tarih ve 241 Sayılı Kanunla kaldırıldığından, her türlü mahkumiyet halinde keseneklerin iadesi mümkün bulunmaktadır.
(2) 39 uncu maddenin 3 nolu dipnotuna bakınız.


YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM
İkramiye


Madde 89 - (Değişik: 9/7/1953 - 6122/5 md.)
Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanması sırasında ve bağlanmaya esas fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı ödenir.
Fiili hizmet müddetleri 25 yıl veya daha fazla ve 30 yıldan eksik olanların kurumlarınca resen veya istekleri üzerine emekliye ayrılmaları halinde bunlara 30 seneyi dolduranlar için verilecek ikramiye miktarının 25 veya daha fazla senelere isabet eden nispetteki miktarı verilir.
Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. Altı aydan az kesirler nazarı itibara alınmaz.

Fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölenlerin ikramiyeleri 68 inci maddedeki esas ve nispetlere göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine ve artarsa bu da yine aynı nispetlere göre bunlara ödenir.
Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında kurumlarınca sandığa ödenir.
Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri varislerine ödenir. (1)

Madde 90 - (Değişik: 14/3/1985 - 3166/3 md.)
Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının oniki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.
Bunlardan evlenme tarihinden itibaren oniki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin oniki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.(2)
-----------------
(1) a - Bu maddenin (25) yıl ile (30) yıl arasında hizmeti bulunanlara verilecek emekli ikramiyesine dair hükmü 28/2/1959 tarih ve 7242 Sayılı Kanunla kaldırılmıştır.
b - Bu maddenin, 6/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla 5434 Sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 20" olarak değiştirilen Ek 6 ncı madde karşısında hükmü kalmamıştır.
(2) Bu fıkrada yer alan "ikiyıllık" ibaresi "oniki aylık" olarak, "iki yıldan" ibareleride "oniki aydan" olarak 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiş ise de, sözkonusu değişiklik 1/1/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Okunmamış 14-03-2008, 01:34 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

YİRMİ BEŞİNCİ KISIM
Aylıkların Başlangıcı

Madde 91 - (Değişik: 3/3/1954-6311/15 md.)
Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:
a) 42 nci maddede yazılı olanlar için mezkür madde hükmü dairesinde yazı ile vakı isteme tarihini takip eden ay başından;
b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanların emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başından; (Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terkedebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malüllüğü aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden ay başıdır.)
c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak olanların veya ölenlerin emekli ve adi malüllük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihlerini takip eden ay başından;
ç) Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takip eden ay başından;
(Şu kadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsisinde 72 nci madde hükmü mahfuz tutulur.) Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hizmet aylığı geri alınmaz.

Hükümle veya sicilleri veyahut askeri mahkemelerce verilecek karar üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylıklarının başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dolduranların bu haddi doldurdukları tarihleri takip eden ay başından sonra her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek ve karşılık alınmışsa geri verilir.
Şu kadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takip eden ay başlarına kadar ödenmez.
YİRMİ ALTINCI KISIM
Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı Olarak
Kesilmesini Gerektiren Sebepler


Madde 92 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/13 md.)
İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar.
Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.

Madde 93 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/14 md.)
Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan:
a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin;
b) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocukların (harp malülleriyle evlenen karılar hariç);
c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın;
ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların;
Aylıkları, bu durumlarının kati olarak belirtildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir.
Bunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa müstehak olmaları şartıyla tekrar aylıkları bağlanır.

YİRMİ YEDİNCİ KISIM
İki Cihetten veya Aynı Sıfatla (Aylık) veya (Toptan Ödeme)'ye İstihkak Halleri

Madde 94 - (Değişik: 7/5/1986 - 3284/15 md.)
Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.
Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla olan aylıkları ödenir.
Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sandığa yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler.
Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken dul veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, dul ve yetimlerine kendi emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıkları üzerinden aylık bağlanır.
Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazifelerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır.
Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, yetim aylığının ödenmesine mani olmaz.
İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstehak duruma girenler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.(1)
------------------------------
(1) Fazla olan aylığın hesabında, 5434 Sayılı Kanuna 24/12/1980 tarih ve 2363 Sayılı Kanunla eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 40" olarak değiştirilen Ek 3 üncü madde uyarınca 1/3/1981 tarihinden itibaren ödenmeye başlanan (Sosyal Yardım Zammı) da nazara alınacaktır.


Madde 95 - Dul ve yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife malüllüğü aylığına müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır.
Vazife malüllüklerinin geçmesinde de, müstahak iseler, eski dul ve yetim aylıklarının ödenmesine başlanır.
Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye müstahak duruma girmelerinde bu istihkakları verilmekle beraber müstahak iseler kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

Madde 96 - Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna giren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi vazifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak şartiyle, kesilen eski aylıklarının ödenmesine başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; yetimlerine emekliliğe esas olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır.
Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifelerinden dolayı müstahak oldukları aylıkları bağlanır.
Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa, bu istihkakları verilmekle beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

Madde 97 - Toptan ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde evvelce yapılan toptan ödeme nazara alınmaz.
Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sıfatların birinden dolayı toptan ödemeye hak kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapılır.
Aylık ve toptan ödemeye istihkak; aynı zamanda doğmuş olursa yine bu hükümler uygulanır.

YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM
Emekli, Adi Malüllük, Vazife Malüllüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan Bir Vazifeye Tayin Edilenler

Madde 98 - Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malüllerin, malüllüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.

Madde 99 - Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Ancak hayrat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz.
Vazife malüllüğü aylığı alanların, varsa, harb malüllüğü zammı ile Harp Okulu öğrencilerinden yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez.
Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylıklarının ayrıldıkları tarihi takibeden ay başından itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine başlanır.
Peşin ödenen aylıklardan yukarki fıkra gereğince istirdadı gereken ve tayin tarihlerini takibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısımları, Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde ve (3) eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak Sandığa gönderilir.(1)
(Ek:23/5/1951 - 5773/1 md.) Bu maddenin hayrat hademesi hakkındaki hükümleri dersiamlara da şamildir.

Madde 100 - (Değişik: 23/2/1965 - 545/2 md.)
Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta iken (Erlerle emeklilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç) emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını istemeleri veya emekliye sevk edilmeleri halinde kendilerine veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski ve yeni hizmetlerinin toplamı üzerinden ve bu kanun hükümleri dairesinde aylık bağlanır.
Ancak, bu gibilere yeniden bağlanacak aylıklar eski aylıklarından az olamaz.

Madde 101 - Vazife malüllüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu
vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.

Madde 102 - (Değişik: 23/2/1965 - 545/3 md.) Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan ödeme yapılmış olanlardan, 98 inci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak üzere, emeklilik hakkı tanınan veya 130 uncu maddede gösterilen vazifelere, belediye başkanlığına, illerin daimi komisyon üyeliklerine geçenlerden, aldıkları paraları, aldıkları tarihlerden itibaren ödiyecekleri tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte toptan Sandığa geri verirlerse; (2)
Tayin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce geçen fiili hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 35 i
geçenlerden, 14 üncü maddenin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı kesenek alınmak şartiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir.(3)
-----------------------
(1) 5434 Sayılı Kanuna 7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 11" olarak değiştirilen Ek 5 inci maddeye bakınız.
(2) Bu fıkrada geçen "%5 faizi " ibaresi, 3/4/2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile "kanuni faizi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 14 üncü maddenin (e) fıkrası kaldırılmıştır. 1/3/1969 tarihinden sonra göreve girenler hakkında bu fıkranın uygulama yeri kalmamıştır.


Ancak;
a) İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların bu paraları istek tarihlerinden en az 6 ay önce,
b) Kurumlarınca re'sen (Malüllük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla ölenlerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihlerden itibaren en geç 6 ay içinde,
Kendileri veya dul yetimleri tarafından Sandığa ödenmiş olması şarttır.
Aldıkları paraları, yukardaki süreler içinde geri vermiyenler ile paraları zamanaşımına uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa alınmış sayılırlar.
Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler zamanaşımına uğrıyan paralarını (Faizsiz olarak) yukardaki süreler içerisinde toptan Sandığa geri verirlerse haklarında o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.
Fiili hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olması dolayısiyle 87 nci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen keseneklerini veyahut toptan ödemeyi henüz almamış olanlar ile alma hakları zamanaşımına uğramamış bulunanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen fıkra hükümleri uygulanır.
Meydana çıkan gaiplerden 78 inci madde gereğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaiplikleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler uygulanır.

Madde 103 - Emekli, adi, malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.

Madde 104 - 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.

YİRMİ DOKUZUNCU KISIM
Yaş


Madde 105 - Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.
Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarındaki tarih ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile iştirakçiler için bu karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış olmak şartiyle bu kayıt esas olur.
Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçiler için 18 yaşın doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz.
Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum günü sayılır.
(Ek: 15/7/1965 - 670/5 md; Değişik: 12/12/1980 - 2358/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanunun 40 ncı maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.

Madde 106 - Kurumlar kendilerine gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarının tasdikli bir örneğini, ilgililerin işe başlama tarihlerinden itibaren en çok bir ay içinde Sandığa göndermeğe mecburdurlar.
Ancak, Sandık; gönderilen örnekleri nüfus idarelerindeki kayıtları ile karşılaştırabilir ve bunlar hakkında 105 inci maddeye göre muamele yapar.

