Rehberim

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

Ödev Kaynakları bölümü Tarih - Coğrayfa / OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları konusu gösteriliyor Özet:OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS SORULARI 1.Osman, tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ödev Kaynakları > Tarih - Coğrayfa

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 09-04-2008, 10:03 AM
Facebook Oyunları
Standart OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ
ÖSS SORULARI
1.Osman, tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahttan indirilmişlerdir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak, II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir?
A) Yenilik taraflarının güçlendiği
B) Padişahların devleti iyi yönetemedikleri
C) Halkın, düzeni korumaya çalıştığı
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan etkilenmedi¬ği
E) Padişahların anayasal düzeni benimsedikleri
(1981-ÖSS)

2.I. Fransa'da XVI. Lui zamanında ve daha sonra ortaya çıkan hareketlerde ya kral tahttan indirilerek Cumhuriyet kurulmuş ya da Cum¬huriyete son verilerek krallık veya imparator¬luğa geçilmiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde, zaman zaman iç isyanlar çıkmış ve bazı padişahlar tahttan indirilmiş olmasına karşın Osmanlı saltanatı devam etmiştir.
Bu iki durum karşılaştırıldığında, Osmanlı Saltanatının uzun süre devam etmiş olması nasıl açıklanabilir?
A.) Fransa’daki yönetim güçsüz, Osmanlılardaki yönetimin güçlü olmasıyla
B.) Fransa’daki hareketlerin devlet düzenini, Osmanlılardakinin ise kişileri değiştirmeye yönelmiş olmasıyla
C.) Fransa’daki soyluların, Osmanlılardaki yeniçerilerden daha etkin olmasıyla
D.) Fransa’da dış güçlerin de etkili, Osmanlılarda ise dış güçlerin etkisiz olmasıyla
E.) Padişahlığın, krallıktan daha kutsal sayılmasıyla (1982-ÖSS)

3. ‘’1709’da Ruslar’a yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslar’a yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslar’a yenilen Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
Bu olaylara bakılarak,
I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.
II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını des¬teklemektedir.
III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halin¬dedir.
IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli o|arak savaş ha¬lindedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I veli B) I ve III C) II ve III D.) II ve IV E) III ve IV
(1983-ÖSS)

4. Osmanlı İmparatorluğu'nda,
I. 1512- 1520 yıllarına Yavuz,
II. 1520-1566 yıllarına Kanuni,
III. 1564 -1579 yıllarına Sokullu,
IV. 1656 - 1691 yıllarına Köprülüler dönemi denmiştir.
Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol iz¬lendiği söylenebilir?
(1984-ÖSS)

5. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatortuğu'nda,
I. Padişahların çoğu başansiz ofnıuştur.
II. Devlet dairelerinde rüşvet ye haksızlık yay¬gınlaşmıştır.
III. Uzun sûren VE başarısızlıkla sonuçlanan sa¬vaşlara girişilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunların XVII. yüzyılda ortaya çıkan bir sonucu olarak ka¬bul edilebilir?
A) Islahat hareketlerin in hızlanması
B) Anayasal yönetime geçilmesi
C) İç ayaklanmaların artması
D) Yeni ekonomik önlemler alınması
E) Batı ile diplomatik ilişkiler kurulması
(1985-ÖSS)

6. Osmanlı Devleti, balı eğitim sisteminden etkile¬nerek XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berri-i Hümayun. Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini gös¬termektedir?
A) Medrese eğitiminde
B) Yönetim şeklinde
C) Askeri alanda
D) Ekonomik alanda
E) Hukuk alanında
(1987-ÖSS)

7. I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, haneda¬nın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesinin yok olması
B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C) Valide sultanların saltanata egemen olması
D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
(1987-ÖSS)


8. Yeniçeri Ocağında, duraklama dönemine kadar "Ocak devlet İçindir." anlayışı egemenken, bu dönemden sonra "Devlet ocak içindir." anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağında¬ki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değil¬dir?
A) Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi
B) Yeniçeri Ocağının saygınlığının artması
C) Gerilemenin hız kazanması
D) Savaşlarda yenilginin artması
E) İsyanların artması
(1987-ÖSS)

