Rehberim

DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

Ödev Kaynakları bölümü Türkçe - Edebiyat / DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI konusu gösteriliyor Özet:DİVAN EDEBİYATI Divan edebiyatına "yüksek zümre edebiyatı", "havas edebiyatı", "Klasik Türk edebiyatı" gibi isimler verilir. Fakat her şairin bir "divan"ı ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ödev Kaynakları > Türkçe - Edebiyat

DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 15-02-2008, 03:11 AM
Facebook Video
Standart DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

DİVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatına "yüksek zümre edebiyatı", "havas edebiyatı", "Klasik Türk edebiyatı" gibi isimler verilir. Fakat her şairin bir "divan"ı olduğu için daha yaygın olarak kullanılan isim "divan edebiyatı"dır.Divan Edebiyatının Genel Özellikleri:

*Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

*Tüm şairlerin kullandığı,mazmunlar (kişileşmiş,kalıplaşmış sözler) kullanılır.

*Dil süslü ve sanatlıdır.Arapça ve Farsça kelime ve tamamlamalara sıkça yer verilir.

*Şiirde konu bütünlüğü aranmaz.Beyit bütünlüğü esastır.Her beyit ayrı bir konuyu işler.

*Anlamdan çok söyleyiş önemlidir.Ne söylediği değil nasıl söylediği önemlidir.

*Kafiye göz içindir.Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.

*Şiire başlık konmaz.Her şiir redif veya türünün adı ile anılır.

*İnsanın iç dünyasına yönelik soyut ve kitabi edebiyattır.

*Özgün değil taklitçidir.(Arap ve Farsça edebiyat etkisindedir.

*Nazım birimi olarak gazel,kaside,Rubai gibi Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanıldığı gibi tuyuğ ve şarkı gibi divan edebiyatının Türklerin kazandırdığı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

Nazım Birimi Beyit Olanlar:

GAZEL


*Aşk ayrılık hasret ölüm gibi lirik konuların işlendiği şiir türüdür.

*Türk edebiyatına İran edebiyatından girmiştir.

*İlk edebiyat ‘’matla son beyitine makta’’denir.

*En güzel beyite beytül gazel denir.

*Son beyitte şairin mahlası yer alır.

*Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna yek-ahenk gazel denir.

*Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahipse yek avaz gazel denir.

*Beyit sayısı 5-15 beyit arasındadır.

*İlk beyit kendi arasında kafiyelidir.Diğer beyitlerin ikinci beyitleri birinci beyit ile kafiyelidir.Yani aa,ba,ca,da,ea şeklinde

KASİDE


*Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere denir.

*İlk beytine matla son beytine makta denir

*Şair matla beytini kasiden her hangi bir yerinde yinelenebilir .

*Şair mahlasının bulunduğu beyte taç beyit denir .

*En güzel beytine beytü ,l kasid denir.

*En az 31(33)en fazla 99 beyit olur.

*Kaside belli bölümler halinde yazılır.

a) Nesib bölümü: Bahar mevsimi kış manzaraları betimlenir ya da kurban ve ramazan bayramı anlatılır.

b) Girizgah Bölümü: Nesib bölümünden asıl konuya geçmiş ifade eden bir veya birkaç beyittir . nükteli ince sözlerin söylendiği bölüm.

c) Medhiye bölümü: Asıl anlatılmak övülmek istenen kişi için denecekse açıklanır .Asıl bölümdür.

d)Fahriye bölümü: Şairin kendini övdüğü ve diğer şairlerle karşılaştırdığı bölümdür.

e)Tegazzül bölümü: Kasideyle ayni ölçüde ve uyakta gazel yazılır.

f)Dua bölümü: Şair övdüğü kişinin başarılarının devamlı olmasını ömrünün uzun olması için dualar eder iyi dileklerde bulunur.


Kasideler Konularına Göre de Değişik Adlar Alır.

Tevhid:Allah’ın birliğini anlatan kasideler.

Münacaat:Allah’a yalvarmak,dua etmek amacıyla yazılan kasideler.

Naat:Peygamberimizi övmek için yazılan kasideler.

Mehdiye: Devrin ileri gelenlerini övmek için yazılan kasideler.