Madde 107 - Nüfus hüviyet cüzdanları ile nüfus kayıt örneklerinin; Sandığa bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit zararlardan, ilgisine göre, kurumlar veya nüfus memurları ve doğru olmıyan nüfus hüviyet cüzdanlarının bilerek kurumlara gösterilmesinden doğan her çeşit zararlardan da bunları gösteren veya bunları bilerek kabul edip örneklerini Sandığa gönderenler malen sorumludurlar.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Okunmamış 14-03-2008, 01:35 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

OTUZUNCU KISIM
Muhtaçlık

Madde 108 - Kendisini ve Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre bakmağa mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeğe yetecek geliri, malı (Para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) veya kazancı bulunmıyanlara, bu kanun hükümlerinin uygulanmasında (Muhtaç) denir.
Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan kağıtları üzerine daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı bulundukları il veya ilçe idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir.
Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştayda dava açılabilir. Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice alınıncıya kadar aylığın yarısı ve toptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak Sandıkta alıkonulur.

Madde 109 - Sandık Yönetim Kurulu, idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında başka yerlerde de idare makamları vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar.

Madde 110 - Sonradan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya başka suretlerle para, menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edinmiş veya kazanç sağlamış olanlar; bu durumlarını, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlığını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıyan yerler idare heyetlerince yeniden karara bağlattırılır.

Madde 111 - Sandık Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağlanan nafaka veya sağlanan menfatin azlığından dolayı muhtaç durumda olmaları hasebiyle aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur yakınları aleyhine gerekli nafakanın bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için doğrudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dava açmaya yetkilidir.

OTUZ BİRİNCİ KISIM
Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar Verilecek Avanslar


Madde 112 - İlgililere bu kanun gereğince aylık bağlanıncıya kadar geçecek müddet için yazı ile Sandıktan istemelerinde aşağıdaki esaslara ve bu kanunun genel hükümlerine göre (Avans aylık) ödenir:
a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alınmış emekli, adi malül ve vazife malüllerinden emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları,
b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak veya aylık şeklinde son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıklarının dul ve yetimlere de (68) inci maddeye göre bağlanması gereken aylıkların yarısı. (1)
------------------------------------
(1) Son hizmet zammı 23/2/1965 tarih ve 545 Sayılı Kanunla kaldırılmıştır.


Bağlanan aylıkların avans aylıklardan artanı toptan ödenir. Fazla ödendiği anlaşılan kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilmesi suretiyle geri alınır.
Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılanlara ödenmiş avans aylıklar genel hükümlere göre tahsil edilir.
İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir.

Madde 113 - Bu kanun gereğince (Toptan ödeme) yapılıncaya kadar yazı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş kesenekler ilgililere veya (68) inci maddede yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak ödenir.

Madde 114 - Bu Kanun gereğince kesenekleri geri verileceklere, ödeme yapılıncıya kadar, yazı ile istemeleri şartiyle, yarısı avans olarak verilir.

Madde 115 - Yer sarsıntısından zarar gören bölgelerin, Bakanlar Kurulunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara maruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak derecede malca veya bedence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, adi malül, vazife malülü ve dul ve yetimlere, aylıklarının üç mislini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda avans verilir.
Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit taksitlerle ve ödeme tarihlerinden itibaren iki yıl içinde geri alınır.
Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu ödemeler 112 nci maddede yazılı avans aylıklar uzerinden yapılır.
Ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aranmaz.

OTUZ İKİNCİ KISIM
Zamanaşımı


Madde 116 - Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız bir yıl sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin aylıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır ve geçmiş müddete ait aylıkları da toptan ödenir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin aylıkları, müracaat tarihlerini takibeden ay başından itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve geçmiş müddet için bir şey verilmez.
Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında aylık bağlanmasına istihkak kesbedildiği tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile müracaat edilmezse bu aylıklar, müracaat tarihini takibeden ay başından itibaren bağlanır.
Madde 117 - Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar.

Madde 118 - 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her birinin istihkakları hakkında ayrı ayrı uygulanır.
Sandığa müracaat etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında yukarki maddeler hükümleri uygulanmaz.
Ölümü duymamış olmak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır.

OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM
Ödeme

Madde 119 - Bu kanun gereğince yapılacak her çeşit ödemeler için, kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri yönetmelik ile belirtilir.
Madde 120 - Bu kanunda yazılı her çeşit istihkaklar;yerleştikleri yerlerde doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ancak köylerde oturanların aylıkları, bunların bağlı oldukları il veya ilçe merkezlerinde ödenir.
Ödemeler için Sandıkça yapılan masraflardan dolayı ilgililerden bir şey alınmaz.
(Ek: 3/3/1954 - 6311/16 md.) Bu istihkakların son ödeme tarihlerini takip eden 3 aylığından fazlası temlik edilemez.
Madde 121 - Her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla yapılan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit istihkaklarından hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça yapılan bu muamelenin yersizliği hakkında Danıştayda dava açabilir.
(Ek: 7/5/1986 - 3284/17 md.) Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları tahsil edilir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.

Madde 122 - (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/1 md.)
Bağlanan aylıklar her ayın başında peşin ödenir.
Ödeme zamanı henüz gelmeyen aylıkları müteakip aylıklara mahsuben avans olarak ödetmeye, aylıkların ödeme tarihlerini ve iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Avans veya peşin olarak ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz.
İkinci fıkradaki yetkinin kullanılmasından dolayı ilgililerin mağduriyetlerine neden olunmaması için gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM
Yoklama


Madde 123 - Aylıkların ödenmesi için aylık sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama yapılır.
Yoklamanın:
a) Esas ve şekilleri,
b) Zamanı ve müddeti,
c) Kullanılacak belgeler,
d) Kurumların, memurlarının ücret dereceleri özel teadül kanunları ile belirtilen daire, müessese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servislerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtarların ve yabancı memleketlerdeki Türk elçilik ve konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri,
Yönetmelikle belirtilir.

Madde 124 - Yoklama için yönetmelikle belirtilecek vazifeleri yerine getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 230 uncu, Aylık sahiplerinden yönetmelikle belirtilecek beyan kağıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar hakkında 528 inci, Yönetmelikle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru olmıyarak düzenleyip göstererek haksız para alanlar ve yönetmelikle belirtilecek vazifeleri yaparken veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tanzim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan bilgi ve belge verenler hakkında 343 üncü, maddelerine göre kovuşturma yapılır.
Alıntı ile Cevapla
  #11  
Okunmamış 14-03-2008, 01:36 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

OTUZ BEŞİNCİ KISIM
Biriktirme Sandığı

Madde 125, 126 - (Mülga: 23/2/1965 - 545/4 md.)

OTUZ ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 127 - Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri yönetmelikle belirtilir.

Madde 128 - 107 ve 124 üncü maddeler dışında Sandıkça istenilen her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç cevap vermiyen kurumlarla tüzelkişiliği haiz yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan istenilen beyan kağıtlarını kasten yanlış olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, ilgisine göre, 230 veya 528 inci maddeleri gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlikte hüküm ile kendilerine ödettirilir. Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazifelerine açıktan alınanlardan iki ay içinde bu kanun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge ve bilgileri vermiyenlerin mütaakıp aya ait aylık veya ücretleri ödenmez.

Madde 129 - Vazifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple zarar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan dolayı adi malül durumuna girmiş iştirakçilerin veya bunlardan ölenlerin, dul ve yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları davaları Sandık dahi kovuşturmaya ve bu davalara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve yetimler tarafindan dava açilmamis ise bunu dogrudan dogruya açmaya yetkilidir.
Dava sonunda para tazminati da alinirsa bundan kovusturma için yapilan masraflarla birlikte emekli, adi malüllük, dul ve yetim ayliklari baglanan hallerde bu ayliklarin bes yilligi; (Toptan ödeme) yapilan hallerde de bunlarin toplaminin yarisi Sandikça alinarak, varsa, geri kalani ilgililere ödenir.
Sebep olanlar istirakçi ise ve bunlara bu kanuna göre Sandiklarca her hangi adla olursa olsun ödeme yapilacaksa istihkaklari dava sonuna kadar hükmolunacak tazminata karsilik olmak üzere ödenmez.

Madde 130 - Istirakçilerden Milli Korunma Kanununa göre kurulan kadrolara
veya (Kurumlar) disinda kalan müessese, tesekkül ve ortakliklardan kendilerine
sözü geçen kanuna dayanilarak vazife verilmis bulunanlarda bir vazifeye nakil
suretiyle tayin edileceklerin, Sandikla ilgileri kesilmez. Buralarda geçecek
fiili hizmet müddetleri bu kanun esaslarina göre evvelki fiili ve itibari hiz-
met müddetlerine eklenir. Ayliklarindan kesenek ve çalistiklari yerlerden de
karsilik alinir.

Madde 131 - Aylik baglanmasi gerekirken (Toptan ödeme) yapilmis olan hallerde baglanan ayliklar, ödenen paranin tamami geri alinincaya kadar verilmez.
(Toptan ödeme) yapilmasi gerekirken aylik baglanmis olan hallerde de ödenmis ayliklarin toplami, hesaplanacak (Toptan ödeme) den indirilir.

Madde 132 - Bu kanunun mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapilacak kanunlarda yer alir.

Madde 133 - Asagida yazili kanunlar kaldirilmistir:
.................................................. ...
Madde 134 - 1306 tarihli İdarei Mahsusa Memurları Tekaüt Nizamnamesi kaldırılmıştır.
Madde 135 - Aşağıda yazılı kanunların, hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır:
.................................................
Ek Madde 1 - (3/3/1954-6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.
Bu Sandığın gelirleri:
1 - (Değişik: 7/5/1986-3284/22 md.) Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;
2 - Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.

Ek Madde 2 - (3/3/1954-6311 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dul ve yetim aylığı bağlanması veya bunlara toptan ödeme yapılması müracaata bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgililerin; ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bulundukları mahallin en büyük mülkiye amirine yapacakları müracaatlar Sandığa yapılmış sayılır.