9. Yakınçağ başlarında, Osmanlı imparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.
Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?
A) İngiltere B) Fransa C) Avusturya D) Rusya E) Almanya
(1988-ÖSS)

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparator¬luğunun duraklamasına yol açan iç neden¬lerden biridir?
A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişi¬ler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa'nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması
(1988-ÖSS)

11. Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayan¬ların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletin ma¬aş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca, tımar sis¬teminin bozulmasıyla da köylü toprağını bıraka¬rak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumunda önemli bir rolü vardır?
A) Ülke ekonomisinin bozulması
B) Eğitime önem verilmesi
C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması
D) Toprağın, elde edilen gelire göre gruplara ay¬rılması
E) El sanatlarında gelişme olması
(1992-ÖSS)

12. Osmanlı Devleti küçük Kaynarca Antlaşması'yla. Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslü¬man halkın dini bakımdan kendisine bağlı kal¬masını Rusya'ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakiler-den hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri
(1993-ÖSS)


13. XVI. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilgin¬lerinden Takiyyüddin Mehmet, hükümetten aldığı izinle Tophane'de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane zamanın şeyhü¬lislamın isteği üzerine yıktırılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakiler-den hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldı¬ğının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığı¬nın
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimle¬rince desteklenmediğinin
E) Bilime önem verildiği halde sanata önem ve¬rilmediğinin
(1993-ÖSS)

14. Osmanlı Devleti'nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür. Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakiler-den hangisinin bir göstergesidir?
A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadı¬ğının
B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin
C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocukları¬na tanınmadığının
D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili ol¬duğunun
E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun
(1994-ÖSS)

15. Osmanlı İmparatorluğu’nda
- İstanbul'un Fethi ile Kuruluş
- II. Viyana Kuşatması ile Duraklama ı
- Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona erme¬sinde aşağıdakilerden hangisinin temel alın¬dığı savunulabilir?
A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin
(1997-ÖSS)

16. Toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin ev¬renselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumla¬rın da gereksinimlerine cevap vermesine bağlı¬dır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi des¬tekleyen bir örnek değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminde de¬ğişiklik yapılmasıyla, Osmanoğulları içinde yaşça en büyük olanın padişah olması
B) Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik ilkesi¬nin imparatorlukların dağılmasına neden ol¬ması
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getir¬mesi
D) 1848 İhtilalleriyle anayasal rejimlerin yaygın¬laşması
E) Endüstri Devrimiyle dünyada yaşam düzeyi¬nin değişmesi
(1997-ÖSS)

17. Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I.Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin ma¬lı sayılması
II.XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III.Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkı¬nın, hükümdarın erkek çocuklarına ait olma¬sı
IV.XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkı¬nın devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgala¬rını önleme amacı vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve III E) II ve IV
(1998-ÖSS)

18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.
Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?
A) Güzel sanatlar
B) Dış ülkelerdeki saygınlık
C) İmparatorluk sınırları içindeki topraklar
D) Hazine gelirleri (maliye)
E) Ordunun savaş gücü
(1999-ÖSS)

19. Osmanlı Devleti'nde Has ve Zeamet toprakla¬rının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların "maaş karşılığı" olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A)İşlenmeyen toprakların geri alınması
B)Gelirinin fazla olması
C) Mülkiyetinin devlete ait olması
D)Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması
E)Rütbe ve derecelere göre verilmesi
(2000-ÖSS)


20. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınır¬ları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıka¬rılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A)Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık ol¬duğu
B)Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karı¬şabileceği
C)Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar ara¬sındaki dayanışmanın arttığı
D)Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E)Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın, is¬teklerini Rusya'ya iletme imkanına kavuştuğu (2000-ÖSS)