Hicviye: Devrin yöneticilerini eleştirmek için yazılan kasideler.

Mersiye: Devlet büyüklerinin ölümünden duyulan üzüntülerin anlatıldığı kasideler.


Not: Kasideler "nesib" bölümünde işlenen konulara ve rediflerine göre adlandırılır.


MESNEVİ


*Mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.(savaş,aşk,tarihi olaylar,din ve tasavvuf)

*Mesneviler Divan edebiyatında bir bakıma günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu.

*Beyit sayısı sınırsızdır.

*Her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa,bb,cc,dd...)

*Aruzun kısa kalıpları ile yazılır.

*Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle hamse oluşur

KIT’A


Belli bir uyak düzeniyle yazılmış olan,dizeleri arasında ölçü birliği bulunan;herhangi bir düşünce ya da duyguyu en az ikiden başlamak üzere,en çok on altı beyitte anlatan nazım biçimine denir.

*Gazelden farklı olarak matla beyti yok.

*Kafiyelenişi xa,xa,xa...

*Daha çok felsefi ve toplumsal düşünceler anlatır.

MÜSTEZAT


*Bir uzun bir kısa dizeden oluşan nazım şeklidir.

*Kısa dizelere ziyade denir.

*Aruzun bir tek kalıbıyla yazılır.

*Kafiyelenişi gazel gibidir.

*Makta beyti yoktur.

Nazım Birimi Dörtlük Olanlar

RUBAİ


*Dört dizeden oluşur.Kafiye düzeni aaxa şeklinde.

*Şarap,dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma,hayatın anlamı ve hayat felsefesi ve ölüm gibi konular işlenir.

*Kendine özgü 24 kalıbı vardır.İranlılara aittir.

TUYUĞ


*Dört dizeden oluşur.

*Kafiyelenişi rubai gibidir.

*Aruzu Failatün,Failün kalıbıyla yazılır.

*Konu sınırlaması yoktur.

*Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.

ŞARKI

*Beyitle okunmak için yazılan,dörder dizelik bentlerden oluşan nazım biçimidir.

*Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır.

*Birinci dörtlükte 2 ve 4,diğer dörtlüklerde ise 4. dize tekrarlanır.Bu dizelere nakarat denir.

*Kafiye örgüsü abab,cccb,dddb gibi

*Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.

*Günlük hayat,aşk,sevgi gibi konular işenir.

MURABBA

*İlk dörtlük kendi arasında kafiyelidir.Diğer dörtlükler ise 4. dize 1. dörtlük ile kafiyelidir.(aaaa,bbba,ccca,)

*Felsefi konular ve aşk işlenir.

Bentlerle Kurulanlar:

TERKİB-İ BENT

*Bentlerde kurulan bir zaman nazım şeklidir.

*Her bent 7 ile 10bent arsında değişir.

*Bent sayısı 5 ile 10 bent arsında değişir.

*Gazeldeki gibi kafiyelenir.

*Her bent arasında vasıta beyti bulunur.

*Talihten,hayattan şikayet,dini tasavvufi ve felsefi düşünceler anlatır.

*Terkib-i bentlerde her bentten sonra vasıta beyti değişir.

TERCİ-İ BENT

*Biçim ve uyak yönüyle Terkib-i Bende benzer.

*Terkib-i Bentte değişen vasıta beyti Terci-i Bentte de değişmez.

*Vasıta beytinin aynen tekrarlanması bütün benlerde aynı konuyu işlemeyi zorunlu kılar.

*Felsefi konular,Allah’ın kudreti kainatın sırları tabiatın zıtlıkları gibi konular işlenir.DİVAN EDEBİYATINDA NESİR

(DÜZ YAZI)

NESİR TÜRLERİ

Tarih:Resmi niteliği olmayan bir türdür. Vakayiname ise Osmanlı devletinin resmi tarihidir

Tezkire:Edebiyat tarihi veya biyografının divan edebiyatındaki karşılığıdır.

Sefaretname:Osmanlı elçilerinin bulunduğu ülkelere ait bilgileri izlenimleri içeren ve gezi yazısına benzeyen bir türdür.

Seyahatname:Gezi yazısıdır.Divan edebiyatında nesir, dil ve üslup açısından üç bölümden ele alınır.