Ek Madde 3 - (29/5/1957-6981/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Jandarma uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları emekli hakkından istifade ederler ve bunların emekli hak ve muameleleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yazılı jandarma astsubaylarına ait hükümlere göre yürütülür.
Emeklilik kesenekleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesine göre özel kanunları ile halen aldıkları maaşları üzerinden % 5 kesilir ve kurum bütçesinden de aynı miktarla birlikte Emekli Sandığına verilir. (1)
-----------------------------
(1) Kesenek ve karşılık oranları konusunda 34 üncü maddenin dipnotuna bakınız.

Ek Madde 4 - (7/1/1959-7184/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanların ölümü halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine, almakta olduğu emekli aylığının (Harb malüllüğü zammı hariç) bir aylık tutrı yardım olarak ve tediye emri beklenmeksizin emekli maaşını veren kurum tarafından ödenir.

Şu kadar ki, bu kanuna göre yapılacak yardımın miktarı en alt derecedeki Devlet memuruna 4598 sayılı kanunun 7 nci madesinin (c) fıkrası gereğince yapılacak yardımdan daha az olamaz.
Yapılacak bu nevi ödemeler yazı ile istenilmesi üzerine emeklinin mensup bulunduğu en son kurum tarafından iki ay içinde ve faturası karşılığında, ödemeyi yapan sandığa tevsiye olunur.
Bu nam ile ödenecek paralar hiç bir suretle haciz ve temlik edilemez. Bu paralar 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (j) fıkrasında sayılan gelirlerden maduttur.

Ek Madde 5 - (28/2/1959-7242 sayılı Ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuniyle gerek istek üzerine ve gerekse kurumlarınca lüzum görüldüğünde re'sen emekliye sevk için kabul edilen (25) yıl fiili hizmet müddeti (30) yıla çıkarılmıştır.
Mezkür kanunun bu hükümle alakalı 39 uncu maddesinin (B) ve (Ç) fıkraları ile 62 nci maddesinin (A) fıkrasında (25) yıl olarak gösterilen müddetler (30) yıl olarak değiştirilmiştir.

Ek Madde 6 - (18/6/1964-478 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanun gereğince ödenecek tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez.

Ek Madde 7 - (18/6/1964-478 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanun gereğince ödenecek ikramiye ve tazminat Emekli Sandığınca ödenir ve 3 ay içinde faturası mukabilinde Hazineden alınır.

Ek Madde 8 - (23/2/1965-545/5 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

(Değişik: 22/9/1972-1623/1 md.)
102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin:
a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş hizmetlerinin,
b) Emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş sürelerinin,
c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerinin,
d) 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin,
e) Sonradan kanunla sürekli hale getirilen kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürelerinin,
En çok 15 yılı, istek tarihindeki (Re'sen emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak suretiyle fiili hizmet sürelerine eklenir.
Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi, olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlanılması kabul edilmiş bulunan hizmetlerden:
1. Daha önce herhangi bir sebeple fiili hizmet sayılan süreler,
2. Hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler,
3. Vazife malüllüğü sebebiyle kendilerine vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanların da erlikte ve yedek subay okulunda geçen süreleri,
İçin borçlanma yapılmaz. (1)
Çeşitli kanunlarla borçlandırılan süreler ile bu madde gereğince eklenecek sürelerin toplamı 10 yılı geçemez. (2)
Sandıkça adlarına borç kaydedilecek bu paralar, müracaat tarihlerini takip eden aydan itibaren keseneğe esas derece tutarları üzerinden emeklilik keseneği nisbetinde 16 ve 17 nci maddeler gereğince kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa gönderilir.
İstiyenler borçlandıkları paraları toptan ödeyebilecekleri gibi aylıklarından daha fazla miktarda kesinti de yaptırabilirler.
Borçlanma isteğinden dönülemez. (3)
87 inci maddede yazılı olanların ayrılışlarında borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil edilen miktarlar kesenekleri ile birlikte kendilerine geri verilir.
83 üncü maddede yazılı miktarlara borçlandırılan paradan yalnız tahsil edilen miktarlar eklenerek artığı silinir.
Borçlanmaları iptal edilenlerden tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere girenlerin aldıkları toptan ödeme veya keseneklerini 102 nci maddeye göre geri vermiş olmaları halinde iptal edilen borçlanmaları ile silinen borç artıkları yenilenir.
Borçlandırıldıkları paraların tamamını ödemeden emekli, adi veya vazife maüllüğü aylığı bağlananların bağlanan aylıklarından, Dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artıkları bağlanan aylıklar nisbetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylıkların herbirinden,
Emeklilik keseneği nisbetinde tahsil olunur.
Aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıklarının bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz.
Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müstehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar aylıklarından tahsil olunur.

Ek Madde 9 - (7/2/1969-1101/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
(Değişik: 25/8/1999 - 4447/24 md.) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü ile dul ve yetim aylığı alanların bu aylıkları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Kanunun yürürlüğünden sonra bağlanacak emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü ile dul ve yetim aylıkları ise bağlandığı tarihten sonraki ilk memur maaş artışı tarihinden itibaren her ay bir önceki aya ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi değişim oranına göre belirlenir. (4)(5)
Yükseltmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların birlikte hazırlıyacakları teklif üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur. (6)
--------------------------------------------
(1) Bu ek maddenin birinci fıkrası, 22/9/1972 tarih ve 1623 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilirken iki fıkra halinde düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 1/3/1971 tarih ve 1377 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile borçlanılabilecek azami süre 15 yıla çıkarılmıştır.
(3) Borçlanma isteğinin geri alınabilmesi konusunda ek 27 nci maddeye bakınız.
(4) Bu fıkranın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri ile ilgili personel kanunlarında değişiklik yapılmasını izleyen yılbaşında yürürlüğe gireceği, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 63/d maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
(5)Bu fıkra, Ana.Mah.`nin 23/2/2001 tarihli ve E.1999/42, K.2001/41 sayılı kararıyla iptal hükmünün Resmi Gazete`de yayım tarihi olan 23/11/2001 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
(6) 2/9/1993 tarihinden önce emekli, adi malül, vazife malulü veya dul ve yetim aylığı bağlanan subay, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubayların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların yükseltilmesine ilişkin esaslar için 25/1/1995 tarih ve 95/6541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakınız.(R.G: 12/3/1995 - 22225.) Bu Kararın düzeltmesi için 16/3/1995 tarih ve 22229 sayılı Resmi Gazete`ye bakınız.

Ek Madde 10 - (7/2/1969-1101/1 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlardan fiili hizmet süreleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adı ile, bu aylıklarına esas tutulan görev aylık veya ücretleri tutarının 15 katı, bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.
Bu ikramiye, fiili hizmet süreleri 25 yıl ile 30 yıl arasında bulunanlara her tam fiili hizmet yılı için, bağlanmaya esas tutulan görev aylık veya ücretleri tutarının yarısı nispetinde ödenir.
Ek Madde 11 - (7/2/1969-1101/1 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan ücretli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emekli aylıkları kesilir.
Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile T.C. Emekli Sandığına bildirirler.
Şu kadar ki, (Ek ibare: 3/4/1998 - 4359 md.) yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler ile mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası gerektirdiği ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tayin edilecekler hakkında 1 inci fıkra hükmü uygulanmaz. (1)
-------------------------------------------
(1) Yüksek öğretim kurumlarında sözleşmeli olarak görev alan emekli öğretim üyeleri için 2914 Sayılı Kanunun 17 nci maddesine, MİT'e sözleşmeli olarak görevlendirilecek emekli personel için 1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanuna bakınız.

Ek Madde 12 - (7/2/1969-1101/1 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, harb malüllüğü, dul ve yetim aylıklarının (Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar dahil) zamanında ödenmesini teminen lüzumu halinde genel ve katma bütçelerin emekli keseneği karşılıkları tertiplerinden, T.C. Emekli Sandığına yeteri kadar avans verilir.

Ek Madde 13 - (2/3/1970-1239/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malül ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68 inci maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır.

(Ek: 8/7/1971-1425/6 md.) Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malüllük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da gözönüne alınarak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. Şu kadarki, bunlardan ayliklarinin kesilmesi gereken tarihlerde baskasinin yardimi olmaksizin hayatlarini devam ettiremeyecek derecede malül ve muhtaç bulunanlarin ayliklarinin ödenmesine devam olunur.
(Ek: 7/5/1986-3284/19 md.) Yukaridaki hükümler, 22/6/1956 tarih ve 6741 sayili Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent geregince malüllük ayligi alanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkinda da uygulanir.

Ek Madde 14 - (2/3/1970-1239/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarasi teselsül ettirilmistir.)
Ölüm tarihinde, ayliga müstahak olmiyan veya ayligi kesildikten sonra baskasinin yardimi olmaksizin hayatlarini devam ettiremiyecek derecede malül ve muhtaç duruma giren erkek çocuklara, yazi ile Sandiga müracaatlarini takibeden ay basindan itibaren aylik baglanir ve gerekirse 68 inci maddeye göre düzeltme yapilir.

(Ek: 2/6/1972-1592/2 md.) 74 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fikralarinda yazili durumlarda olup da süresinde müracaat edemediklerinden aylik baglanamamis olanlar hakkinda da yukaridaki fikra hükmü uygulanir.