21.VXIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından, vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bu¬lunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konu¬larda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Âyanlığın resmiyet kazandığının
B) Ayanların halkı temsil ettiğinin
C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
D) Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun
E) Bazı konularda denetim sağlamak için devle¬tin ayanlarla işbirliği yaptığının
(2000-ÖSS)

22. Osmanlı Devleti'nde,
I. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II.Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III.Avusturya ve İran savaşlarının uzaması
gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savu¬nulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III
(2002-ÖSS)

23. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan XVII. Yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüz¬yılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur.
XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?
A) İç huzursuzluğun yaygınlaşması
B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Ende¬run'un önemini koruması
C) Taht değişikliklerinin daha sık olması
D) Sadrazamların yetersiz görülmesi
E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de pa¬dişah kadar etkili olması
(2002-ÖSS)

24. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, aşağıdakile¬ri n hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam ha¬zırladığı savunulamaz?
I II.
A) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) Merkezi otoritenin zayıflaması Toprak yönetiminin bozulması
C) Milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması Sınırların daralması
D) Savaşların uzun sürmesi Maliyenin bozulması
E) Ayarı bozuk akçeyle maaş ödenmesi Yeniçerilerin ayaklanması
(2002-ÖSS)

25.Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Av¬rupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eski¬sinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?
A) Padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi amacıy¬la gitmesi
B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
C) Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
D) Avrupa'dan askerî ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
E) Türk matbaasının açılması
(2002-ÖSS)

26. Osmanlı Devleti'nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak ha¬nedanın en yaşlı üyesinin hükümdar oiması
II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
III. Avrupa'da elçilikler açılması gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı ya¬kından tanımaya olanak sağladığı savunula¬bilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve 111
(2003-ÖSS)

27. XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparator¬luğu'nda,
I. Şehirlerde işsizliğin artması
II. Köylerde yaşamanın güçleşmesi
III. Köylerden şehirlere göçün hızlanması durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
A) I, II ve III B) I, III ve II C) ll, I ve III D) II, III ve I E) III, II ve I
(2004-ÖSS)

28. Osmanlı İmparatorluğu'nda, Celâli Ayaklanmala¬rının bastırılması için asi şeflerinin bazıları öldü¬rülmüş, bazılarına yüksek rütbeler verilerek on¬ların devlete bağlılıkları sağlanmaya çalışılmış¬tır.
Böyle bir tutumun,
I. Benzer ayaklanmaların çıkması
II. Köklü ıslahata gereksinimin artması
III. Ülkeyi yönetmenin kolaylaşması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
(2005-ÖSS)

29. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşağıdakilerden hangisinin Batı kültürleriyle etkileşimi artırdı¬ğı savunulamaz?
A) Arap alfabesinin kullanılması
B) Avrupa'da devamlı elçiliklerin açılması
C) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
D) Osmanlı padişahının Avrupa'ya gitmesi
E) Medreselerin yanında modern okulların da açılması
(2005-ÖSS)

30. Osmanlı İmparatorluğu'nda,
I. Sınırların genişlemesi
II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi
III. Padişah değişikliklerinin olması durumlarından hangileri, devletin hem gelir¬lerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
(2005-ÖSS)

31. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'ya ilgi Lale Dev-ri'nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa'daki her türlü gelişmeyi izle¬mekle görevlendirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgi¬li aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla¬maz?
A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa'yı yakından tanıma gereği duyulmuş¬tur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem veril¬miştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşıl¬mıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulun¬muştur.
(2006-ÖSS Sos-1)

32. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakiler¬den hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti'yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?
A)Sırpların ayaklanması
B)Romanya'nın bağımsız olması
C)Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi
D)Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması
E)Doğu Rumeli'nin Bulgaristan ile birleşmesi (2006-ÖSS Sos-2)

33. I. İspanya'da siyasi ve dinî baskılarla karşıla¬şan Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl
III. Avusturya ve Rusya'ya karşı direnen Macar¬lar
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı-Rus Savaşı'na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
(2007-ÖSS Sos-2)