A)SADE NESİR

Halk için sade bir dille konuşulur temelde konuşma dil yeteneğini kaybetmemiştir.

B)ORTA NESİR

Halk konuştuğu dilden ayrılmış yer yer süslü nesrin niteliklerini taşımakla beraber anlatmak istediği anlaşılır bir şekilde ortaya koyan nesirdir.

C)SÜSLÜ NESİR

Ustalık göstermek amacıyla yazılış yabancı kelimelere tamamlamalara yüklü şekillerin kullandığı söz ve anlam.Sanatlarıyla dolu bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş,güç anlaşılır bir nesirdir.

Nesirle Yazılmış Ünlü Eserler:

Kabusname:Mercimek Ahmet

Tazarruname:Sinan Paşa

Seyahatname:Evliya Çelebi

Keşfü’z-Zünün:Katip Çelebi

Naima Tarihi:Naima

Münşeat:Süslü nesir örneklerinden oluşan kitaplara denir.

DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI


13.yy’da Anadolu’da dini konularda yazan Sultan Velet Ahmet Fakih ve Şeyyad Hamza’yı görürüz.Bu yy’da din dışı konularda şiirler yazan ilk divan şairi olarak Hoca Dehhan-i görürüz.

HOCA DEHHANİ

*13.yy’da yaşamıştır.Horasan Türklerindendir.

*İran edebiyatı etkisiyle din dışı şiirler yazdı.

*Divan edebiyatının ilk şairi olarak kabul edilir.

*Şiirlerinin en önemli teması aşktır.

*Farsa’ça bir Selçuk Sehnamesi yazdığı da söylenir.

SEYYİD NESİM (14.YY)

*14.yy’da tasavvuf alanında şiirler yazan Seyyid Nesim’i görürüz.

*Eserlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır.

*Dili oldukça sadedir.

*Şiirleri son derece liriktir

*Divanı vardır.Tuyuğları önemlidir.

AHMEDİ (14.YY)

*Din dışı şiirler yazmıştır.

*Şiirleri liriktir.

*İskendername adlı mesnevisi önemlidir.

15’yy

Anadolu dışın Ali Şiir Nevai Anadolu da ise Ahmed Paşa Necati Bey önemlidir.Süleyman Çelebi ise Vesiletün Necat isimli Mevlidini bu devirde yazmıştır.


ALİ ŞİR NEVAİ (1441-15019)

*Büyük bir devlet adamı ve büyük bir edebiyatçıdır.

*Türkçenin Farsça dan üstünlüğünü ortaya koymaya çalışmıştır.

*Muhakemet’ül Lügateyn adlı eserinde Türkçeyle Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğunu söyler.

*Türk dil kurumunu kurmaya çalışmış ve bu amaçla şiirleri yazmıştır.

*Çağatay lehçesini kullanmıştı.

*5 Mesneviden meydana gelen hamse sahibidir.

*Düz yazıları da vardır.

*Eserleri:Mahzen’ül –Esrar (Sırlar Hazinesi) MantıkuıtTayr (Kuşların dili) İlk şairler tezkiresi olan Mecalisü’n-Nefais,Mizanül-Ezvan (Vezinlerin terazisi)

ŞEYHİ (1371-1431)

*Germiyanoğulları ve Osmanlı saraylarında bulunmuş devlet büyüklerine kasideler sunmuştur.

*Padişahtan aldığı tımarın verilmemesi üzerine hammameyi yazmıştır.İkinci Murat’a sunduğu söylenir.

*Harname dışında hüsrev ile şirin adlı mesnevisi vardır.

16.yy

Osmanlı devletinin siysi ve edebi olarak zirvede bulunduğu bir dönemdir.Bir çok ünlü şair yetişmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 15-02-2008, 03:12 AM
Facebook Video
Standart Cevap: DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

FUZULİ(1495-1431)

*Divan edebiyatının en büyük şairidir.Kerbela’da yaşamıştır.Türbedarlık yapmış iyi bir eğitim görmüştür.

*Şiirlerin Azeri Türkçesi ile yazılmıştır,Dönemine göre dili sadedir.Gazel şairi olarak bilinir.