Ek Madde 15 - (8/7/1971-1425 sayili Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarasi teselsül ettirilmistir.)
Bu kanunda geçen:
a) "Personel kanunlari" deyimi; 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ile 926 sayili Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunlarin ek ve tadillerini, bu kanunlara tabi olmiyan kamu personelinin aylik ve sair özlük haklarini düzenlemek üzere çikarilacak kanunlari,
b) "Katsayi" deyimi; istirakçilerin görev ayliklarinin tayini için kabul edilen katsayiyi,
c) (Mülga: 24/12/1980-2363/7 md.)
ifade eder.

Ek Madde 16 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarasi teselsül ettirilmistir.)
Ayliklarini Personel kanunlari hükümlerine göre alan istirakçilerin, emeklilik keseneklerine, Personel kanunlari geregince kazanilmis hak olarak aldiklari rütbe, kidem, derece ve kademelerin gösterge rakamlarinin katsayi ile çarpimi sonunda bulunacak aylik miktari esas alinir.
Iki yilda bir derece yükselmesine tabi bulunan istirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas ayliklari birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, ilk yil bu derecenin ilk kademesi, ikinci yil ikinci kademesi ve üçüncü yil son kademesi ayligi üzerinden kesilir.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile disardan atanan bakanlardan emeklilik kesenegine esas ayliklari birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin dördüncü kademesi ayligi üzerinden kesilir. Emeklilik kesenegine esas ayliklari diger derecelerde bulunanlarin emellilik kesenekleri ise, bu derecelerin besinci kademesi ayliklari baslangiç alinarak kesilir ve yürütülür.

(Dördüncü fikra iptal: Anayasa Mahkemesinin 24/2/1972 tarih ve E. 1972/4, K. 1972/11 sayili Karari ile.)
(Ek: 19/6/1979-2251/1 md.) Birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliye ayrildiktan sonra yasama organi üyeligine seçilmis olanlarla, yasama organi üyeliğinden ayrıldıktan sonra T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olanlardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci derecenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında uygulanan ek göstergeler emsal alınarak yapılır. Bunlardan, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. Ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için fark ödenmez.

Ek Madde 17 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri derece ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 inci maddesinin hükümleri de gözönüne alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas tutulur. (1)
Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel Kanunlarına göre her derecede geçirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.
Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sürelerinin her yıl bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkları tespit edilir. (2)
Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz.
Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerin değerlendirilmesinde, daha önce herhangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her
---------------------------------------
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici Madde 135" olarak değiştirilmiştir.
(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi için gerekli 3, 4, 5 yıllık süreler öğrenim derecesi farkı gözetilmeksizin her memur için (3) yıl olarak tespit edilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Okunmamış 14-03-2008, 01:36 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1)
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara alınmaz.
Ek Madde 19 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

(Değişik: 23/6/1983-2853/1 md.)
Bu Kanuna göre bağlanacak emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının alt sınırı, bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığıdır.
Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90 ından,
c) Dul ve yetim sayısı 1 kişi ise % 80 inden,
Az olamaz.
Vazife malülü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Harp malüllüğü zammı ayrıca nazara alınır.
Ek Madde 20 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 1/6/1976 - 2013/1 md.)(2) Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, ek 4 üncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.(3)
Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz.
(Ek: 29/11/1984 - KHK- 243/49 md. Değişik:6/7/1995 - KHK-562/15 md.) İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malüllüğü hükümlerine göre vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takibeden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir.
-------------------
(1) Ek 17 nci maddenin 2 nolu dipnotuna bakınız.
(2) Bu maddenin uygulanmasında,27/6/l989 Tarih ve 375 sayılı KHK'nin, bu kanunun sonuna eklenen "İşlenemiyen Hükümler Bölümün"deki geçici 1 inci maddesi ile
570 sayılı KHK'nin Gecici 1 nci maddesine bakınız.
(3) Bu hükümde sözü edilen Ek 4 üncü madde,24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olduğundan Külliyata alınmamış ve numarası teselsül ettirilmemiştir
.
(Ek cümle: 1/4/1998 - 4354/3 md.) Ancak aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

(Ek: 13/7/1993 - KHK-486/22 md; Mülga: 6/7/1995 - KHK 562/15 md.) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.
Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahukkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.
5434 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
Değişik: 28/4/1982-2665/1 md.) Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini alamadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri kanuni mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa ödenir.
Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukardaki fıkra hükmü uygulanır.

Ek Madde 21 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında,5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.

Ek madde 22 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Sıhhi izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesilmiyerek aylıkları ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bu süreler için kesenek ve karşılık alınmış ise geri verilir.
Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tarihi takibeden aybaşına kadar ödenmez.

Ek Madde 23 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıkları, bu indirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.
Ek Madde 24 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek l0 ncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan daha önce emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (Daha önce 23/10/1969 tarihli ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar dahi) müracaatları halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. (1)
13/6/1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun hükümleri, adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygulanır ve intibakları buna göre yapılır.

Ek Madde 25 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 11 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda,Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunmadan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23/2/1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. (2)

Ek Madde 26 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemleri;
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tayinindeki usule göre tayine yetkili makamın,
b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malüllük (Adi ve vazife malüllüğü) hallerinde, iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, illerin daimi komisyon üyeleri ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam edenlerin, istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanların son defa görev yaptıkları yer başkanının,
d) Kurumların, yönetim veya Müdürler Kurulu üyelerinin istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek amirinin, (Müdürler Kurulundaki memur temsilcileri, bu göreve scçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre),
e) Danıştay Başkanının istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Başkanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı,
Onayı ile tekemmül eder.
--------------------------
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 5 inci maddenin numarası,teselsülü sağlamak için 17/7/1964 tarih ve 506 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı maddesi olarak değiştirilmiştir.
(2) Bu maddede sözü edilen Ek madde, teselsülü sağlamak için "ek madde 8" olaraknumaralandırılmıştır.

Ek Madde 27 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

İştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili, 30 gün içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlanma isteğini geri alabilir.
30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden dönülemez.

Ek Madde 28 - (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Yönetim Kurulunun 5434 sayılı Kanunun 8 inci madesinin (ç) fıkrasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği ilgililere tebliğ olunur.
İlgililer buna ait kararlara karşı sandık aleyhine Danıştay nezdinde dava açabilirler.

Ek Madde 29 - (8/7/1971 - 1425 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
5434 sayılı Kanunun 39,53,62,66,78,82 ve 88 inci maddelerinde yazılı (15) ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. Ancak, 53 üncü maddeye 22/6/1956 tarihli ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü saklıdır.

Ek Madde 30 - (2/6/1972 - 1592/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir,eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağlamaz.

Ek Madde 31 - (20/5/1976 - 2012/2 md. ile gelen numarasız Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;
a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpda uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, normal staj süreleri,
c) (Mülga: 6/7/1995 - KHK-562/25 md.)
d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,
(Değişik: 3/4/2003-4839/4 md.) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır. katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre tespit olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile getirilen bütün borçlanma tahakkuklarına da aynen uygulanır.
Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle emuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.
e) 3/7/1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki en yüksek gösterge 1/8/1975 tarihinden geçerli olmak üzere 1905 sayılı Kanuna tabi olanlardan emeklilik müktesepleri 1 inci dereceye gelmiş bulunanlar hakkında da uygulanır.
Ancak bunlardan kesilen kesenek ve karşılıklar, aynı derecede görevde olanlardan kesilen, miktardan az olmaz.
İlgililer ve kurumları, noksan kesilen kesenek ve karşılıkları 6 ay içinde T.C. Emekli Sandığına öderler.

Ek Madde 32 - (1/6/1976-2013/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olmayan görevlerden 1/3/1970 tarihinden önce emekli, adi malül veya vazife malülü olanlara, ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar;
A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun l897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kısmının (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizmete giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak,
B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiili hizmetin (Fiili hizmet zammı, itibari hizmet süresi ve tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek, Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 1/3/1975 tarihinden geçerli olarak yükseltilir.
Şukadar ki, bu yükseltmeler sırasında;
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü madesinin başlangıç ve tavan dereceleri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak,
b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak aylık dereceleri yukarıdaki hükümlere göre alınacak başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu dereceler esas alınmak,
c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve kademenin tespitinde değerlendirilmek,
d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de dahil) yedek subay ögretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde bulundurulmak,
Suretiyle işlem yapılır.
Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer değerlendirilemez.
Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kademelerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam edilir.
Yükseltme sonunda 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge verilmiş olması halinde ek göstergeler de gözönünde bulundurulmak suretiyle işlem yapılır.
Bu madde gereğince yapılacak yükselmeler nedeniyle ikramiye farkı ve 1/3/1975 tarihine kadar geçen süre için aylık farkı ödenmez.

Ek Madde 33 - (1/6/1976 - 2013/3 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirlmiştir.)
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek geçici 4 üncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu kanun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

Ek Madde 34 - (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulunanlardan veya bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olanlardan, 5/3/1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8/7/1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine göre müracaat etmemiş bulunanlardan, 1/3/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 2 nci, 26/8/1971 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçici 4 üncü, 8/1/1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun geçici 15 ve 16 ncı maddelerine göre, T.C. Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin borçlanmaları 3/6/1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun ek maddesinin (d) fıkrasındaki esaslara göre yapılır.

Ek Madde 35 - (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Durumları 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya T.B.M.M. üyeliğinde bulunanlarla, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu görevlere girenlerin T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatları halinde Yasama organı üyeliğinde geçmiş süreleri, hizmetin geçtiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümleri dikkate alınarak tespit edilecek emeklilik keseneğine esas derece aylık tutarları üzerinden, o tarihlerde kesilmesi gereken emeklilik kesenekleri hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve ödenek veya aylıklarından kurumlarınca tahsil edilir. Bu süreler için hesaplanacak kurum karşılıkları ise T.B.M.M. tarafından defaten T.C. Emekli Sandığına yatırılır.
Bu süreler dikkate alınarak, ilgililerin emeklilik keseneğine esas aylıkları, 13/6/1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun esasları dairesinde yeniden tespit olunur.