ÖYS SORULARI
34. Osmanlı İmparatorluğu'nun Gerileme Devri'ndeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz?
A) Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi
B) Savaşların, harcamaların yönünü değiştir¬mesi
C) Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendir¬mesi
D) Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması
E) Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması
(1981-ÖYS)


35. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilir¬ken saraydan şunları istemiştir:
I. Saray, devlet işlerine karışmayacaktır.
II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey kabul edilecektir.
III. Devlet memurluklarına kendi istediği kişileri atayacaktır.
IV. Kendisi hakkında bir şikayet olduğunda, sa¬vunması alındıktan sonra karar verilecektir.
Reform amacıyla sadrazamlığa getirilen köp¬rülü Mehmet Paşa'nın bu isteklerinden onun nasıl bir amaç güttüğü anlaşılmaktadır?
A) Yeni bir bağımsız devlet kurmak
B) Halk iradesine dayanan bir hükümet kur¬mak
C) İstediklerini yapabileceği bir ortam hazırla¬mak
D) Yakınlarına devlet kapısında iş sağlamak
E) Saltanatı eline geçirmek
(1982-ÖYS)

36. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağı¬da verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenlik haklarını belir¬gin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?
A) Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz'de ticaret yapma hakkı tanınması
B) Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoks¬ların haklarını koruma yetkisinin verilmesi
C) Rusların gerekli gördükleri yerlere konsolos¬luk açabilmeleri
D) Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri
E) Eflak, Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi
(1982-ÖYS)

37. Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sü¬rekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin han¬ginde değişmeye başlamıştır?
A) Lale Devri B) lll. Selim Devri C) II. Mahmut Devri D)Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri
(1984-ÖYS)

38. Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprü¬lülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değil-djr?
A) Kuvvete şiddete başvurma
B) Orduyu disiplin altına alma
C) Eyaletlerde güvenliği sağlama
D) Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma
E) Yönetime canlılık getirme
(1985-ÖYS)

39. Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. Yüzyılda Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali bo¬zuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir il¬gisi yoktur?
A) Ülkede iç isyanların çıkması
B) Gelir kaynaklarının giderek azalması
C) Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması
D) Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi
E) Yönetimde, dinsel etkinin ağırlığını artırması
(1986-ÖYS)

40. Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaş¬malarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaş¬mıştır?
A) Sırbistan - Lehistan - Portekiz
B) Fransa - İtalya - Lehistan
C) Hollanda - İtalya - Lehistan
D) Rusya - Venedik - Avusturya
E) Fransa - İngiltere - Sırbistan
(1986-ÖYS)

41.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini ve bağımsızlığını ko¬rumasına yardımcı olmuştur?
A)Azınlık hakları
B)Askeri alanda yenilikler
C)Kapitülasyonlar
D)Ulusçuluk akımları
E)Yabancı okullar (1986-ÖYS)

42. Osmanlı İmparatorluğu'nun yapmış olduğu ant¬laşmalardan bazıları şunlardır:
I. Zitvatorok Antlaşması
II.Pasarofça Antlaşması
III.Belgrat Antlaşması
Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangi¬siyle yapılmıştır?
A) İran B) Rusya C) Avusturya D) İngiltere E) Fransa
(1987-ÖYS)
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 09-04-2008, 10:04 AM
Facebook Oyunları
Standart Cevap: OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

43. Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Rusya B) İngiltere C) Venedik D) Avusturya E) İran
(1987-ÖYS)

44. Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmaya çalışmış olan dev¬let adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Selim B) II. Mahmut C) Abdülmecit D) Genç Osman E) IV. Murat
(1987-ÖYS)

45. Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili an¬laşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?
A) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı
B) Osmanlı ülkesinde Fransızların inançlarında serbest olacağı
C) Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı
D) Türkiye'de ölen Fransızların mallarının varis¬lerine verileceği
E) Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hü¬kümdarların dönemi için geçerli olacağı
(1988-ÖYS)

46. XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa'nın, devlet otorite¬sini yeniden kurmak amacıyla izledikleri or¬tak yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyeyi düzeltmeye çalışma
B) Kanun ve nizamları değiştirme
C) İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önle¬meye çalışma
D) Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme
E) Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme
(1988-ÖYS)

47. Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon'un Mı¬sır'a saldırması üzerine Osmanlı Devleti'ne yardım eden devletlerden biridir?
A) İspanya B) Prusya C) Hollanda D) Avusturya E) İngiltere
(1988-ÖYS)

48. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Saray masraflarını kısmıştır.
B) Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.
C) Ulufeleri kısmıştır.
D) Lüks inşaatları durdurmuştur.
E) Dışarıdan borç para almıştır.
(1988-ÖYS)

49. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde "dirlik" sistemiyle ulaşılmak istenen he¬deflerden biri değildir?
A) Askeri masrafları karşılama
B) Devlet gelirlerini artırma
C) Askeri savaşa hazırlama
D) Topraktan daha iyi yararlanma
E) Özel mülkiyeti özendirme
(1989-ÖYS)

50. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Mısır'ı almasının sonuçlarından biri değildir?
A) Baharat Yolunun Osmanlıların eline geçmesi
B) Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi
C) Devlet gelirlerinin artması
D) Dulkadiroğlu Beyliğinin Osmanlı ülkesine katılması
E) Memlûk Devleti'nin sona ermesi
(1989-ÖYS)

51. Türk Lonca Teşkilatlarının giderek önemini yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) El tezgahlarının fabrikalarla rekabet edeme¬yecek duruma gelmesi
B) Esnaf odalarının kurulması
C) Sanatın babadan oğla geçmesi
D) Osmanlı Devleti'nin devamlı savaşlara gir¬mesi
E) El sanatı türlerinin sayılı olması
(1990-ÖYS)

52. Osmanlı İmparatorluğunda görülen aşağıda¬ki gelişmelerden hangisi, Fransız İhtilalinden daha öncedir?
A) Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırıl¬ması
B) Yargı güvencesinin sağlanması
C) Aydınların Avrupa'daki gelişmelerden etki¬lenmesi
D) Ulusçuluk hareketlerinin başlaması
E) Müslüman olmayanlara inanç serbestliğinin tanınması (1991-ÖYS)

53.Osmanlı İmparatorluğu'nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?
A) Sekban-ı Cedit B) Nizam-ı Cedit C) Müsellem D) İrad-ı Cedit E) Eşkinci
(1991-ÖYS)

54.Osmanlı devleti'nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangi¬sinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?
A) Kabakçı Mustafa İsyanı'nın başlaması
B) Celali İsyanlarının genişlemesi
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması
D) 31 Mart Olayı'nın başlaması
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
(1991-ÖYS)

55.Fransa, İngiltere'nin Ortadoğu ve Uzakdo¬ğu'daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798'de nereyi işgal etmiştir?
A) Fas B) Cezayir C) Tunus D) Malta E) Mısır
(1991-ÖYS)


56.Baharat ve ipeği Uzak Doğu'dan Avrupa'ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşa¬ğıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Osmanlı Devleti
B) İhşitoğulları Devleti
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Altınordu Devleti
E) Tulunoğulları Devleti
(1993-ÖYS)

57. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Bal¬kanlarda ilerlemesinin sonuçlarından biri de¬ğildir?
A) Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması
B) Teokratik yönetime geçilmesi
C) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
D) Haçlı zihniyetinin canlanması
E) Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi
(1994-ÖYS)


58. Osmanlılar Viyana'yı 1683 yılında ikinci kez ku¬şatmışlar ancak alamamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın so¬nuçlarından biri değildir?
A) Sadrazamlık makamında değişiklik yapılma¬sı
B) Podolya'nın elden çıkması
C) Celali isyanlarının başlaması
D) Kutsal İttifakın kurulması
E) Rusya'nın Karadeniz'de üs kazanması
(1994-ÖYS)

