Rehberim

Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa bölümü Uygulama & Döküman / Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi konusu gösteriliyor Özet:AYNİ BAĞIŞLARDA KDV. UYGULAMASI 1- GİRİŞ Bağış, geri alınmamak üzere karşılıksız olarak ayni veya nakdi değerlerin kişi veya kurumlara verilmesidir. ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa > Uygulama & Döküman

Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 18-03-2008, 06:23 PM
Herkul
Standart Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

AYNİ BAĞIŞLARDA KDV. UYGULAMASI
1- GİRİŞ
Bağış, geri alınmamak üzere karşılıksız olarak ayni veya nakdi değerlerin kişi veya kurumlara verilmesidir. Bağış karşılıksız olmakla birlikte, insani, dini veya bir sosyal amaçlara ulaşmak için yapılır.
İnsani, dini veya benzeri bir saikle yapılan bağışların amacı dönem kazancının elde edilmesi veya idamesi ile ilgili bir durum arz etmemektedir. Ancak kanun koyucu Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer verdiği düzenlemelerle belirlenen şartlar dahilinde yapılan bağışların dönem kazancından indirilmesine izin vermiştir.
Bu çalışmamız da Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca dönem kazancından indirilmesi kabul edilen ayni bağışların Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumunu irdeleyeceğiz.
2- AYNİ BAĞIŞLARDA KDV. UYGULAMASI
2.1- Yasal Düzenleme:
Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasında ticari faaliyet kapsamında yapılan teslimler ile ticari işletme bünyesinde yer alan ayni kıymetlerin işletme dışına çıkarılması katma değer vergisinin konusuna girer ve teslim bedeli üzerinden KDV. hesaplanması gerekir. Teslim konusu ayni kıymetin bedelinin belli olmaması veya bedelsiz olması bu kuralı değiştirmemekte bu durumda KDV.’nin matrahını teslim konusu ayni kıymetin; maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer yoksa Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesi hükmüne göre takdir komisyonunca tespit edilecek emsal bedeli oluşturacaktır.
Temel kural olarak bu olmakla birlikte kanun koyucu bedelsiz olarak yapılan bir kısım ayni kıymet teslimlerini Katma Değer Vergisi Kanununun “sosyal amaç taşıyan istisnalar” başlıklı 17/2-b maddesi ile katma değer vergisinden istisna tutmuştur.
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesi hükmü aşağıya alınmıştır.
“Üniversite ve yüksekokullar ile 08.06.1965 tarihli ve 625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, KDV.’den istisna edilmiştir.”
Bu maddede düzenlenen istisna kısmi istisna mahiyetindedir.
Sponsorlu Bağlantılar

Konu Raskolnikov tarafından (12-04-2010 Saat 05:07 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 12-04-2010, 05:08 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

2.2- Kanunun 17’nci Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetler:
3065 sayılı KDV. Kanununun 17/2-b maddesi hükmüne göre;
- Genel ve katma bütçeli dairelere,
- İl özel idarelerine,
- Belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birliklere,
- Üniversitelere,
- Döner sermayeli kuruluşlara,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
- Siyasi partilere,
- Sendikalara,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,
- Kamu menfaatine yararlı derneklere,
- Tarımsal amaçlı kooperatiflere,
- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
bedelsiz olarak bağış şeklinde yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır. Yapılan bağışın ilgili kurum veya kuruluş tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının istisna uygulaması yönünden bir önem arz etmemektedir. Önemli olan yapılan mal veya hizmet tesliminin bağış şeklinde olması ve Kanunun 17/1’inci maddesinde belirtilen ve yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmasıdır.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 12-04-2010, 05:08 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

2.3- Gıda Bankacığı Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Teslimler:
KDVK. 17/2-b bendinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, KDV.’den istisna edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89`uncu maddelerinde, gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmiştir.
İstisnadan yararlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre; Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bağışının, tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunduğu dernek veya vakfa ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılma şartı ile yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak yardımların istisna uygulamasından yararlanması mümkün değildir.
Gelir Vergisi Kanununun 40`ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.
Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.
Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV. hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 12-04-2010, 05:08 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

2.4- Kayıt Düzeni ve Bağışlanan Mal Nedeniyle Yüklenilen KDV.`nin Düzeltilmesi:
İşletmeye dahil ayni malların (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin) gıda bankacılığı yapmakta olan dernek veya vakıflara bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli,eğer maliyet bedeli bilinmiyorsa emsal bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmiştir.
Bu durumda gıda bankacılığı faaliyetinde bulunanlara bağışlanan malların maliyet bedeli gider olarak kaydedilirken, düzenlenen fatura bedeli de hasılat yazılacaktır.
Diğer taraftan bağışlanan mallar kısmi istisna kapsamında teslim edildiği için düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. KDVK. 30/a. ve 32’nci maddeleri hükmünce de bağış konusunu oluşturan malların alımı nedeniyle daha önceden yüklenilen katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması da söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin “ilave edilecek KDV. " satırına dahil edilmesi ve aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV.” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.
Aşağıda yer alan örnek muhasebe kaydı ile bağışa konu edilen KDV. dahil mal bedeli giderlere intikal ettirilmiş, KDV. hariç bedeli hasılat olarak kaydedilmiş ve bağışa konu mal için yüklenilen ve indirim konusu yapılmış olan Katma Değer Vergisi indirim hesaplarından çıkarılarak düzeltilmiştir.
–––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––––
689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zarar xxxx
600 Yurtiçi Satışlar xxxx
391 Hesaplanan KDV. xxxx
–––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––––
3- SONUÇ
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından KDVK.’nun 17/2-b maddesi kapsamında işletmeye dahil ayni malların bağışlanması kısmi istisna kapsamında kabul edilmekte ve bu teslimler için katma değer vergisi hesaplanmamaktadır. Ancak bu şekilde teslime konu edilen malların iktisap edilmesi için yüklenilen katma değer vergisi tutarının da indirim konusu yapılması KDVK.’nun 30/a maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır. İndirim konusu yapılamayan katma değer vergisi bağışın yapıldığı ayda katma değer vergisi beyannamesinin “ilave edilecek KDV." satırına dahil edilmesi ve aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV.” hesaplarından çıkarılarak, KDVK.’nun 58’inci maddesi hükmünce gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR :
1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
2- 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği.
Cengiz SAZAK Vergi Denetmeni
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
bağış, kdv

Seçenekler
Stil


Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi

Ayni Bağişlarda Kdv. Uygulamasi konusu, Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa/Uygulama & Döküman bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Aynî Dede Din
Hristiyanlarla ayni Isaya mi inaniyoruz? İslam ve insan
ÜrÜn SorumluluĞu Sİgortalarinin TÜrkİye Uygulamasi Diğer Ders Ödevler
Sağlik Karnesi Uygulamasi Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa
Ayni Pencereden Bakiyorduk GÖkyÜzÜne Şiir Köşesi


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:09 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net