Ek Madde 36 - (28/6/1978-2161/1 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Emekliliğe tabi görevlerden 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle ayrılanlarla Yasama organı üyeliği sona eren ve tekrar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve alma hakkı zaman aşımına uğramamış olup da, borçlandıkları sürelerle birlikte 88 inci maddede yazılı duruma girenlerin Sandığa yazılı müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en son emeklilik keseneğine esas derece ve kademe tutarı üzerinden % 8 oranında her ay ödemeleri kaydıyla borçlanmaları iptal edilmez.

Ek Madde 37 - (18/1/1979 - 2177/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Vazife malüllerine de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır.

Ek Madde 38 - (24/12/1980 - 2363/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 34 ncü maddesi ile geçici 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince alınan fiili hizmet süresi zammı 38 nci maddesi gereğince alınan itibari hizmet süresi ve 39 ncu maddesi gereğince alınan 55 ten eksik yaş farkları karşılıkları; emeklilik keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir.
Ayrıca aynı kanunun diğer maddelerinde yer alan, kesenek oranları % 10; % 5, % 6, % 14 kurum karşılıkları % 18; kesenek ve karşılık toplamlarına ait oranlar da "Kesenek ve karşılık toplamı" olarak değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Okunmamış 14-03-2008, 01:37 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Ek Madde 39 - (Ek: 24/12/1980 - 2363/3 md.; değişik:8/5/1991-3715/1 md.) T.C.Emekli Sandığınca, emekli,adi malul,vazife malulü olanlara,dul ve yetimlerin herbirine ödenecek aylıklardaki,emekli ve evlenme ikramiyeleri,kesenek iadeleri, toptan ödeme işlemleri ve bunların farklarındaki kesirler,Genel Bütçe Kanununda kesirli işlemler için belirlenmiş miktara çıkartılarak ödenir. Giriş keseneği,emekli keseneği, artış farkı ve bunlara ait kurum karşılıkları,ek karşılıklar,itibari hizmet süreleri ile fiili hizmet süresi zamları, hizmet ihyaları, hizmet borçlanmaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü paralardaki kesirler de (her ödeme,şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) aynı miktara çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir.

Ek Madde 40 - (Ek:24/12/1980-2363/3 md.;Mülga: 27/6/1989 - KHK -375/32 md.)

Ek Madde 41 - (28/4/1982-2665/2 md.ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.

Ek Madde 42 - (28/4/1982-2665/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.
Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
Ek Madde 43 - (28/4/1982-2665/2 md.ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.
Ek Madde 44 - (28/4/1982-2665/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
Ek Madde 45 - (28/4/1982 - 2665/2 md.ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler,istenecek belgeler,kabul şartları,bunları inceleyecek kurul,işletme şekli ve esasları ile başka hususlar,Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Ek Madde 46 - (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olup 1/3/1965 tarihinden önce,herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatında çalışmış olanlar,bu teşkilatta geçmiş süreleri için 20/5/1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre borçlandırılır.(1)
Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili diğer hükümleri uygulanır.
Ek Madde 47 - (21/7/1983 - 2865/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinden,herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan;
a) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanlar,
b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam hatip ve müezzin - kayyımlara vekalet edenler,
c) (Değişik: 26/2/1985 - 3157/1 md.) Köy,kasaba ve mahalle camilerinde dernek,vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanlar;
Bu görevlerde geçmiş süreleri için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa 20/5/1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre borçlandırılırlar.(1)
----------------------------
(1) Bu maddede sözü edilen Ek maddenin numarası tesesülü sağlamak için "Ek Madde 31" olarak değiştirilmiştir.


Köy,kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin borçlandırılabilmesi için ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek,vakıf veya köy bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro,bu olmadığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki;Bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki mümkün değilse,ilgilinin,diyanet işleri başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve yetkili sulh hukuk mahkemesince verilmiş olan bir karar yeterli sayılır.
Bu maddeye göre yapılan borçlandırmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanmayla ilgili diğer hükümleri uygulanır.

Ek Madde 48 - (23/9/1983 - 2898/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine;emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır. Ek göstergesi daha düşük kadrolara atananların emeklilik keseneklerine önceki ek göstergeleri esas alınır.
b) (Değişik birinci fıkra :9/4/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/26 md.) Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere,genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belir-
lenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere,ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro,unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır.
(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/26 md.) Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır.
Bu fıkralara girenlerden daha önce personel kanunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak ek göstergeler,önceki görevleri için tespit edilmiş ek göstergelerden aşağı olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan iştirakçi olanlara,emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için hakimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek gösterge rakamları,1 inci derece için de iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı, (Ek ibare:27/1/2000-4505/4 md.) emekliliklerinde ise iştirakçilerin yararlanmakta olduğu en yüksek temsil tazminatı rakamları uygulanır.
Ek Madde 49 - (23/9/1983 - 2898 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup,ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri uyarınca Sandığa devredilecek hizmetlere karşılık,çeşitli kurumlardan herhangi bir bedel alınmaksızın,bu hizmetler Sandıkça devir alınmış sayılır.
Ek Madde 50 - (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir;İptal:An.Mah.2/12/1986-.1986/22,K.1986/28
sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 51 - (7/5/1986 - 3284/18 md.ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir;İptal:An.Mah.2/12/1986-E.1986/22,K.1986/28
Sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 52 - (7/5/1986 - 3284/18 md.ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir;İptal:An.Mah.2/12/1986.1986/22,K.1986/28
sayılı kararı ile.)

Ek Madde 53 - (7/5/1986 - 3284/18 md.ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir;İptal:An.Mah.2/12/1986-.1986/22,K.1986/28 sayılı kararı ile.)
Ek Madde 54 - (7/5/1986-3284/18 md.ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; iptal: An.Mah. 2/12/1986-E.1986/22,K. 1986/28 sayılı kararı ile.)

Ek Madde 55 - (7/5/1986-3284/18 md.ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)

Ek Madde 56 - (7/5/1986-3284/ 18 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
a) Bu Kanunla ek ve değişikliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum kesenek karşılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (d) fıkralarında gösterilen oranlar esas alınarak yükseltilmiş sayılır.
b) "Emekli,Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük" ile "Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve " Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.
Ek Madde 57 - (7/5/1986-3284/18 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıllık zamanaşımına tabidir.

Ek Madde 58 - (7/5/1986-3284/18 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)

Ek Madde 59 - (7/5/1986-3284/18 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye`de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.

Ek Madde 60-65 - (Ek: 21/4/1988-3430/1 md,; İptal: An. Mah.`nin 24/5/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

Ek Madde 66 - (Ek: 26/6/1984-KHK-241/37 md; Mülga: 3/4/2003-4839/5 md.)

Ek Madde 67 - (29/11/1984-KHK-243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Daha önce bulundukları kadrolar veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeler, yürütmekte oldukları görevler veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenen ek göstergelerden yüksek olanlar hakkında 15 inci maddenin (h) fıkrası hükmü dikkate alınarak emeklilik yönünden en yüksek ek gösterge uygulanır.Kaldırılmış kadrolarda bulunmuş olanlardan iştirakçi bulunanlar ile emekli olanlar veya ölmüş bulunanlar için uygulanacak ek göstergeler Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce birinci fıkra kapsamına girenlerin 15 inci maddenin (h) fıkrasındaki şartlar aranmaksızın aylıkları düzeltilir ancak geçmiş süreler için bunlara bir fark ödenmez.

Ek Madde 68 - (30/12/1987-KHK-306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md.)
Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil (Ek ibare:4/7/2001-KHK 631/1 md.) veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. (Ek cümle: 4/7/2001-KHK-631/1 md.)
Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir.
(Ek hüküm:23/2/1995-KHK-547/13 md.) Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır.
Bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. (Ek hüküm:27/1/2000-4505/3 md.)
Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz (1)
Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı (2), Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, Profesör unvanında üç yılını tamamlamış olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılır.
(Ek:27/1/2000-4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.(3)
Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.
(Beşinci fıkra mülga: 23/2/1995-KHK-547/13 md.) Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşılığında tahsil edilir.
(Yedinci fıkra mülga: 23/2/1995-KHK-547/13 md.)
---------------
(1) Bu fıkraya "makam veya yüksek hakimlik" ibaresinden sonra gelmek üzere 27/1/2000 tarih ve 4505 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "ve temsil" ibaresi eklenmiştir.
(2) Bakanlık Müsteşarı ibaresi, 23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK`nin 13.maddesi ile "Başbakanlık Müsteşarı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Bu fıkrada yer alan; "Temsil tazminatı" ibaresi, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı KHK ile "temsil ve görev tazminatları" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


(Ek:27/1/2000-4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.(1)
Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.
(Beşinci fıkra mülga: 23/2/1995-KHK-547/13 md.)
Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşılığında tahsil edilir.
(Yedinci fıkra mülga: 23/2/1995-KHK-547/13 md.)
Ek Madde 69 - (14/1/1988-KHK-311/6 md ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanların emekli aylıkları, bu Kanuna göre bağlanan en yüksek emekli aylığının % 75`ine yükseltilmek suretiyle ödenir.Başbakanlık görevini yürütmekte bulunanlara görevleri süresince bu yükseltme yapılmaz.

