Rehberim

Türk Kara Kuvvetleri

Ansiklopedi bölümü T-U-V / Türk Kara Kuvvetleri konusu gösteriliyor Özet:Kara Kuvvetleri Târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte devletler, imparatorluklar ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ansiklopedi > T-U-V

Türk Kara Kuvvetleri

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Konu Kapatılmıştır

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 12-02-2008, 10:13 PM
Facebook Oyunları
Standart Türk Kara Kuvvetleri

Kara Kuvvetleri
Târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte devletler, imparatorluklar ve hattâ cihan imparatorlukları kurmuşlar, hak ve adâletin savunucusu olmuşlardır. Bu orduların en önemlisi Kara Kuvvetleri dediğimiz kara ordusudur.
Kara Kuvvetlerinin vazifesi, düşmanı saldırıdan caydırmak, saldırıları tesirsiz hâle getirmek, mümkünse yok etmek ve millî menfaatin gözetilip sağlanmasında gereken harekâtı yapmaktır. Türk Kara Kuvvetlerinin teşkilâtlı bir şekilde kuruluşu, Büyük Hun İmparatorluğunda, Mete zamanında M.Ö.209 senesinde olmuştur. Bu târih, Türk Kara Kuvvetlerinin ilk kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Türkler kendi yaptıkları sapan, ok, yay, kargı ve topuzu savaşlarda kullanırlardı. Genel olarak Türk kuvvetlerinde itâat, disiplin, savaşma azmi çok yüksek olup çocuklar küçük yaştan îtibâren asker olarak yetiştirilirlerdi. Ata binmek, ok atmak herkesin en tabiî haklarındandı. En önemli sporları ise avcılıktı, bilhassa sürek avları hakîkî bir savaş manevrası özelliğini taşırdı.
Hükümdâr aynı zamanda ordunun başkomutanıydı. Bu durum, Osmanlılar dâhil bütün Türk devletlerinde hiç değişmemiştir. Eski Türk devletlerinde en büyük rütbe Kaanlık olup, sonra Yabguluk rütbesi gelirdi. Komutanlara tuğ verilir, savaştaki başarısına göre rütbesi ve tuğu arttırılırdı. Türk ordusu onluk sisteme göre teşkil edilirdi. Birlikler on, yüz, bin ve tumane (toman, tümen) denilen onbinlik de binliklere bölünürdü. Bunların komutanlarına Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı, Tumanbaşı, Tomanbey veya Tümenbeyi denilmektedir.
İslamiyetten sonra Ortaasya Türk devletleri ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Beyliklerin askerî teşkilâtı Mete devrinden beri süregelen askerî teşkilâtın aynıdır.
Selçuklular bu askerî teşkilâtı aynen kendi bünyelerinde tatbik edip geliştirmişler ve 800 yıla yakın bir zaman İslâm dünyâsında askerî ve mülkî idârelerin tanziminde örnek olmuşlardır.
Selçuklu orduları, özel bir eğitime tâbi tutulup doğrudan doğruya sultana bağlı “Gulamân-ı Saray” ile her an savaşa hazır “Hassa ordusu”, meliklerin, şahnelerin askerleri ve nihâyet tâbi hükûmetlerin kuvvetlerinden oluşmaktaydı. Ayrıca gerektiğinde halktan ücretli asker toplanırdı.
Karahanlı, Türkmen beylikleri ve başlangıçta Anadolu Selçuklu orduları Türklerden kuruluydu. Gazneli ordusunda ise yerli unsur büyük çoğunluk teşkil ediyordu. Selçuklular savaşta ordunun moralini yükseltmek için nevbet ve cenk takımları kurmuşlar, bilâhare bu takım Osmanlılarda mehter takımlarına dönüştürülmüştür.
Selçuklularda bir tuğ Onbaşı(Ortakbaşı-Vişak başı); iki tuğ Çavuş (Serheng-Ellibaşı); üç tuğ Yüzbaşı (Haylı); dört tuğ Binbaşı (Hacip veya Hadim); beş tuğ Emir (General); altı tuğ Sipehsâlâr veya Beylerbeyi; yedi tuğ Hükümdâr (Başkomutan) rütbe işâretleridir. Bütün askerî işler merkezdeki Dîvân-ı Arz denilen dîvânda görüşülürdü.
Osmanlı Devlet teşkilâtında ordu; Orhan Gâzi (1326-1359) devrinde aşîret kuvvetlerinden dâimî orduya geçildi. Ordu; Kapıkulu Ocakları, Eyâlet askerleri ve geri hizmet kıt’alarını meydana getiren Yayalar-Yörükler, Müsellemler, Conbarlardan meydana gelirdi (Bkz. Kapıkulu Ocakları). Eyâlet Askerleri, Timarlı Süvâri, Azaplar ve Akıncılardan teşkil edilirdi. Birinci Sultan Murâd Han 1363’te Yeniçeri Ocağını kurdu.
Osmanlı ordusunda Sultan Üçüncü Selim Han (1789-1807) devrinde askerî ıslâhâtlar yapıldı. Yeniçeriler yeni silâh kullanmayıp, değişik elbiseleri kabul etmediğinden devrin usûlünde Nizâm-ı Cedîd ordusu kuruldu. Fakat yeniçeriler isyân edince kaldırıldı. Yeniçerilerin, 18 ve 19. yüzyıllarda disiplinsizlikleri iyice artınca Sultan İkinci Mahmûd Han (1808-1839), 17 Haziran 1826’da bu ocağı kaldırıp, 20 Haziran 1826’da Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusunu kurdu. Yeni ordunun mevcudu Sultan İkinci Mahmûd Han devrinde 188.000’e çıkarıldı. Sultan Abdülmecîd Han (1839-1861) devrinde 1843’te altı ordu kurulup, askerlik müddeti beş yıla yükseltildi. Sultan İkinci Abdülhamîd Hân (1876-1909) devrinde Kara Kuvvetlerinin ihtiyâcı olan subayları yetiştirmek üzere askerî ortaokul ve liselerin yanında İstanbul’dakine ilâveten Harp Okulu sayısı yediye çıkarıldı. 1887’de Topçu teşkilâtı genişletildi. 1908’de İkinci Meşrûtiyetin îlânıyla Kara Kuvvetlerinde değişiklikler yapılmak istenmişse de Trablusgarp ve Balkan Harpleri netîcesinde muvaffak olunamadı. Birinci Dünyâ Harbinde yedi cephede kahramanca mücâdele eden Kara Kuvvetlerinin mevcudu Mondros Mütârekesi sonunda 1919’da 50.000’e indirildi. Türk İstiklâl Harbinde Kara Kuvvetleri sekiz kolordu, yirmi piyâde tümeni hâline getirildi.
Osmanlı ordusunda kullanılan rütbeler ve kabûl târihleri:
Erbaş ve erler: Er, Onbaşı, Çavuş.
Küçük zâbitler (Astsb): Bölük Emini (1828), Çavuş, Başçavuş (1828).
Subaylar: Mülâzim-i Sânî (Tğm., 1793), Mülâzim-i Evvel (Ütğm., 1828). Yüzbaşı, Tabur Kâtibi, Sol Kol Ağası (Kd.Yzb., 1828), Sağ Kol Ağası (Ön.Yzb., 1828) Alay Emîri (Yzb. rütbesinde).
Üst subaylar: Bnb., Baş Bnb. (1793), Kaymakam (Yb., 1831), Miralay (Alb., 1828) Paşalar (Generaller): Mirliva (Tuğg. 1831), Ferik (Tümg. 1831), 2’nci Ferik (Korg, 1908), 1’inci Ferik (Org. 1904) Müşir (Mareşal, 1832).
Sponsorlu Bağlantılar
  #2  
Okunmamış 05-08-2008, 09:40 AM
Facebook Oyunları
Standart Cevap: Türk Kara Kuvvetleri