*Şiiri bir ilim işi olarak görür.İlimsiz şiiri temasız duvara benzetir.

*Şiirde tasavvuf önemlidir.

*Diğer önemli konu aşktır.

BAKİ (1521-1600)

*İyi bir Medrese eğitimi görmüş ve çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır.

*Şiirlerde tasavvufa yer vermiştir.

*Aşk,tabiat ve devrinin ihtişamı şiirlerinde yer alan başlıca konulardır.

*Gazel türünün tanınmış şairlerindendir

*Dili kullanmada başarılıdır.

*Ahenkli,akıcı,zevkli bir dili vardır.

*Söz sanatlarını başarıyla kullanır.

*Divanı var nesir türünde Fezail Mekke adlı eseri vardır.

*Divandaki kanuni mersiyesi önemlidir.

17.yy

Bu yy’ın iki önemli şairi Nefi ve Nabi’dir.

NEFİ (1582-1636)

*Padişahlara ve ileri gelenlere yazdığı kasideleri ve hicivleriyle tanınır.

*Ölçüsüz birimidir.Övdüğünü göklere,kötülediğini yerin dibine sokar.

*Kasideleriyle tanınır.

*Dili süslü ve sanatlıdır.Dilini çok iyi kullanır.

*Hicivlerini sihamı kaza isimli eserinde toplar

NABİ (1642-1712)

*Şiir ile düşünceyi birleştiren şair olarak görülür.

*Şiirlerde hikametli sözlere atasöleri yer verilmiştir.

*Dili akıcıdır.

*Şiirlerde toplanan düzensizlikleri hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye çalışmıştır.

*Hayriye,Hayrabat adlı iki didaktik mesnevisinin yanında Tüfetü,Haremyn ve Minşeat adlı kitapları da vardır.

18.yy

Divan edebiyatının son yy’dır.Bu yy’dan sonra büyük divan şairleri yetişmiştir.

NEDİM (1681-1730)

*Lale devrini yaşamış ve şiirlerinde yansıtmıştır.

*Şiirlerdeki zevk,sefa,eğlence,nükte,musiki bir aradadır.

*Şiirdeki inceliğe büyük önem verilir.

*Divan edebiyatının kuralları dışına çıkmıştır.Kendine özgü bir dil oluşturmuştur.

*Edebiyatımızda mahalleleşme cereyanı Nedim’le başlamıştır.

*İstanbul Türkçesini şiire getirmiştir.

*Şiirde İstanbulun Mesire yerlerini anlatır.

*Dini konulara hiç yer vermemiştir.

*Dili açık,yalın,ahenklidir

*Şarkı türünün önemli bir ismidir.

*Gazelleriyle ünlüdür divanı vardır.

*Divanda hece vezniyle yazılmış bir de türkü vardır.

ŞEYH GALİP (1757-1799)

*Divan edebiyatının son büyük şairidir.

*Süslü ve çeşitli söz sanatları ile yüklü,ağır bir dili vardır.

*Sebk-i Hindi adı verilen üslubun edebiyatımızdaki temsilcisidir.

*Düşünce ve tasvirlerdeki örülü yoğun bir hayal gücü vardır.

*Şiirlerinde musiki önemlidir.

*Eserleri ivan ve Hüsni adlı iki aşk eseri vardır
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 29-02-2008, 08:17 PM
fikrimin_ince_gülü
Standart Cevap: DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

divan edebiyatında en çok nefiyi severim hele onun için söylenen şu beyit...
gökten nazire indi sihamı kazasına nefi kendi diliyle uğradı hakkın belasına...
o kadar güzel ince nükteleri var ki...
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 12-03-2008, 12:19 AM
Blackberry Torch
Standart Cevap: DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

çok saolun gerçekten çok işime yarıyıcak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI

DIVAN EDEBIYATI ve DIVAN EDEBIYATI SANATÇILARI konusu, Ödev Kaynakları/Türkçe - Edebiyat bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Edebiyat Tarihi Türkçe - Edebiyat
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Türkçe - Edebiyat
Türk Edebiyati Türkçe - Edebiyat
Edebiyatın Varlığı Ve Amacı Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:53 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net