Ek Madde 70 -(Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md.;Değişik:13/6/1994 -KHK-546/3 md.) Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan;
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,
b) (Değişik: 6/7/1995-KHK-562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri, ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek
Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,
- Diğerlerinde % 40 ına,
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.(2)
------------------
(1)Bu fıkrada yer alan; "Temsil tazminatı" ibaresi, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı KHK ile "temsil ve görev tazminatları" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu fıkra hükmünün 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi yönünden 2003 mali yılı için uygulanmayacağı, 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
(2) Sırasıyla, %100, %75, %40 ve %26 iken, 20/3/1997 tarih ve 570 sayılı KHK`nin 11 inci maddesi ile
- Ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olanlardan %160`ına
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlardan % 100`üne
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlardan % 60`ına
- Diğerlerinde % 35`ine,
Şeklinde değiştirilen bu bentteki grup ve oranlar, 25/8/1998 tarih ve 98/11588 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/12/1998 tarihinden geçerli olarak metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (Bkz.R.G: 5/9/1998 - 23454)


(Değişik: 6/7/1995-KHK-562/14 md.) Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da,sınıfı,görev ve kadro unvanı,derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır.
Bu tutarlar,bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli,adi malüllük,vazife malüllüğü,dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir.

Ek Madde 71 - (Ek: 24/11/1994 - 4046/38 md.)
Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50`nin altına düşen ler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personel den isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50`nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.

Ek Madde 72 - (Ek:6/7/1995 - KHK-562/16 md.)
Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Ek Madde 73 - (Ek: 3/4/1998 - 4359/6 md.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.
Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Ek Madde 74 - (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md.)
Genel hayatı etkileyen doğal afetlerin meydana geldiği bölgede bulunan Sandığa tabi kurumlardan afet nedeniyle süresinde bildirimde bulunamayan ya da tahakkuk eden Sandık alacaklarını ödeyemeyen kurumların Sandığa olan her türlü borçlarına afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmaz.
Ancak, afetin doğrudan etkilediği yerleşim yerlerinde bulunan belediyelerin afet tarihine kadar Sandığa olan tüm borçları ile afet tarihinden sonraki 1 yıl içinde doğacak tüm borçlarının gecikme zammı ve faiz alınmaksızın ertelenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.
Ek Madde 75-(Ek:8/12/1999-KHK-589/1 md.)
Ek 71, ek 72 ve geçici 192 nci maddeler gereğince emekli kesenek ve karşılıklarını kendileri ödeyen iştirakçilerle geçmiş hizmet sürelerini borçlanmış bulunan iştirakçilerden doğal afet nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğradıklarını belgeleyenlerin Sandığa yapacakları ödemeler istekleri halinde ertelenir. Erteleme süresi ve ertelenen borçların tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
102 nci madde ile 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçmiş hizmet borçlanması ve hizmet ihyası yapılabilmesi için tanınan süre içinde doğal afetler sonucu mal veya bedence önemli zarara uğraması nedeniyle başvuruda bulunamadığını belgeleyenler süresi içinde başvurmuş sayılırlar. Borçlanma tahakkukunda başvuru tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınır. Hizmet ihyaları ise ihya için ödenmesi gereken paranın Sandıkça yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi şartıyla yapılır.
Doğal afetler nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğrayanlar bu durumu hasar tespit komisyonu kararı, tedavilerini yapan sağlık kurumunun raporu veya il ya da ilçe idare kurulu kararı ile belgeleyebilirler.
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Okunmamış 14-03-2008, 01:44 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Ek Madde 76-(Ek:27/1/2000-4505/4 md.)
Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri sona erenlerin Sandıkla kurmuş oldukları ilgi Sandığa yapacakları başvuru tarihini izleyen
aybaşından itibaren devam ettirilir.
Bunların emekli kesenekleri görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık derece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden keseneğe esas diğer unsurlarda nazara alınmak suretiyle hesaplanır ve ilgililer tarafından ait olduğu ay içinde Sandığa ödenir.
Bu suretle geçen sürenin her yıl bir kademe her üç yılda bir derece yükseltilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirlenen en son yükselebilecekleri derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla emekli keseneğine esas derece ve kademeleri yükseltilir ve ek göstergeleri bu derecelere göre ek 48 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle tespit edilir.
Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumlarda çalışanların kesenekleri kendileri, karşılıklı ise çalıştıran işverenden tahsil edilir.
Kesenek ve karşılıklarını bu maddede belirtilen sürede yatırmayanların o aya ait hizmetleri sayılmaz.
Bir süre Sandıkta ilgilendirildikten sonra veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus olmak üzere yeniden Sandıkla ilgilendirilme isteğinde bulunabilirler. Bu suretle geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, işçi statüsünde çalışanların 1475 sayılı İş Kanunundan doğan hakları saklıdır.

Ek Madde 77 - (Ek: 11/5/2000-4567/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 15/9/2000-KHK-624/1 md; değiştirilerek kabul; 13/6/2001 - 4677/1md.)
Bu Kanunun 64 üncü, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli
Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.
a) (Değişik birinci fıkra: 15/9/2000-KHK-624/1 md; değiştirilerek kabul: 13/6/2001-4677/1 md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tâbi tutulur.
b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır.
Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır.Astsubaylardan subay olanlar, astsubay ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kadame, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kadamedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göreyapılır.
c) Sivil iştirakçiler ile yedek subay, erbaş v erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.
d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için başkomiser rütbesidir.
e) Derece yükselmesi ve kadame ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve malüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
f) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.
(Ek: 13/6/2001 - 4677/1 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak
derecede malûl olanlara, asgarî ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
Ek Madde 78 - (Ek: 15/9/2000 - KHK-624/2 md.; değiştirilmiş kabul: 13/6/2001 - 4677/2 md.)
28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 28.2.1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.
OTUZ YEDİNCİ KISIM
Geçici Hükümler
A) Devir Muameleleri


Geçici Madde 1 - Aşağıda yazılı emekli sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve tahvilatı,menkul ve gayrimenkul bütün malları,alacak ve borçları,bunlara ait kayıt, defter ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunur. Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan muameleleri gösterir şekilde hazırlanacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerekli müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır:
a) 20/3/1936 tarihli ve 2921 sayılı kanunla kurulu; İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı;
b) 15/2/1937 tarihli ve 3137 sayılı kanunla kurulu; Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı;
c) 4/6/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 55 inci maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
ç) 24/6/1938 tarihli ve 3492 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
d) 2/7/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunla kurulu; Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
e) 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı;
f) Türkiye Emlak Kredi Bankası Emekli Sandığı;
4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanılarak evvelce fiili hizmet müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı olarak Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan tahsil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili belediyelere devrolunur.
Geçici Madde 2 - 28/5/1934 tarihli ve 2454 sayılı kanunla kurulu (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı) nın adı (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir.
Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, bu İdarenin; 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçilerinin, 2454 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik muamelelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek şekilde özel bir kanunla işçi sigortalarına devredilinceye kadar geçici olarak çalışmasına devam eder. Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcutları ile alacak ve borçları aşağıda gösterilen şekilde tasfiyeye tabi tutulur:
a) Geçici 1 inci madde gereğince hazırlanacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecek memur ve hizmetlileriyle (İşçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçilerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paraları ayrı ayrı tesbit edilir;
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte onar yıllık hesaplanır;
c) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle alacaklarından, borçları ve (a, b) fıkralarındaki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) fıkrasında gösterilen keseneklere nispet edilerek ikiye ayrılır;
ç) Yukarki (a), (b) ve (c) fıkralarında gösterilen paralardan, memur ve hizmetlilere ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait miktar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunur;
d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış borçlanmaların bakiyeleri, yukarki hesaplaşmalara dahil edilmiyerek bunlardan memur ve hizmetlilere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait bulunanlar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunup buralarca tahsillerine devam edilir;
e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve borçlarının ödenme işleri o Sandığa izafetle (İşçiler Emekli Sandığı) nca yapılır.
Yukarki fıkralar gereğince yapılan devir tarihinden itibaren 6 ay sonunda teknik bir hesaplaşma yapılarak buna göre her iki sandığa ayrılan miktarlarda fark görülürse fazla almış olan sandık, bu farkı % 4 mürekkep faiziyle diğer Sandığa öder.
Geçici Madde 3 - 26/1/1939 tarihli ve 3575 sayılı kanunla kurulu (Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ile ilgili hizmetlilerin; kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile karşılıkları ve % 4 mürekkep faizi, ayrıca memur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olanlar ile yine bu sınıfa dahil olanlardan ölmüş olanların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış aylıkların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.
Hizmetlilere ait borçlanmaların bakıyeleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilerek oraca tahsillerine devam edilir.
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa dahil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bütün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 sayılı kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin yardım işlerini tedvir etmek üzere - ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek surette özel bir kanunla işçi sigortalarına devrolununcaya kadar 3575 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder.
Geçici Madde 4 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan ödemeler, bu kanunun esaslarına göre hesaplanır.

Geçici Madde 5 - 14/1/1933 tarihli ve 2097 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle kurulu (Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı); (Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) adı altında ve 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hükümlere göre çalışmasına devam eder.
Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı memur ve hizmetlilerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen ve kesenekleriyle karşılıkları geçici 1 inci maddenin (D) işaretli fıkrasında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilecek olan fiili ve itibari hizmet müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek hizmet müddetlerine eklenmek suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.
Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur ve hizmetlileriyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait kesenek karşılıkları (Özel İdareler Zat Maaşları Sandığı) tarafından ödenir.
Özel idarelerle yukarda yazılı belediyeler memurlarından; kaldırılan hükümlere göre borçlanmış olanların borçlarından yapılan tahsilat ile borç bakiyeleri ilgili özel idare ve belediyelere devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur.