Türk Kara Kuvvetleri

Kuruluşu ve amblemi

Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi, Yeniçeri Ocağının kurulduğu 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Hüseyin Nihal Atsız 1963 ve 1973'de Kara ordusunun kuruluş tarihinin Mete'nin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır.[1][2]
Atsız, M.Ö. 200 yıllarından beri tarihi belgelerde bahsi geçen bir milletin, 16 yüzyıl süresince ordusu olmadan yaşadığını söylemenin, Doğu Roma İmparatorluğuna karşı galibiyet kazanılan Malazgirt Savaşı gibi ve benzeri büyük savaşları düzenli Türk Ordularının değil gayri muntazam çetelerin yapmış olacağını kabul etmenin hatalı olduğunu yazdı. Atsız ayrıca, M.Ö. 209 yılında Mete tarafından orduların 10, 100, 1000 kişilk birimlere ayrıldığını bu birliklerin komutanlarının buyruklarının kayıtsız şartsız uygulandığını yazdı.
Atsız'ın görüşlerini benimseyen Yılmaz Öztuna da 1968'de dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin M.Ö. 209 olması teklifini yaptı.[3] Sonraları, K.K.K kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi.

Tarihçe

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi. Çanakkale Savaşı'yla tarihe geçen ordu Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti.
Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolordusundan biri Suriye cephesinden Ankara'ya nakledilen Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde Erzurum'da konuşlandırılmış Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu idi.
Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye KKK'nın temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 9 kolordu halinde örgütlendi; 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı.
Ağustos 1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Çatışmalar Batı cephesinde 1. İnönü Muharebesi ve 2. İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi.

1950'de Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden 4.500 kişilik bir tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu.
-Kore Savaşına giden Türk tugayı kahramanlıklarıyla en çok Amerikanlar olmak üzere nato kuvvetlerinin hayatını kurtarmıştır.

1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.