59. Aşağıdakilerin hangisi III. Selim dönemiyle il¬gilidir?
A) Islahat Fermanı B) Nizam-ı Cedit C) Sekban-ı Cedit D)Sened-i İttifak E) Vaka-i Hayriye
(1994-ÖYS)

60.Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Os¬manlı İmparatorluğu'nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?
A) Kapitülasyonların genişletilmesi
B) Dışarıdan borç para alınması
C) Düyun-u Umum iye’nin kurulması
D) Tımar sisteminin bozulması
E) Nüfusun artması
(1995-ÖYS)

61. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri eğitim ku¬rumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?
A) XV. B)XVI. C)XVII. D) XVIII. E) XIX.
(1995-ÖYS)

62. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Os¬manlı İmparatorluğu'nda kadı ve sancak bey¬lerinin halktan kanuna aykırı bir şekilde para almaya başlamasının sonuçlarından biri de¬ğildir?
A) Ülkede ayaklanmaların artması
B) Yönetime bağlılığın azalması
C) Salyan eli eyaletlerin kurulması
D) Reayanın huzursuz olması
E) Ekonomik durumun bozulması
(1996-ÖYS)

63. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparator¬luğunun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?
A) Ülkede tek söz sahibinin padişah olması
B) Tımar sisteminin bozulması
C) İltizam sisteminin kaldırılması
D) Divan üyelerinin sayısının artırılması
E) Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi
(1997-ÖYS)

64. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
A.) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
B.) İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması
C.) Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması
D.) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
E.) Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması
(1998-ÖSS)

ÜSS SORULARI
65. Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasarofça
B) Prut
C) Karlofça
D) Vestfalya
E) Hünkâr İskelesi
(1967-ÜSS)

66. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin endüstri¬yel alanda çağdaş Avrupa devletleri düzeyine erişememesinin en önemli nedeni aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Elde yeterli sermayenin bulunmaması
B) Ulaşım koşullarının yetersiz olması
C) Kişilere mülkiyet hakkının tanınmamış olma¬sı
D) Bilim ve teknoloji alanlarında gelişmemiş ol¬ması
E) Yabancılara ekonomik ayrıcalıların verilmiş olması
(1977-ÜSS)

67. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'nın, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Ulusal devletlerin sayısını artırmak
B) Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak
C) Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak
D) Doğu Akdeniz'de yeni çıkarlar elde etmek
E) Rusya'nın dostluğunu kazanmak
(1979-ÜSS)
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 09-04-2008, 10:04 AM
Facebook Oyunları
Standart Cevap: OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

1.a 2. B 3. B 4. B 5. C 6. C
7. D 8. B 9. D 10. A 11.a 12. C
13. D •14. C 15. C 16. A 17. C 18. A
19. E 20. C 21. D 22. E 23. B 24. A
25. C 26. E 27. D 28. D 29. A 30. A
31. C 32. C 33. B 34. C 35. C 36. B
37. A 38. D 39. E 40. D 41. B 42. C
43. B 44. E 45. E 46. C 47. E 48. A
49. E 50. D 51. A 52. E 53. C 54. B
55. E 56. A 57. B 58. C 59. B 60. D
61. D 62. C 63. B 64. D 65. C 66. D
67. D
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 17-02-2010, 09:47 PM
sssimmortal
Standart Cevap: OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

bunların hepsi duraklama ve gerileme sorusumu yoksa fetret devri gibi sorularda warnı farklı?
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 17-02-2010, 10:36 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

başlıkta ne yazıyor ?
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları konusu, Ödev Kaynakları/Tarih - Coğrayfa bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Duraklama Dönemi Ve Son Basarilar Tarih - Coğrayfa
Muhtasar Osmanlı Devleti Tarihi M-N-O
Osmanlı Devleti Hakkında Herşey ( Kuruluş Dönemi ) Tarih - Coğrayfa
FETRET DEVRİi Tarih Rehberim


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:39 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net