Geçici Madde 6 - Geçici 1,2 ve 3 üncü maddelere göre yapılacak devir muamelelerinin kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müddet içinde tamamlanacağı Maliye Bakanlığı ile sandıkların bağlı bulundukları Bakanlıklarca birlikte tesbit olunur.
Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.
Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hizmetlileri, devrin sonuna kadar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın memuru olarak ve almakta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler.

Geçici Madde 7 - Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda bir vazifeye geçmek istiyenler ehliyet ve Sicilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları kurumların kadrolarına, almakta oldukları aylıklarla, tercihan alınırlar.
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda veya kurumlarda bir vazifeye alınmıyanlara veya geçici 6 ncı madde gereğince devir işlerinde çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tam olarak ödenir.
Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve bunlar için karşılık ta verilmez.
Bu müddet içinde kurumlarla aylık veya ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin mütaakıp ay ücretleri ödenmez.
Yukarıda sözü geçen memurlardan fiili hizmet müddetleri (25) yılı doldurmamış ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bulunanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan istediklerinde her hizmet yılı için; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları ücretleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, emeklilik hakları tasfiye olunur.

Geçici Madde 8 - 17/4/1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle kurulup 4/9/1947 tarihli ve 5129 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle adı (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (TÜrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.
Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık toplamının % 15 i üzerinden (Bu paranın yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, yukarki hükme göre ödenen para çıkarılarak artanı, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Geçici Madde 9 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde adları değiştirilen Devlet Demiryolları ve Askeri Fabrikalar İşçileri Emekli sandıklarının memur ve hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili hizmet müddetleri ile bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici maddeler hükümleri tatbik olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.
Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıklarınca ödenir.
Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan girecekler hakkında da bu kanunun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 10 - Kaldırılan sandıklardan bağlanmış her çeşit aylıklarla geçici 2 ve 3 üncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na intikal edecek emekli, dul ve yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yükseltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir.
Yukarki fıkrada adları geçen sandıklarca peşin ödeme yapılmışsa bu aylıkların, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca, bu ödemelerin ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden ay başından itibaren, ödenmesine başlanır.
Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl ödenmekte olduklarını gösterir, müfredatlı cetveller, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu beklenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na gönderilir.

Geçici Madde 11 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce: 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden; bu kanunla kaldırılan veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya bu kurumlardan 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçmiş olup ta kesenek ve karşılıkları 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesi gereğince henüz ödenmemiş bulunanlara ait paralar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar dairesinde ve aşağıda yazılı şekilde derhal ödenir:
a)(Değişik: 3/3/1954 - 6311/20 md.) 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, kaldırılan Sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar 4805 sayılı kanunun mer'iyete girdiği 1/1/1946 tarihine kadar olan müddet için hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na,
b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o dairelere;
c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o daireye;
1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden Devlet Demiryolları memur ve hizmetliliğine geçenlere ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;
ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığından taallükuna göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;
1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden Devlet Demiryolları işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili daire veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ndan Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığına:
4644 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askeri Fabrikaların aylık ücretli daimi vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı kanuna tabi veya kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri verilmemiş olanların fiili hizmet müddetleri için de 4644 sayılı kanunun geçici 8 inci maddesi esasları dairesindeve yukarki fıkralara göre ilgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır.

Geçici Madde 12 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun 4 üncü ve 6 ncı, aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 3 üncü maddeleri gereğince aylıklardan kesilip emanet hesaplarında kayıtlı bulunan % 5 emekli kesenekleriyle karşılıkları, müfredat bordrolariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için % 5 üzerinden faiz hesaplanır.
4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanun hükümlerine tabi vazifelerden kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı için 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince ilgililerin geçtikleri sandıklara iki asli maaşları nispetinde ödenen paralardan, 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraya isabet eden miktarı, birinci fıkrada yazılı paradan indirilerek ilgili dairelerce gelir kaydolunur
2/7/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurların aylıklarından 4805 sayılı kanuna göre kesilerek Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığına gönderilen emekli kesenekleriyle % 5 karşılıklarından toplanmış paraların (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devri, geçici 1 inci madde hükmüne göre yapılır.
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Okunmamış 14-03-2008, 01:45 PM
MAVİ KARANLIK
Standart Cevap: Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Geçici Madde 13 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanuna tabi dairelerden veya kanunla kurulu Emekli sandıklarından, emekli, adi malüllük veyavazife malüllüğü aylığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet zammı yapılmış, tazminat verilmiş olanlarla ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı kanun gereğince kesilip geçici 12 nci maddeye göre (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili kurumlara geri verilerek oralarca gelir kaydedilir.

B) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı Tanınan Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Duruma Girenler

Geçici Madde 14 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı sandıkların memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edilmiş bulunanlar dahil) kaldırılan hükümlere göre iktisap ettikleri fiili ve itibari hizmet müddetleri, bu kanun hükümlerine göre geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında:
a) 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek suretiyle aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan önce geçen müddetler ve o tarihten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar da (19) uncu yaşta ve aylıklı memuriyetlerde geçen müddetler;
b) Adları 1107 sayılı kanunla (Gedikli küçük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli küçük zabit)likte ve gedikli erbaşlıkta geçirilmiş müddetler ile mükellef hizmetin bitip ilk temdidin yapıldığı tarihten sonra jandarma gedikli erbaşlığında geçen müddetler;
c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler için 4454 sayılı kanunun 50 inci maddesinde yazılı fiili hizmet zamları, eklemeye tabi tutulur.
Bu madde hükmünün tatbikında (15) inci yaşın doldurulmasından önce geçen hizmet müddetleri hesaba katılmaz.
Bu madde hükmü; geçici 28 inci maddede yazılı olanlar hakkında o madde nazara alınarak uygulanır.
(Değişik: 9/7/1953 - 6122/6. md.) 32 ve 36 ncı maddelerdeki fiili ve itibari hizmet müddetlerinin azami hadlerinin hesaplanmasında bu kanunun mer'iyete girmesinden önce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 39 uncu maddenin son fıkrası gereğince 55 yaştan yapılacak indirme hiç bir suretle 6 yıldan fazla olamaz.
Geçici Madde 15 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Türkiye Cumhuriyeti Ordusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subaylarla askeri memurlardan; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların; 32 nci madde gereğince fiili hizmet müddetlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılır.
Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin her ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylıkları tutarının % l0 u Hazinece toptan Sandığa ödenir.
Geçici Madde 16 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis mesleğinde bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek derecesine (dahil) kadar olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiili hizmet müddetlerine eklenecek müddetler 3 yıldan aşağı olamaz.
Bu suretle eklenecek müddetler için Hazinece geçici (15)inci maddenin son fıkrasına göre sandığa ödeme yapılır.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazılı vazifelerinde bulunanlardan, fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş olanlar yukarki zamlar dahil olmaksızın 22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını istiyebilirler.

Geçici Madde 17 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu askeri hastabakıcılığında müstahdem bulunan ve fiili hizmet müddetleri 10 yılı doldurmuş olan hemşireler, fiili hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda emekliye ayrılmalarını istiyebilirler. Bu takdirde 20 yıl üzerinden hesaplanacak emekli aylığı % 5 eksiğiyle bağlanır. (1)
----------------------
(1) 7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunla, emekli aylığı hesabına esas alınan yüzde oranları değiştirilmiş ve aynı kanunun (Teselsülün sağlanması için geçici 122 inci madde olarak numarası değiştirilen) geçici ikinci maddesi uyarınca 1/3/1969 tarihinden önce bağlanan aylıklar, bu tarihten sonra bağlanan aylıklar seviyesine getirildiğinden, bu maddeye göre indirimli bağlanan aylıklardaki indirimler 1/3/1969 tarihinden sonra kaldırılmıştır.

Geçiçi Madde 18 - (Değişik: 3/3/1934 - 6311/21 md.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile Milletvekili bulunan veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların;
a) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında;
b) 1/6/1928 tarihinden sonra şehremanetlerinin ve 1/6/1930 tarihinden sonra da hususi idare ve belediyelerin aylıklı tababet ve şuabatı mensupluğu ile eczası, kimyagerlik ve hastane, sanatoryum, verem dispanseri hemşirelikleriyle ziyaretçi hemşirelikleri vazifelerinde;
Geçen hizmet müddetleri 1/1/1950 tarihinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine muvakkat 14 üncü madde esasları dairesinde eklenir ve bu suretle eklenen hizmetler hakkında muvakkat 19 ve 20 nci madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükmü 1/1/1950 tarihinde açıkta olup da mezkür tarihten sonra iştirakçi durumuna girenler hakkında da uygulanır.
Bunlardan bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte açıkta olanlar hakkında durumlarına göre muvakkat 28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 19 - Geçici 14 üncü madde gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden; 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi olanların (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümlerine tabi olanlarla 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlar dahil) 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak üzere,
Bu müddetlerin her yılı için 1/1/1946 tarihindeki keseneğe esas aylıklarının 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazılı tutarlarının yıllık toplamının % 15'i, aşağıda yazılı esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memurların müstahdem bulundukları kurumlarca geçici 20 nci maddede yazılı şekilde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Hizmet müddetlerinin tesbitinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli kanunlarla borçlanma yoliyle eklettirilen müddetler hesaba dahil edilir.
Hizmet müddetlerinin toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl sayılır, 6 aydan az kesirler nazara alınmaz.
Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, yarısı karşılık sayılır ve bunların tahakkuk muamelesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgili kurumlar ve Maliye Bakanlığı arasında birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.
Geçici Madde 20 - Hazine ve katma bütçeli dairelerden 1683 sayılı kanuna tabi olanlar ve il özel idareleriyle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi tarafından geçici 19 uncu maddeye göre tesbit edilecek paralar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu kurumlar adına borç kaydolunup kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faize tabi tutulur.
Zamanında ödenmiyen faizler için tekrar faiz hesaplanır.
Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 yılından itibaren her yıl bütçelerinin zat maaşları bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf olunduğu ertesi yılın 8 inci ayı sonuna kadar tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki zat maaşları bölümündeki ödenekten ve yukarda sözü geçen borca mahsuben bir ay içinde Sandığa ödenir ve bu borç ödeninceye kadar mütaakıp yıllar bütçelerinin sözü geçen bölümlerinde daha az ödenek konulmıyacağı gibi bu tertibe konulan ödeneklerden başka tertiplere aktarma da yapılamaz.
Hazine dışında kalan kurumlar bu borçlarını, her yıl bütçelerine koyacakları ödeneklerle 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler.