Birimler

 • 4 Ordu
  • 1.Ordu Komutanlığı (Selimiye)
  • 2.Ordu Komutanlığı (Malatya)
  • 3.Ordu Komutanlığı (Erzincan)
  • Ege Ordu Komutanlığı (İzmir)
 • 9 Kolordu
  • 2.Kolordu Komutanlığı (Gelibolu)
  • 3.Kolordu Komutanlığı (Şişli)
  • 4.Kolordu Komutanlığı (Ankara)
  • 5.Kolordu Komutanlığı (Çorlu)
  • 6.Kolordu Komutanlığı (Adana)
  • 7.Kolordu Komutanlığı (Diyarbakır)
  • 8.Kolordu Komutanlığı (Elazığ)
  • 9.Kolordu Komutanlığı (Erzurum)
  • Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (Girne)
 • Lojistik Komutanlığı (Ankara)
 • Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (Ankara)
 • Kara Harp Okulu (Ankara)
 • Sınıf Okulu
 • 1 Zırhlı Tümen
  • 52. Zırhlı Tümen (İstanbul)
 • 2 Mekanize Piyade Tümeni
  • 28. Mekanize Piyade Tümeni (Gazi Mağusa)
  • 39. Mekanize Piyade Tümeni (Güzelyurt)
 • 1 Piyade Tümeni ve 1 Eğitim Tümeni
  • 3. Taktik Piyade Tümeni (Yüksekova)
  • Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut)
 • 15 Mekanize Piyade Tugayı
  • 1. Mekanize Piyade Tugayı. (Doğubeyazıt)
  • 4. Mekanize Piyade Tugayı (Keşan)
  • 6. Mekanize Piyade Tugayı (Tatvan)
  • 8. Mekanize Piyade Tugayı (Tekirdağ)
  • 12. Mekanize Piyade Tugayı (Ağrı)
  • 14. Mekanize Piyade Tugayı (Kars)
  • 18. Mekanize Piyade Tugayı (Ortaköy)
  • 25. Mekanize Piyade Tugayı (Ardahan)
  • 28. Mekanize Piyade Tugayı (Mamak)
  • 39. Mekanize Piyade Tugayı (İskenderun)
  • 54. Mekanize Piyade Tugayı (Edirne)
  • 55. Mekanize Piyade Tugayı (Süloğlu)
  • 65. Mekanize Piyade Tugayı (Lüleburgaz)
  • 66. Mekanize Piyade Tugayı (İstanbul)
  • 70. Mekanize Piyade Tugayı (Mardin)
 • 10 Zırhlı Tugay
  • 1. Zırhlı Tugay (Hadımköy)
  • 2. Zırhlı Tugay (Kartal)
  • 3. Zırhlı Tugay (Çerkezköy)
  • 4. Zırhlı Tugay (Palandöken)
  • 5. Zırhlı Tugay (Gaziantep)
  • 14. Zırhlı Tugay (Kıbrıs)
  • 16. Zırhlı Tugayı (Diyarbakır)
  • 20. Zırhlı Tugay (Şanlıurfa)
  • 23. Zırhlı Tugay (Silopi)
  • 95. Zırhlı Tugay (Malkara, Tekirdağ)
 • 10 Piyade / Motorlu Piyade Tugayı
  • 1. Piyade Tugayı (Sakarya)
  • 2. Motorlu Piyade Tugayı (Lice)
  • 6. Motorlu Piyade Tugayı (Şırnak)
  • 9. Motorlu Piyade Tugayı (Sarıkamış)
  • 11. Motorlu Piyade Tugayı (Denizli)
  • 19. Piyade Tugayı (Edremit)
  • 34. Motorlu Piyade Tugayı (Patnos)
  • 48. Motorlu Piyade Tugayı (Trabzon)
  • 49. Motorlu Piyade Tugayı (Bingöl)
  • 51. Motorlu Piyade Tugayı (Hozat)
 • 5 Komando Tugayı
  • 1. Komando Tugayı (Kayseri)
  • 2. Komando Tugayı (Bolu)
  • 3. Komando Tugayı (Siirt)
  • 4. Komando Tugayı (Tunceli)
  • Dağ Komando Tugayı (Hakkari)
 • 5 Eğitim Tugayı
  • 1. Piyade Eğitim Tugayı (Manisa)
  • 3. Piyade Eğitim Tugayı (Antalya)
  • 5. Piyade Eğitim Tugayı (Sivas)
  • 15. Piyade Eğitim Tugayı (Amasya)
  • 59. Topçu Eğitim Tugayı (Erzincan)
 • 2 Topçu Tugayı
  • 57. Topçu Tugayı (Bornova)
  • 58. Topçu Tugayı (Polatlı)
Yeni Konu aç Konu Kapatılmıştır

Seçenekler
Stil


Türk Kara Kuvvetleri

Türk Kara Kuvvetleri konusu, Ansiklopedi/T-U-V bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
atatürkün türk diline verdiği önem Türkçe - Edebiyat
TÜrk MedenÎ Kanununun YÜrÜrlÜĞÜ Ve Uygulama Şeklİ Hakkinda Kanun Hukuk Rehberim
Tarihi Türk Imparatorluklari Tarih - Coğrayfa
Türk Dilinin Gelişim Tarihi T-U-V
Türkü Türk YApan ÖzellikLer Yazı & Yorum


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:16 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net