Geçici Madde 21 - Geçici 19 uncu madde hükmünün uygulanmasında:
a) 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenler için Sandığa ödenmesi gereken paranın hesaplanmasında,geçiş tarihlerine kadar olan fiili ve itibari müddetleri ileo tarihteki keseneğe esas aylıkları nazara alınır.
b) 9/6/1936 tarihli ve 3017 sayılı kanunun 81 inci ve 82 nci maddelerinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensupları ile diğer memurlardan bu kanunun yürurlüğe girdiği tarihten önce kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili kurumlarda bir vazifeye geçenlerin,4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel aylıklı olarak geçen fiili hizmet müddetleri için Sandığa verilecek paralar,bunların aylıklı vazifelerden son defa ayrıldıkları kurumlarca ödenir.
c) 23/12/1935 tarihli ve 2871 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre emeklilik muameleleri Maliye Bakanlığınca yapılacak bina ve arazi vergileri memurlarının hizmet müdetleri için Sandığa verilecek paralar Hazinece ödenir.
ç) 30/1/1948 tarihli ve 5166 sayılı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatına alınan ilkokul öğretmen,başöğretmen ve yar öğretmenlerin hizmet müddetleri için hesaplanacak paralar,adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta oldukları il özel idaresince ödenir.
d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Savunma Bakanlığı Harb okulu öğrencisi bulunanlar ile 1683 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 4380 sayılı kanunla değiştirilen 2 nci fıkrası gereğince diğer okullar öğrencilerinin fiili hizmet müddetleri için Sandığa ödenecek paranın hesaplanmasında,bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan öğrencilik müddetleri nazara alınır ve tahakkuk asteğmen aylıkları tutarı üzerinden yapılır.
e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra,Tekel,Devlet Demiryolları,Devlet Denizyolları ve Türkiye Ziraat Bankasının ücretli vazifelerine geçerek tekaüde tabi hizmetleri 15 yıldan fazla olduğundan dolayı, 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesinin (a) fıkrası
3028 " " 1 " " (a) "
3137 " " 42 " maddesi
3202 " " 66 " "
gereğince emekli hakları mahfuz tutulmuş ve haklarında 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesi hükümleri uygulanmamış olanlardan;
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde, Milletvekilliğinde,belediye başkanlığında,illerin daimi komisyonu üyeliğinde ve geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların,aylıklı hizmet müddetleri için geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak paralar,bunların bu aylıklı memuriyetlerden son ayrıldıkları kurumlar tarafından ödenir.Bu hüküm, 4867 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesinden faydalanmış olanlar hakkında uygulanmaz.

Geçici Madde 22 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Geçici 1 ve 2 nci maddelerde adı geçen sandıklarla ilgili vazifelerde bulunanlardan; aylıklı hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi ile 3028 sayılı kanunun 1 inci maddesinin B fıkrasına göre tazminat almamış olanların,bu aylıklı hizmet müddetleri için,geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak paralar, bunların aylıklı vazifelerden son ayrıldıkları kurumlarca iki ay içinde toptan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı kanunun 66 ncı maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına parası ödenmiş olanlarla Türkiye Ziraat Bankası Yardım Sandığından Tekaüt Sandığına devredilmiş paraları bulunanların,bu paralarının ilgili bulunduğu hizmet müddetleri için bu ödemeler yapılmaz.

Geçici Madde 23 - Geçici 19 uncu maddeye göre hazırlanacak cetveller, kurumlarca Sandığa karşı yapılacak borçlanmanın tahakkuk belgesi olmak üzere Sayıştayın tetkikından geçirilir.

Geçici Madde 24 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 130 uncu maddede yazılı vazifelerde bulunanlarla 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenlerden:
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara tabi olanlar dahil) nakil suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra 130 uncu maddede yazılı vazifelere geçmiş olanların;
Milli Korunma Kanununun 3/8/1944 tarihli ve 4648 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesiyle tanınan emeklilik hakları mahfuz tutularak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.
Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mahfuz tutulan bu müddetleri için ayrıldıkları kurumlarca geçici 19 uncu maddedeki esas dairesinde hesaplanacak para,geçici 23 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde toptan Sandığa ödenir.
Geçici Madde 25 - 130 uncu maddede yazılı vazifelere,geçici 1 inci maddede yazılı sandıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili memur ve hizmetlilikten nakil suretiyle tayin edilmiş ve emeklilik hakları,Milli Koruma Kanununun 3/8/1944 tarihli ve 4648 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesiyle devam ettirilmiş olanların bu hakları, Sandığa geçerek devam eder.
Geçici Madde 26 - Geçici 19,24,28 ve 29 uncu maddelerde yazılı olanlardan; bu kanun gereğince keseneklerinin geri verilmesi gerekenlere,geçici 12 nci madde nin 3 üncü bendi hükmü mahfuz kalmak üzere,yalnız 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aylıklarından alınan kesenekler ödenir.
Bunların 4805 sayılı kanundan önceki zamana ait fiili ve itibari hizmet müddetlerinden dolayı durumlarına göre haklarında geçici 28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.
Geçici 22 nci madde gereğince kurumlarından Sandığa yapılan ödemeler ile bunlara ait müddetler hakkında da yukarki birinci fıkra hükmü cereyan eder.
Köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle köy sağlık memurlarından bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesenek iadesi durumuna gireceklere,bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yalnız kendilerinden alınan kesenekleri geri verilir.
1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden,4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdigi tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında ayrılmış olanlara,aylıklarından kesilen % 5 ler ile borçlanmalarından tahsil edilen paralar ve 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (b) fıkrasına göre sandıklardan kurumlara ödenmiş paralardan kesenek kısmı bu Sandıkça geri verilir.
Geçici Madde 27 - (Değişik:3/3/1954-6311/22 md.)
Muvakkat 14 üncü madde gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden:
a) Muvakkat 1,2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili bulunanların Sandıkla ilgilendirilmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları (Harb,esaret,milli mücadele ve mıntaka zamları gibi) itibari müddet zamları (Ziraat Bankası Memurlarının 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesine göre
müktesep zamları dahil) ile muvakkat 14 üncü maddenin (a,b) fıkralarında yazılı yerlerde ve yaşlarda geçen müddetleri,
b) 1683 sayılı kanunun hükmüne tabi olanların 4805 sayılı kanunun mer'iyete girmesinden sonraya ait fiili ve itibari hizmet zamları,
c) Yukardaki fıkralarda yazılı olanların 3977 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (d) bendinde yazılı aylıklı vazifelerde geçen hizmet müddetleri, Toplamının her ayı için 1/1/1950 tarihinde keseneğe esas vazife aylık veya ücretleri tutarının % 15 i son bulundukları kurumlarca bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir ve bu suretle ödenecek paranın hesabında ay kesirleri tam ay sayılır.
Geçici Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış olup ta bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlar hakkında emeklilik bakımından,aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur:
a) 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüge girmesinden sonra ayrılmış olanların geçmiş hizmet müddetleri için geçici 19 ve 23 üncü maddelere göre Sandığa para ödenir;
Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa ödenenlerin; adi malüllüklerinde veya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine yazı ile Sandığa müracaatları tarihini takibeden aybaşından itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca hizmet müddetleri üzerinden bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır;
b) 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılanların,geçmiş hizmet müddetleri için Sandığa ödeme yapılmaz.
Bunlardan;bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenler veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelere geçenler,tayinleri tarihinden itibaren bir ay içinde tayinlerini ve filli ve itibari hizmet müddetlerini bağlı oldukları kurumlar vasıtasiyle Sandığa bildirirler. Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldıkları kurumlar; geçici 19 uncu ve 23 üncü maddelere göre tahakkuk ettirecekleri paraları,Sandığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde toptan öderler.
Bunların 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanları için Sandığa yapılacak ödemelere,ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağanüstü ödeneklerinin toplamı esas tutulur.
Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere geçmeksizin adi malüllüklerinde veya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine,bu kanun hükümlerine göre kurumlarınca aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.
Toptan ödeme yapılmasında:1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanlar için;ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağanüstü ödenekler toplamı ve o tarihten sonra ayrılmış olanlar için de ayrıldıkları tarihlerdeki aylıkları tutarları üzerinden geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak para ile % 4 mürekkep faizi esas tutulur.
c) (Mülga:23/2/1965-545/4 md.)
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
cumhuriyeti, emekli, kanunu, sandigi, turkiye

Seçenekler
Stil


Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu

Türkiye Cümhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Sağlık bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
TÜRKİYE ve AB ÜLKELERİ’NDE TARIM Diğer Ders Ödevler
Galatasaray tarihçesi Galatasaray
Türkiye Cografi bölgeler Tarih - Coğrayfa
Yeni emeklilik kanunu da fiyasko Finans Makaleleri
2000’den itibaren SSK’dan emekli olanlara müjde..! Finans Makaleleri


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net